Varierende forskrivning av opioider til norske kreftpasienter

Originalartikkel Klinisk farmakologi Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Vi ville se nærmere på fylkesvis forskrivning av de opioidene som benyttes mest til kreftpasienter. I tillegg ville vi undersøke bruken av refusjonsparagrafen 5-22 kfr. § 9 pkt. 9 (fra 3.3. 2008 refusjonskode -90 krf. § 2), og ordinasjoner av paracetamol-kodein-kombinasjoner til denne pasientgruppen.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Vi hentet data fra Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister. Alle ordinasjoner av Dolcontin og Morfin, OxyContin og OxyNorm samt Durogesic depotplaster i perioden 1.1. 2004 – 31.8. 2005 ble registrert. Alle ordinasjoner av paracetamol-kodein-kombinasjoner der § 5-22 kfr. § 9 pkt. 9 var påført resepten, ble hentet ut i samme periode. SPSS ble brukt til analyser.

  Resultater.

  Resultater.

  Totalt ble 5 675 038 definerte døgndoser (DDD) forskrevet av de sterke opioidene fordelt på 20 797 pasienter. Av dette ble 2 610 460 DDD (46 %) forskrevet til gruppen vi inkluderte som kreftpasienter. Fylket med mest forskrivning bruker 2,83 ganger så mye opioider som fylket med minst forbruk. Bruken av § 5-22 kfr. § 9 pkt. 9 tyder på at sterke opioider kanskje forskrives like ofte til pasienter uten kreft som til dem med kreft. Kodeinpreparater brukes mye til kreftpasienter.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Variasjonen av forskrivning av opioider til landets kreftpasienter er betydelig. Det kan virke som om kunnskapen om § 5-22 kfr. § 9 pkt. 9 er begrenset. Bevisstgjøring om smertelindrende behandling er nødvendig for at alle skal få et like godt behandlingstilbud.

  Abstract

  Background.

  We examined prescription of the opioids used most often in cancer pain relief in the Norwegian counties, doctors’ use of the law section concerning reimbursement of medicine to incurable far advanced cancer patients, and the prescription of analgesics with codein to this patient group.

  Material and method.

  Data were retrieved from The Norwegian prescription database for the period 01.01.04 to 31.08.05 (NorPD) on every prescription of slow and instant release morphine and oxycodone for oral administration and of transdermal fentanyl patches. SPSS was used for analyses.

  Results.

  5 675 038 Defined Daily Doses (DDD) of strong opioids were prescribed to 20 797 patients (46 % of these to cancer patients) from 01.01.04 to 31.08.05. The county that prescribed most had prescribed 2.83 times more opioids than the county that had prescribed the least. Use of the law section concerning prescription of opioids indicates that these are prescribed as much for non-malignant diseases as for cancer. «Codein analgesics» are also commonly prescribed to cancer patients.

  Interpretation.

  Prescription of strong opioids varies substantially in Norway’s counties. Doctors’ knowledge, attitude, geographical and cultural differences may be some reasons for this. Knowledge about and use of the law section concerning reimbursement is probably not good enough. Increased awareness of how to treat cancer pain is important go give a good treatment offer to all in Norway.

  Main findings
  Tabell

  Hovedbudskap

  • Forskrivning av sterke opioider til kreftpasienter varierer betydelig mellom fylkene

  • Mye tyder på at kunnskapen om og bruken av refusjonsparagraf er mangelfull

  • Det er viktig å øke legers kunnskap om smertebehandling av kreftpasienter

  Artikkel
  Innledning

  Selv om kreftpasienter lever lenger og bedre, vil omtrent halvparten i dag ikke kunne kureres for sykdommen (1). For denne gruppen er god lindrende (palliativ) behandling i livets sluttfase viktig.

  Smerter er rapportert hos 20 – 50 % av kreftpasienter ved diagnosetidspunktet, og tallet øker til 75 % ved fremskredet kreftsykdom (2). Smertetrappen, som ble introdusert av WHO i 1986, er en enkel veileder i behandling av kreftsmerter fra tidlig til sen fase (3). De sterke opioidene er grunnpilaren i smertebehandling av kreftpasienter. Disse introduseres på smertetrappens tredje trinn.

  Som et verktøy for å sammenlikne forbruk av legemidler har WHO beregnet definerte døgndoser (DDD) for flere medikamenter (4). En definert døgndose er den mengden av et medikament som normalt blir forskrevet for bruk i løpet av ett døgn. Morfinforbruk i DDD per million innbyggere er brukt som en indikator på hvor god smertebehandlingen av kreftpasienter er i ulike land (5). Forbruket av opioider varierer svært mye internasjonalt (6).

  Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) ved Folkehelseinstituttet ble opprettet 1.1. 2004 (7). Registeret gir pålitelige tall for utlevering av reseptpliktige legemidler uavhengig av refusjonsordning. Vi har sett nærmere på forskjeller i fylkesvis forskrivning av opioidene som vanligvis blir ordinert til kreftpasienter ved peroral og transdermal administrering. I tillegg har vi undersøkt i hvilken grad leger ved forskrivning benytter seg av § 5-22 kfr. § 9 pkt. 9, paragrafen i Folketrygdloven som gir kreftpasienter i uhelbredelig fase fullt bidrag for blant annet disse legemidlene (fra 3.3. 2008 refusjonskode -90 i blåreseptordningens § 2) (8). Vi belyser også forskrivning av kodeinkombinasjoner til kreftpasienter, indikert ved at forskrivningen var gjort på § 5-22 kfr. § 9 pkt. 9.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Informasjon fra Reseptregisteret gir detaljopplysninger om legemidler utlevert fra alle norske apotek. Inneholder en resept forskrivning av to eller flere medikamenter, lagres resepten som to eller flere ordinasjoner. Registeret gir ikke informasjon om salg av legemidler fra apotek til sykehus og andre institusjoner. Reseptregisteret inneholder informasjon om pasientens kjønn, alder, bosted, forskrivers spesialitet, apotek, dato for utlevering og detaljert informasjon om legemidlet som er utlevert. Er en refusjonsparagraf brukt, registreres dette.

  Vi hentet to datamaterialer fra Reseptregisteret fra perioden 1.1. 2004 – 31.8. 2005. Det første materialet er ordinasjoner av sterke opioider, det vil si Dolcontin og Morfin (N02AA01 Morfin), OxyContin og OxyNorm (N02AA05 Oksykodon) og Durogesic depotplaster (N02AB03 Fentanyl). Vi opererer med en undergruppe i dette materialet, kalt «kreftpasienter», hvor inklusjonskriteriet er at pasientene har fått én eller flere ordinasjoner på § 5-22 kfr. § 9 pkt. 9 i perioden. Det andre materialet er ordinasjoner av kodeinpreparater der § 5-22 kfr. § 9 pkt. 9 er påført resepten. Fylkesvise befolkningstall per 1.1. 2005 ble hentet fra Statistisk sentralbyrå (9).

  SPSS versjon 15.0 ble brukt til analyser. Ut ifra pasientenes bosted, splittet vi filene fylkesvis og regnet ut sum av DDD for alle ordinasjonene medikamentvis.

  Resultater

  Resultater

  Vi hentet ut 216 059 ordinasjoner for perioden 1.1. 2004 – 31.8. 2005 som inneholdt Dolcontin og OxyContin depottabletter, Durogesic depotplaster, samt de hurtigvirkende opioidene Morfin og OxyNorm. Disse ordinasjonene er fordelt på 20 797 pasienter nasjonalt. Tabell 1 viser fylkesvis forskrevne DDD for hvert opioid og summen av DDD for alle opioidene. Fordi det er forskjellig befolkningstall i landets fylker, er ikke forskrevne antall DDD sammenliknbare. Figur 1 viser DDD/døgn/1 000 innbyggere fylkesvis beregnet ut i fra summen av DDD for alle opioidene fra tabell 1. Tabell 2 viser fordeling av antall kreftpasienter fylkesvis som hadde fått én eller flere ordinasjoner av opioid på § 5-22 kfr. § 9. pkt. 9 og den fylkesvise forskrivningen av opioidene til disse pasientene, hvert opioid enkeltvis og i sum som DDD. Videre viser tabellen fylkesvis gjennomsnittlig DDD/kreftpasient. Kreftpasientene fikk forskrevet 46 % av det totale antall DDD av sterke opioider. Forbruket viser en forskjellsfaktor på 2, 23 fra fylket med minst til fylket med mest forskrivning.

  Tabell

  Tabell 1  Fylkesvis oversikt over forskrivning av sterke opioider i DDD, enkeltvis og totalt i perioden 1.1. 2004 – 31.8. 2005

  Befolkning

  OxyContin

  Durogesic

  Dolcontin

  OxyNorm

  Morfin

  Totalt DDD

  Østfold

  258 542

  53 170

  114 257

  260 257

  7 724

  20 037

  455 445

  Akershus

  494 218

  97 389

  137 238

  209 398

  15 600

  14 831

  474 456

  Oslo

  529 846

  151 153

  108 965

  433 247

  24 090

  14 375

  731 830

  Hedmark

  188 376

  32 977

  69 345

  49 332

  8 454

  4 957

  165 065

  Oppland

  183 174

  56 976

  72 252

  68 423

  13 109

  7 444

  218 204

  Buskerud

  243 491

  58 655

  90 147

  247 869

  11 067

  8 373

  416 111

  Vestfold

  220 736

  73 443

  150 872

  120 849

  12 101

  20 096

  377 361

  Telemark

  166 289

  48 913

  73 991

  102 915

  9 299

  17 144

  252 262

  Aust-Agder

  103 596

  17 809

  45 324

  58 267

  5 407

  3 888

  130 695

  Vest-Agder

  161 276

  45 574

  69 600

  95 494

  9 981

  10 433

  231 082

  Rogaland

  393 104

  200 664

  130 320

  89 167

  48 379

  17 169

  485 699

  Hordaland

  448 343

  104 977

  98 063

  121 042

  30 616

  11 807

  366 505

  Sogn og Fjordane

  107 032

  25 825

  17 400

  15 090

  5 543

  2 486

  66 344

  Møre og Romsdal

  244 689

  84 541

  41 166

  86 097

  12 795

  5 955

  230 554

  Sør-Trøndelag

  272 567

  49 378

  51 663

  329 579

  8 970

  21 952

  461 542

  Nord-Trøndelag

  128 444

  28 213

  36 452

  82 081

  5 782

  5 295

  157 823

  Nordland

  236 825

  74 156

  69 480

  129 380

  12 286

  5 047

  290 349

  Troms

  152 741

  22 286

  44 312

  39 817

  4 878

  1 574

  112 867

  Finnmark

  73 074

  8 608

  15 743

  22 352

  1 764

  2 130

  50 597

  Fylke «Missing»

  255

  255

  Hele landet

  4 606 363

  1 234 707

  1 436 845

  2 560 656

  247 845

  194 993

  5 675 046

  Tabell

  Tabell 2  Antall kreftpasienter som fikk én eller flere ordinasjoner av sterke opioider på § 5-22 kfr. § 9 pkt 9, fylkesvis, som DDD enkeltvis og totalt, og fylkesvis gjennomsnittlig forskrevet DDD/kreftpasient for perioden 1.1. 2004 – 31.8. 2005

  Antall kreftpasienter

  OxyContin

  Durogesic

  Dolcontin

  OxyNorm

  Morfin

  Totalt

  Gjennomsnitt DDD/kreftpasient

  Østfold

  669

  24 965

  80 490

  97 564

  6 780

  16 914

  226 713

  339

  Akershus

  956

  52 497

  82 848

  47 685

  11 981

  8 127

  203 138

  212

  Oslo

  931

  90 509

  58 677

  70 851

  18 232

  11 442

  249 711

  268

  Hedmark

  572

  25 937

  49 118

  31 269

  7 486

  3 607

  117 417

  205

  Oppland

  505

  39 680

  52 508

  22 015

  10 533

  2 132

  126 868

  251

  Buskerud

  546

  36 146

  59 783

  52 816

  8 485

  5 116

  162 346

  297

  Vestfold

  682

  40 173

  98 025

  43 381

  8 195

  11 008

  200 782

  294

  Telemark

  527

  22 290

  49 725

  29 504

  6 244

  9 131

  116 894

  222

  Aust-Agder

  279

  11 164

  33 398

  20 316

  4 896

  2 646

  72 420

  260

  Vest-Agder

  446

  22 616

  38 558

  41 115

  6 326

  7 194

  115 809

  260

  Rogaland

  973

  96 846

  78 713

  27 940

  32 249

  12 302

  248 050

  255

  Hordaland

  874

  50 852

  69 260

  34 862

  23 856

  10 686

  189 516

  217

  Sogn og Fjordane

  238

  14 494

  14 693

  3 361

  3 286

  446

  36 280

  152

  Møre og Romsdal

  496

  50 318

  25 290

  24 726

  9 125

  4 377

  113 836

  230

  Sør-Trøndelag

  559

  34 580

  27 848

  64 599

  7 098

  8 432

  142 557

  255

  Nord-Trøndelag

  265

  21 964

  14 903

  8 472

  4 429

  973

  50 741

  191

  Nordland

  557

  57 625

  48 510

  21 386

  8 838

  2 997

  139 356

  250

  Troms

  253

  16 989

  37 395

  13 039

  4 295

  1 548

  73 266

  290

  Finnmark

  128

  3 695

  11 288

  7 817

  584

  1 376

  24 760

  193

  Hele landet

  10 456

  713 340

  931 030

  662 718

  182 918

  120 454

  2 610 460

  250

  16 078 (77,3 %) av alle pasientene i hele materialet fikk flere enn én ordinasjon med sterke opioider i perioden. 585 (3,6 %) av disse pasientene fikk utskrevet sterke opioider uten refusjonsparagraf etter at de tidligere i registreringsperioden hadde fått en resept der § 5-22 kfr. § 9 pkt. 9 var påført.

  Våre data viser fylkesvis variasjon av alle ordinasjoner av legemidler som inneholder kodein forskrevet på § 5-22 kfr. § 9. pkt. 9 i perioden 1.1. 2004 – 31.8. 2005. Totalt består materialet av 28 372 ordinasjoner, 757 203 DDD, fordelt på 8 466 pasienter. Dette gir et gjennomsnitt på 89,5 DDD/kreftpasient.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Kompetanse i smertebehandling, organisering av behandlingstilbudet og tilgjengelighet av effektive analgetika er tre grunnleggende forutsetninger for at kreftpasienter skal få tilfredsstillende smertelindring.

  Tilgjengeligheten av analgetika til kreftpasienter burde formelt sett være uproblematisk i Norge. Pasienter med uhelbredelig kreft får dessuten fullt bidrag til analgetika og annen lindrende medikasjon dersom legen påfører resepten refusjonspunkt, en stor kontrast til mange andre land der bruk av sterke opioider nærmest er tabubelagt (6).

  I 2003 ga tall fra Folkehelseinstituttet en indikasjon på at bruken av sterke opioider, omregnet i morfinekvivalenter, varierte med en faktor på ca. 2,5 fra fylket som brukte minst til det fylket som brukte mest (Stig Ottesen, personlig meddelelse). Før vi fikk Reseptregisteret, var det imidlertid mange usikkerhetsmomenter rundt slike tall.

  Bruk av sterke opioider og refusjonsparagrafen

  Bruk av sterke opioider og refusjonsparagrafen

  I 2002 utga Statens legemiddelverk en terapianbefaling om bruk av sterke opioider ved behandling av langvarige, ikke-maligne smertetilstander (10). Selv om dette ga faglig grunnlag for bruk av narkotiske legemidler til pasienter som ikke har kreft, er kreftpasienter i Norge «storforbrukerne» av sterke opioider. Det er fortsatt ikke blitt vanlig å forskrive disse midlene til pasienter uten kreft, kanskje med unntak av fentanylplaster (smerteplaster) i noen behandlingsmiljøer. Våre data fra Reseptregisteret viser at flertallet ordinasjoner av sterke opioider ble gjort uten bruk av refusjonsparagraf. Dette gjelder ifølge våre data ikke bare fentanylplaster, men også morfin og oksykodon.

  Inklusjonskriteriet til bruk av refusjonsparagraf er at sykdommen ikke lenger kan helbredes (8). Det betyr ikke at leveutsiktene er svært korte. Erfaringsmessig forskrives relativt lite sterke opioider i kurativ fase. Vi antar derfor at det høye antall forskrivning av sterke opioider uten refusjonsparagraf ikke inkluderer så mange pasienter i denne fasen, men at leger ofte unnlater å bruke refusjonsparagraf til syke i palliativ fase. Hvis dette er riktig, er det alvorlig fordi pasienter med kreft i denne fasen ikke har fått det bidrag fra trygden som de har krav på. Kobling av dataene fra Reseptregisteret til Kreftregisteret ville gjort det mulig å dokumentere påstanden.

  Likevel, resultatene våre viser at ca. 3,6 % av pasientene som hadde fått flere enn én resept i perioden, hadde fått opioider uten at refusjonsparagraf var påført, til tross for at de tidligere i perioden hadde fått forskrevet sterke opioider med full refusjon. Dette tyder på at slik unnlatelse ikke er uvanlig.

  1.1. 2008 kom en viktig endring i blåreseptforskriften. Legemidler nødvendige for lindrende behandling i livets sluttfase ble lagt under et nytt punkt 47 – kfr. § 9, som erstatning for § 5-22 kfr. § 9 pkt. 9. Fra 3.3. 2008 ble dette punkt 47 hetende refusjonskode -90 krf. § 2 fordi sykdomspunktene i blåreseptforskriften ble erstattet av refusjonskoder basert på kodeverkene ICPC-2 og ICD-10. Håpet er at disse endringene vil forenkle forskrivningsrutinene og muligheten for å studere forskrivningsmønstre.

  Fylkesvise variasjoner

  Fylkesvise variasjoner

  Resultatene viste store fylkesvise variasjoner i forskrivning av sterke opioider. Våre data viser at i det fylket der det forskrives mest sterke opioider, forskrives 2,83 ganger så mange DDD/døgn/1000 innbyggere som i det fylket der det forskrives minst. Mulige feilkilder gjør at forskjellen kanskje ikke er så stor likevel. Alle tall fra Oslo er for lave i og med at data fra apoteket ved Radiumhospitalet mangler for åtte av de 20 månedene. Vi har i vår studie valgt ikke å justere for ulik alderssammensetning i fylkene, for pasienters flytting eller for uthenting av resepter i fylker der de ikke er bosatt. Forskjeller i kreftinsidens og prevalens i Norges fylker, 2,8 – 4,0 % (1), kan også tenkes å ha en innvirkning på forbruket. At noen fylker er mer urbanisert enn andre, at det kan være stor avstand til forskrivende lege, onkologisk avdeling eller smerteklinikk i grisgrendte strøk, at det kan forekomme tilfeldige variasjoner i holdninger til bruk av opioider, av og til «opiofobi», varierende moter, trender og rutiner hos forskrivende leger, kan også spille en rolle. Det er viktig å huske at individuell tilnærming, god kontinuitet, evaluering av effekt og bivirkninger ved opioidbruk kan bety vel så mye for kvaliteten som mengden opioid som brukes.

  Manglende bevisstgjøring omkring kreftpasienters behov kan også spille en viktig rolle. Ved Bærum sykehus ble utlevering av sterke opioider fra apotek til sykehusets avdelinger registrert for årene 1983 – 90 (11). Omregnet i morfinekvivalenter var det en 12-dobling av utlevering av morfin per pasient i disse årene, sannsynligvis som resultat av en bevisstgjøringsprosess om kreftpasienters behov for bedre smertelindring. Det er ikke usannsynlig at mange behandlingsmiljøer i Norge ennå ikke har gjennomgått en tilsvarende bevisstgjøringsprosess.

  Tallene fra reseptregisteret viser at opioidene forskrives i ulik grad til kreftpasienter i landets fylker. I flere fylker er fentanylplaster «favorittopioidet», mens forbruket av perorale sterke opioider fordelte seg omtrent likt mellom morfin og oksykodon. Det var imidlertid bemerkelsesverdig store forskjeller i type opioid som ble forskrevet til kreftpasientene sett i sammenheng med hele materialet. Mens Dolcontin ble desidert mest forskrevet totalt sett, var Durogesic og OxyContin mer forskrevet enn Dolcontin til kreftpasientene. I vår relativt tidlige registreringsperiode var det en tendens til at oksykodon (OxyContin og OxyNorm) var i ferd med å bli det mest brukte sterke perorale opioid i landet. Nyere data viser at denne tendensen gradvis blir tydeligere (12), til tross for at en nyere utredning fra Kunnskapssenteret konkluderer med at morfin bør være gullstandard (13).

  Legemidler med kodein

  Legemidler med kodein

  Det diskuteres om trinn 2 på WHOs smertetrapp er overflødig (14). På dette trinnet brukes ofte en kombinasjon av paracetamol og kodein. Kodein metaboliseres til morfin og kan derfor ev. erstattes med en lav dose morfin fra trinn 3. Til tross for dette viser våre data at det ofte forskrives legemidler med kodein til norske kreftpasienter. Dette kan ha ulike årsaker. Leger er vant til å bruke paracetamol-kodein-kombinasjoner til pasienter uten kreft. Pasienter tror at de er mindre farlige enn sterke opioider, og det gir noen pasienter inntrykk av ikke å være så syke.

  Sykehus versus kommunehelsetjenesten

  Sykehus versus kommunehelsetjenesten

  Kreftpasienter i palliativ fase tilbringer mye av den siste levetiden i sykehus. Våre data fra Reseptregisteret registrerer opioider utlevert fra apotek ved eller etter utskrivning fra sykehus og utgjør sannsynligvis en relativt liten del av totalt opioidforbruk. Likevel mener vi at våre data gjenspeiler totalsituasjonen av rutinene i opioidbruk, også mens pasienten er innlagt i sykehus der behandling med sterke opioider ofte startes. Vi har veldig god tilgang på analgetika til norske kreftpasienter. Vår undersøkelse gir gode holdepunkter for at dette potensialet er ujevnt og sannsynligvis for dårlig utnyttet, og kan medvirke til at kreftpasienten ofte ikke får god nok smertebehandling.

  Fremtidige undersøkelser

  Fremtidige undersøkelser

  Reseptregisteret gir en unik mulighet til å undersøke forskrivning av legemidler i Norge. Ved å koble data fra Reseptregisteret med Kreftregisteret vil det være mulig å nyansere og kvalitetssikre opplysninger ytterligere. For eksempel vil det være mulig å skaffe mer detaljerte demografiske pasientdata med blant annet kreftdiagnoser som kan knyttes pseudonymt opp mot forskrivende lege og spesialitet. Ønsket er ikke å kåre «flinke leger, kommuner og fylker», men bruke opplysningene som ledd i en nødvendig bevisstgjøringsprosess med bedre smertelindring som mål.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Dataene våre viser at det er fylkesvise forskjeller i forskrivning av opioider til norske kreftpasienter. Det er også indikasjoner på at bruk av refusjonsparagraf kan være mangelfull. Forskrivning av kodeinpreparater til kreftpasienter er utbredt. Økt bevisstgjøring om smertebehandling av kreftpasienter er viktig for at alle kreftpasienter i Norge skal få like god behandling.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Stig Ottesen mottok i 2005 reisestøtte til verdenskongressen i IASP (Verdens smerteforening) i Sydney i Australia av legemiddelfirmaet Mundipharma. Anders Storhaug Olsen har ingen oppgitte interessekonflikter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media