Fremtidige retningslinjer bør koordineres mellom spesialitetene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2008 ble retningslinjer for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader, basert på tilsvarende fra USA, presentert (1). Retningslinjene er meget velkomne, men noen uttalelser bør kommenteres.

  Det er stor forskjell på yrkesgruppene som arbeider prehospitalt i USA og i Norge. Sammenliknet med forholdene i USA har legene i Norge en mer dominerende rolle, representert ved allmennleger og ved anestesileger som rykker ut fra sykehusavdelinger eller med luftambulanse. Derfor må det spesifiseres hvilke yrkesgrupper de ulike tiltakene i retningslinjene er myntet på da de aktuelle tiltakene vil være avhengig av utøverens kompetanse- og erfaringsnivå. Dette gjelder ikke minst luftveishåndtering hvor intubasjon ved hjelp av medikamenter er gullstandarden hos pasienter med bevarte reflekser. Dette tiltaket er kun aktuelt for trenet anestesipersonell, mens tiltak som larynxtube til refleksløse pasienter kan vurderes av andre yrkesgrupper hvis man ikke kommer til målet med basale håndgrep som kjeveløft og maske-bag-ventilering. Det er en svakhet ved retningslinjene i sin nåværende form at det ikke tas tilstrekkelig høyde for de ulike kompetansenivåene som finnes utenfor sykehus. Det henvises til studier som er utført i miljøer med annen behandlingstradisjon enn i Norge, og som ikke nødvendigvis er relevante for norsk praksis.

  Oksygenmetning skal måles kontinuerlig, og det samme gjelder måling av ETCO₂ hos samtlige intuberte hodeskadepasienter. Dette understrekes etter vår oppfatning ikke godt nok i retningslinjene. Kontinuerlig måling av ETCO2 sikrer normoventilering, verifiserer at intubasjonen er korrekt utført og er sentral for å oppdage eventuell tubeforskyvning på et senere tidspunkt. Denne overvåkingen er også nødvendig for å utføre den kontrollerte hyperventileringen som anbefales ved kliniske hernieringstegn. Hyperventilering basert på respirasjonsfrekvens alene er ikke tilstrekkelig.

  De foreliggende retningslinjene er et godt utgangspunkt for å utvikle forbedrede retningslinjer som tar høyde for kompetansenivået til ulike prehospitale yrkesgrupper. En gruppe i Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) har nettopp publisert nordiske retningslinjer for prehospital luftveishåndtering som overlapper retningslinjene for prehospital hodeskadebehandling på flere områder (2). Alle retningslinjer må oppdateres, og Scandinavian Neurotrauma Committee inviteres med dette til samarbeid med SSAI slik at de neste retningslinjene på begge felter kan forbedres. Det er naturlig å involvere anestesilegene i dette arbeidet da den prehospitale behandlingen av pasienter med alvorlig hodeskade primært består i luftveishåndtering og anestesi kombinert med ev. blodtrykksregulerende behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media