Redusert dødelighet hos diabetikere

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Diabetikere har hatt en like stor nedgang i dødelighetsraten av koronar hjertesykdom som ikke-diabetikere. Men fremdeles er dødeligheten dobbelt så stor som hos personer uten diabetes.

Ane Cecilie Dale er artikkelens førsteforfatter. Foto Frode Stokke

Diabetikere har 2 – 4 ganger høyere dødelighet av koronar hjertesykdom enn ikke-diabetikere. I den generelle befolkningen har det de siste tiårene vært en nedgang i dødelighetsrater av koronar hjertesykdom. Det har vært uklart om diabetikere har hatt samme reduksjon i dødelighet av koronar hjertesykdom som personer uten diabetes.

Nå har norske forskere undersøkt hvordan dødeligheten av koronar hjertesykdom blant pasienter med diabetes i Norge har utviklet seg over en 20-årsperiode (1). Grunnlaget for studien var data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Studien omfattet 74 914 deltakere, hvorav 2 100 med diabetes fra HUNT 1, og 64 829, hvorav 1 951 med diabetes fra HUNT 2. Kobling til Dødsårsaksregisteret gjorde det mulig å følge kohortene i ni år og sammenlikne dødeligheten av koronar hjertesykdom i to ulike perioder: for HUNT 1 fra 1984 – 86 til og med 1993, og for HUNT 2 fra 1995 – 97 til og med 2004.

– Dødeligheten av koronar hjertesykdom var betydelig lavere i den siste perioden sammenliknet med den første. Forskjellen var størst i aldersgruppene under 70 år og minst blant dem over 80 år, sier stipendiat Ane Cecilie Dale ved St. Olavs Hospital.

– Blant både menn og kvinner i alderen 70 – 79 år så vi en nokså lik reduksjon i dødelighetsraten fra den første til den andre perioden blant diabetikere og ikke-diabetikere. Men selv om den aldersspesifikke dødeligheten gikk ned blant personer med kjent diabetes, var risikoen for å dø av koronar hjertesykdom for denne gruppen omtrent dobbelt så høy i begge periodene sammenliknet med personer uten diabetes. Justert hasardratio var 2,5 i den første og 2,2 i den andre perioden.

Resultatene viser at dødeligheten av koronar hjertesykdom også hos personer med diabetes er betydelig redusert i løpet av en 20-årsperiode i Norge. Likevel er dødeligheten av koronar hjertesykdom omtrent dobbelt så høy i denne gruppen som hos tilsvarende personer uten diabetes, sier Dale.

Artikkelen ble e-publisert 1.7. 2008 i BMJ, som regnes som en av de «fem store» innen medisinsk publisering ved siden av New England Journal of Medicine, JAMA, Annals of Internal Medicine og The Lancet


Den aldersspesifikke dødelighet av koronar hjertesykdom har gått ned i den vestlige verden de siste 30 årene, og reduksjonen har gått raskere hos menn enn hos kvinner. Årsaken til nedgangen er ikke opplagt, men skyldes sannsynligvis en reduksjon i risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, lavere insidens og høyere overlevelse på grunn av bedre behandling.

HUNT: Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er fremskaffet gjennom to befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984 – 86) og HUNT 2 (1995 – 97). Mer enn 90 000 personer har samtykket til at anonymiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og 60 000 har avgitt blodprøver. Gjennomføringen av HUNT 3 startet i 2006 og ble avsluttet i juni 2008.

Anbefalte artikler