J.M. Tangen og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Lorentz Brinch og medarbeidere for kommentarene og slutter oss til de fleste synspunktene som fremføres når det gjelder praktisk håndtering av pasienter som kan være kandidater for allogen stamcelletransplantasjon. Vi ønsker likevel å nyansere noe den omtale som gis av verdien av stamcelletransplantasjon generelt, og av den plass som denne behandlingen bør ha i det norske handlingsprogrammet spesielt.

  Først vil vi presisere at vi i vår artikkel utelukkende har tatt sikte på å presentere de overlevelsesdata som er oppnådd i vårt materiale i de forskjellige risikogruppene. Det har ikke vært vår intensjon å belyse verdien av allogen stamcelletransplantasjon generelt. Vi kommer imidlertid inn på dette spørsmålet i diskusjonen i vår artikkel, og nevner blant annet at de undersøkelsene som har vært gjort til dels har gitt motstridene resultater.

  Liknende motsetninger kommer også frem i metaanalyser som er publisert. Brinch og medarbeidere nevner i sitt innlegg en metaanalyse som konkluderer med en fordel for allogen stamcelletransplantasjon hos pasienter med høyrisikosykdom og sykdom med standard risiko (1). I vår artikkel refererer vi til en annen metaanalyse (2) som også konkluderer med en fordel for allogen stamcelletransplantasjon fremfor kjemoterapi i disse gruppene, men fordelen var bare statistisk signifikant hos pasienter under 36 år. I artikkelen heter det videre: «the advantage of an available donor is at best modest in patients over 40 years».

  Slik vi ser det, er det fortsatt ikke helt avklart hvilke pasientgrupper som bør få tilbud om allogen stamcelletransplantasjon. Denne usikkerheten bør også komme frem i pasientinformasjonen. Et av problemene med å vurdere de store, internasjonale studiene er at data fra en lang rekke sentre med forskjellige behandlingstradisjoner er slått sammen, slik at materialene blir svært heterogene. Det er derfor viktig at vi i vårt hjemlige miljø kan gjøre en selvstendig vurdering av verdien av allogen stamcelletransplantasjon. Som en konsekvens av dette ble databasen for Norsk register for akutte leukemier og lymfoblastiske lymfomer for noen år siden endret slik at det i fremtiden vil bli mulig å gjøre slike analyser.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media