M. Bretthauer & G. Hoff svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er riktig at kolorektale polypper på < 6 mm i diameter svært sjelden er maligne. Det er imidlertid galt å si at disse polyppene «har et nærmest neglisjerbart malignitetspotensial», slik Drolsum & Mellingen hevder. Den allment aksepterte adenom-karsinom-sekvensen i colon innebærer nemlig ikke bare at malignitetsrisikoen stiger med økt størrelse på adenomene, men at de aller fleste store, «sinte» adenomer utvikler seg fra små adenomer (< 6 mm i diameter). Det er derfor disse små adenomene fjernes når de påvises ved endoskopi.

  Førsteforfatter av to av artiklene som Drolsum & Mellingen henviser til, P.J. Pickhardt, påpeker også i en artikkel sammen med en av undertegnede (GH) at «strategier som anbefaler å fjerne kun store polypper (> 10 mm) forutsetter adekvat oppfølging av pasienter med mindre polypper» (1). Og adekvat oppfølging er ifølge forfatterne gjentatte CT-kolografier annethvert år for personer med polypper på 6 – 7 mm, til og med årlig ved 8 – 9 mm store polypper (1). Sammenliknet med koloskopiscreening, der det legges opp til tiårsintervaller eller kun én undersøkelse i løpet av livet, kan det neppe betegnes som kostnadseffektivt. Dette gjelder særlig for norske forhold, da det er funnet høyere prevalens av polypper hos norske individer (2) enn i studiene fra USA som Drolsum & Mellingen refererer til. Det eneste fornuftige, mener vi, må være å tilby individer med polypper ved CT-kolografi koloskopi og biopsering/fjerning av polyppen(e).

  Det synes merkelig at man ved innføring av en ny diagnostisk metode (CT-kolografi) finner ut at små polypper «ikke er så farlige likevel» – uten at det er noen ny kunnskap om dette. Vi vil derfor fastholde vår påstand om at innføring av CT-kolografi for kolorektal cancerscreening vil generere en betydelig mengde dobbeltundersøkelser sammenliknet med koloskopi. Screening med CT-kolografi er derfor foreløpig uaktuelt som førstevalg ved screening.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media