Ny veileder oppfyller formålet

Guri Spilhaug Om forfatteren
Artikkel

Utkastet til nasjonal veileder for prosess knyttet til begrensning av livsforlengende behandling oppfyller formålet om å bidra til at beslutninger tas på et godt faglig grunnlag.

Det mener Legeforeningen om utkastet som er mottatt fra Helsedirektoratet, og som er utarbeidet av Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo i samarbeid med en arbeidsgruppe oppnevnt av sentralstyret. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt direktoratet lage en nasjonal veileder om temaet.

Etisk skjønn og kommunikasjon er sentrale og viktige momenter i vurderingene og er i tilstrekkelig grad tatt hensyn til i dokumentet, mener Legeforeningen, som også gir uttrykk for at det er behov for å organisere sykehusene slik at det gis tid til samtaler mellom leger og pasienter.

Beslutninger om livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende er en vanskelig problemstilling som finnes på alle nivåer i helsetjenesten. Legeforeningen bemerker spesielt at det er all grunn til å anta at prosessene rundt disse avgjørelsene i dag blir ivaretatt på en god måte både medisinskfaglig og etisk.

Det er viktig å understreke at det i slike situasjoner gjøres gode og riktige vurderinger av tilstand og prognose, at dette kommuniseres til pasienter og pårørende på en tydelig og forståelsesfull måte, og at det tverrfaglige samarbeidet om slike pasienter fungerer godt, mener Legeforeningen. Dette bør komme frem i veilederen slik at den ikke tas til inntekt for det motsatte og ikke undergraver tilliten til helsetjenesten og behandlende lege.

Foreningen mener det er viktig å sette søkelyset på at faglig ansvar må ligge på avdelingen og ikke på klinisk etisk komité. Når det gjelder informasjon til foreldre, bør det komme frem at det å nekte å motta informasjon ikke kan tillates brukt som redskap for å trenere medisinsk og etisk vel funderte beslutninger om å avslutte behandling.

Les høringsuttalelsen på: www.legeforeningen.no/?id=133305

Anbefalte artikler