Tvilsom kritikk av rapport om antidepressive legemidler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 24/2007 kritiserer Jørgen Bramness og medarbeidere vår rapport Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne (1, 2). Deres kritikk dreier seg i hovedsak om hvordan vi har valgt å diskutere resultatene i rapportens diskusjonsdel; de mener det burde vært gjort mer utdypende. Vi er åpne for at diskusjonskapitlet kunne vært bedre, men vil påpeke at alle punktene som de hevder er mangelfullt drøftet, blir omtalt i rapportens diskusjonsdel. Omtalen kunne imidlertid ha vært mer utdypende.

  Hovedbudskapet i en rapport som vår er hvilke forskningsresultater som ble identifisert og hva oppsummeringen av dem viste. Vi mener vi har gjort dette på en oversiktlig og systematisk måte. Resultatene og hovedkonklusjonene er i overensstemmelse med det andre har kommet til (3, 4), nemlig at det ikke er vesentlige forskjeller blant nyere antidepressive legemidler når det gjelder effektstørrelser.

  Bramness og medarbeidere hevder at vår rapport bærer preg av manglende klinisk kompetanse (1). De ble invitert med som eksterne medarbeidere i prosjektgruppen nettopp for å bidra med klinisk kompetanse. Imidlertid valgte de å trekke seg mot slutten av prosjektet. Det beklager vi, og vi hadde ønsket å ha dem med til rapporten var ferdigstilt. Tidspress var trolig en av årsakene til at gruppen trakk seg, men når det hevdes at de «ikke ville få lese eller påvirke sluttrapporten før publisering» (1), må vi protestere. Dette stemmer ikke med vår oppfatning av virkeligheten og ville ha vært et alvorlig brudd med våre arbeidsmetoder.

  Ved Kunnskapssenteret prøver vi hele tiden å utvikle våre prosesser i arbeidet med kunnskapsoppsummeringer på en best mulig måte. Arbeidet med denne rapporten har gitt oss verdifull læring når det gjelder å utvikle vårt samarbeid med eksterne fagpersoner. Vi har erfart at det er behov for å styrke opplæringen av eksterne i våre metoder. Dette kan bidra til å avklare forventninger til og tydeliggjøre arbeidsoppgaver for de eksterne. I tillegg er det nødvendig å øke forståelsen blant eksterne gruppemedlemmer for at tidsfrister må overholdes, men vi ser også at vi må etablere realistiske fremdriftsplaner. Vi ønsker å bidra til et konstruktivt og fortsatt nyttig samarbeid mellom fagmiljøene og Kunnskapssenteret.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media