()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Kreft i tykktarm- og endetarm er den hyppigste kreftformen i Norge. Et markant trekk ved epidemiologien ved denne kreftformen i et norsk perspektiv er den raske økningen i insidensrate for begge kjønn de siste 50 år. I denne artikkelen gis en oversikt over forekomst, mortalitet og overlevelse, og vi diskuterer disse tallene i lys av etablerte og antatte årsaksfaktorer, samt muligheter for forebygging, screening og behandling.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Antall nye tilfeller av tykktarms- og endetarmskreft diagnostisert i enkeltårene 1953 – 2005 ble hentet fra Kreftregisteret og gruppert etter kjønn, lokalisasjon (tykktarm eller endetarm) og femårs aldersgrupper. Insidens, mortalitet og overlevelse ble sammenliknet med tilsvarende i de andre nordiske og europeiske land ved bruk av databasene NORDCAN, GLOBOCAN og EUROCARE.

  Resultater.

  Resultater.

  De aldersjusterte ratene av kreft i tykk- og endetarm i Norge er doblet siden 1960-årene. Denne økningen har ført til at Norge har passert sine nordiske naboland. Både for insidens og mortalitet av tykktarms- og endetarmskreft ligger Norge høyt plassert også i europeisk sammenheng.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Forekomsten av tykktarms- og endetarmskreft har økt markant de siste 50 årene, men ratene virker å være i ferd med å stabiliseres, spesielt i de yngre generasjoner.

  Abstract

  Background.

  The incidence of colorectal cancer has increased rapidly in both sexes during the last 50 years, and the disease is today the most frequent form of cancer diagnosed in Norway. This paper provides an overview of the incidence, mortality and survival of colorectal cancer in Norway; it discusses known and assumed causality and the prospects for prevention, screening and treatment.

  Material and methods.

  Colorectal cancers diagnosed in Norway were obtained from the Cancer Registry of Norway by location (colon and rectum) and 5-year age group for each year in the period 1953 – 2005. Data obtained from the NORDCAN, GLOBOCAN and EUROCARE databases were used to compare incidence, mortality and survival in Norway with corresponding data from the Nordic and European countries.

  Results.

  Age-adjusted rates have doubled since the 1960s. Norway used to have a lower risk of colorectal cancer than its Northern European neighbours, but now has the highest rate in the Nordic countries and one of the highest in Europe.

  Interpretation.

  The rates for colorectal cancer appear to be stabilising, especially among the younger generations.

  Main findings
  Tabell

  Hovedbudskap

  • Det har vært en markant økning i insidensraten for kreft i tykktarm og endetarm for begge kjønn de siste 50 år

  • Norge er i dag blant de land i Europa med høyest forekomst og dødelighet av denne kreftformen

  • Årsaken til økningen i forekomst er stort sett ukjent, men faktorer knyttet til livsstil, inkludert kostholdet, er trolig medvirkende

  Artikkel
  Innledning

  Tykktarms- og endetarmskreft er en av de vanligste kreftformer på verdensbasis. Det er anslagsvis 650 000 nye tilfeller hvert år i de industrialiserte land, nesten på linje med antall tilfeller av kreft i lunge og bryst (1). I Norge ble det registrert bortimot 3 500 nye tilfeller i 2005 (2), det gjør kreft i tykktarm/endetarm til nest hyppigste kreftdiagnose hos menn (etter prostatakreft) og hos kvinner (etter brystkreft). Antall tilfeller av tykktarmskreft er omtrent likt fordelt mellom kvinner og menn, mens endetarmskreft er omtrent 50 % hyppigere hos menn.

  Et markant trekk ved epidemiologien ved denne kreftformen i Norge er den raske økningen i insidensrate for begge kjønn de siste 50 år, en økning som er større enn det som er observert i de andre nordiske land. I dag er ratene for tykktarms- og endetarmskreft i Norge høye også i europeisk sammenheng, heri innbefattet flere av de tidligere østeuropeiske land, som lenge har ligget høyt.

  Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over ulike epidemiologiske aspekter ved tykktarms- og endetarmskreft – insidens, mortalitet og overlevelse. I tillegg beskrives hvordan forekomsten har endret seg over tid, og det er regionale fremskrivninger for år 2020. Resultatene diskuteres i lys av etablerte og antatte årsaksfaktorer, og muligheter for forebygging, screening og behandling av tykktarms- og endetarmskreft drøftes.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Antall nye tilfeller av tykktarms- og endetarmskreft diagnostisert i enkeltårene 1953 – 2005 ble hentet fra Kreftregisteret og gruppert etter kjønn, lokalisasjon (tykktarm eller endetarm) og femårs aldersgrupper. Klinikere, patologer og andre som gir helsehjelp ved kreftsykdom, er lovpålagt å sende melding til Kreftregisteret. Dette registeret anses å være omtrent komplett (2). Tilsvarende data fra de nasjonale kreftregistrene i de tre andre nordiske landene var tilgjengelig i NORDCAN-databasen (3) for Danmark (1943 – 2001), Finland (1953 – 2004) og Sverige (1958 – 2004). Registreringen av krefttilfeller i de andre nordiske landene anses også som nær komplett (4).

  Personår under risiko (for å få kreft) ble basert på alders-, kjønns- og periodevise populasjonstall. De norske mortalitetstallene for kreft i tykktarm og endetarm ble hentet fra siste tilgjengelige år fra Statistisk sentralbyrå – 2004 (5).

  Data fra GLOBOCAN 2002 ble brukt for å sammenlikne insidens og mortalitet av tykktarms- og endetarmskreft i Norge med tilsvarende i andre europeiske land (1), og resultater fra EUROCARE-3-studien ble brukt for å beskrive europeiske variasjoner i overlevelse etter tykktarms- og endetarmskreft (6).

  Aldersjusterte insidensrater er basert på aldersspesifikke insidensrater for hvert av de nordiske land, og «world standard population» (7) er brukt som aldersstandard. Ratene er gruppert i treårsperioder for å redusere den årlige variabiliteten. Fødselskohorter er konstruert fra en tabell med femårs aldersgrupper (35 – 39 år, 40 – 44 år, …, 75 – 79 år) og diagnoseperioder på fem år (1956 – 60, 1961 – 65, …, 2001 – 05). Tiårs overlappende fødselskohorter ble laget ved å subtrahere midtpunktet av femårs aldersgrupper fra midtpunktet av femårsperioder.

  Anslagene over antall nye krefttilfeller er basert på forlenging av eksisterende tidstrender for rater av tykktarms- og endetarmskreft ved hjelp av en alder-periode-kohort-modell frem til år 2020 kombinert med populasjonsfremskrivninger for det samme året (2).

  Resultater

  Resultater

  Figur 1 viser Norges plassering i rangeringen av aldersjusterte insidens- og mortalitetsrater for utvalgte europeiske land. Både for insidens og mortalitet ligger Norge høyt plassert for begge kjønn. Ratene for menn er aller høyest i land som Ungarn, Slovakia og Tsjekkia, men de norske ratene ligger høyt oppe både for insidens og mortalitet. Basert på disse 2002-anslagene har kvinner i Norge den høyeste forekomsten av tykktarms- og endetarmskreft i Europa.

  Det er stor variasjon i femårs relativ overlevelse i Europa (fig 2). Polen ligger markert lavest i europeisk sammenheng, med en relativ overlevelse på under 30 %. Norge ligger relativt høyt – på rundt 50 %. Ifølge disse EUROCARE-3-tallene er den høyeste overlevelsen å finne i populasjoner dekket av de franske, sveitsiske og nederlandske kreftregistrene.

  Kreftforekomst i de nordiske land

  Kreftforekomst i de nordiske land

  Figur 3 viser utviklingen i rater for tykktarms- og endetarmskreft i Norden fra 1950-årene og frem til i dag. For menn øker ratene konsistent i alle de nordiske land gjennom hele perioden. For kvinner finner vi denne vedvarende økningen i Norge og Finland. Ratene i Danmark har vært relativt stabile fra 1970, og i Sverige har det vært antydning til nedgang i 1980- og 90-årene. En rask stigning i ratene de siste 50 år har ført til at Norge har passert sine naboland og nå har det høyeste nivået av tykktarms- og endetarmskreft i Norden (fig 3).

  Kohortspesifikke tendenser

  Kohortspesifikke tendenser

  Figur 4 viser rater mot fødselskohort for femårs aldersgrupper fra 35 år til 79 år. Det er en markert økning i risiko i påfølgende kohorter født fra 1880 til 1930-årene for både kvinner og menn. Denne raske økningen avtar imidlertid hos dem som er født etter midten av 1930-årene, og spesielt for de yngste aldersgruppene flater risikoen ut. Ratene for endetarmskreft viser et liknende mønster, men utflatingen er her ikke like tydelig for kvinner som for menn (data ikke vist).

  Regionale fremskrivninger for Norge frem til 2020

  Regionale fremskrivninger for Norge frem til 2020

  På basis av de den lineære trenden de siste 20 år og de kohortspesifikke mønstrene gir tallene i tabell 1 (2, 7) et inntrykk av kreftbyrden når det gjelder tykktarms- og endetarmskreft i år 2020 på nasjonalt og regionalt nivå. Vi anslår at det vil være omkring 4 500 nye tilfeller i Norge det året, en økning på 34 % fra det observerte nivået i perioden 2000 – 04. Hoveddelen av denne økningen skyldes en eldre befolkning.

  Tabell 1  

  Regionale fremskrivninger av tykktarms- og endetarmskreft for år 2020 (2)

  Rate¹

  Antall tilfeller²

  Prosentvis endring³

  Helseregion

  2004

  2004

  2020

  Totalt

  Risiko

  Befolkning

  Øst

  36,7

  1 150

  1 519

  32,1

  4,6

  27,5

  Sør

  36,5

  650

  879

  35,2

  6,7

  28,5

  Vest

  41,9

  720

  997

  38,5

  7,8

  30,7

  Midt

  39,8

  510

  674

  32,2

  7,1

  25,1

  Nord

  35,7

  316

  419

  32,6

  7,5

  25,1

  Norge

  38,0

  3 346

  4 488

  34,1

  6,3

  27,8

  [i]

  [i] ¹  Rater per 100 000 i perioden 2000 – 04, alderstandardisert etter «world standard» (7)

  ²  Antall tilfeller i 2004 er gjennomsnittlig antall nye tilfeller i perioden 2000 – 04. Antallet for 2020 er beregnet ved å anvende Statistisk sentralbyrås anslag for befolkningssammensetningen i år 2020 på fremskrevene anslag på rater for år 2020

  ³  Prosentvis endring fra 2004 til 2020 er delt opp i én del som skyldes beregnet økning i risiko og én del som skyldes endringer i befolkningens alderssammensetning og størrelse

  Diskusjon

  Diskusjon

  Det har vært en radikal økning av forekomsten av kreft i tykktarm og endetarm hos norske kvinner og menn de siste 50 år. Ratene er nærmest blitt tredoblet i denne perioden, og den aller største økningen fant sted i 1960- og 70-årene. Norge er i dag ett av de europeiske landene der det er høyest risiko for menn både å rammes av og å dø av tykktarms- og endetarmskreft. Selv om forekomsten har økt i alle de nordiske land, har økningen vært klart størst i Norge. For norske kvinner står de stigende insidensratene i kontrast til de stabile eller svakt nedadgående ratene i Danmark og Sverige. Dette samsvarer også med at insidensraten for norske kvinner er anslått å være høyest i hele Europa. Mer oppmuntrende er utflating av ratene for yngre kvinner i de senere fødselskohorter, spesielt når det gjelder tykktarmskreft (8). De fremskrevne ratene for tykktarms- og endetarmskreft frem mot 2020 indikerer at den dramatiske økningen som er observert de siste 50 år er i ferd med å flate ut, gitt at den gunstige tendensen med stabiliserende og muligens svakt fallende rater hos den yngre generasjon vedvarer etter hvert som disse kohortene eldes. Likevel vil den samlede kreftbyrden øke med anslagsvis 34 %, hovedsakelig på grunn av en eldre befolkning – blant annet vil de store fødselskullene etter den annen verdenskrig nærme seg 75 år i 2020.

  På verdensbasis er det minst 25 ganger så høye rater for tykktarms- og endetarmskreft i landene med høyest risiko sammenliknet med lavrisikopopulasjoner (9). Mye av den geografiske variasjonen kan trolig forklares med miljømessige eksponeringer, muligens influert av ulikheter i genetisk følsomhet. Studier med japanske immigranter til USA har vist at det hos mennesker som flytter fra lavrisiko- til høyrisikoområder er økt forekomst av tykktarms- og endetarmskreft allerede i første generasjon (10).

  Immigrantstudiene indikerer ikke bare at kostholdet og andre livsstilsfaktorer spiller en stor rolle for forekomsten, de belyser også viktigheten av eksponeringer i voksen alder når det gjelder denne kreftformen. Livsstilsfaktorene er trolig både mange og gjensidig korrelerte. Av disse har kostholdet fått stor oppmerksomhet, selv om det har vist seg vanskelig å skille ut spesifikke matvarer som gir økt eller redusert risiko for tykktarms- og endetarmskreft. Ifølge nyere ekspertgjennomganger er det påvist positiv sammenheng mellom totalt fettinntak og tykktarms- og endetarmskreft, mens den beskyttende effekten av frukt og (i mindre grad) grønnsaker er funnet å være svakere enn først antatt (11). Disse reviderte oppfatningene er hovedsakelig basert på nyere store prospektive studier (12). Hvilken rolle fiberinntaket spiller, har variert – muligens på grunn av vanskeligheter med å måle dette nøyaktig og fordi gruppen fibre er heterogen og består av mange ulike plantetyper.

  Når det gjelder randomiserte forsøk, har man i to intervensjonsstudier sett på effekten av fiber på tilbakefall av forstadier til kreft, uten at det var forskjeller mellom gruppene med høyt og med lavt fiberinntak (13, 14). I en samlet analyse av 13 prospektive studier var det ingen sammenheng mellom høyt inntak av fiber og lavere forekomst av tykktarms- og endetarmskreft (15). Dette står i kontrast til en prospektiv studie med mer enn en halv million deltakere fra 22 europeiske sentre der man estimerte at en dobling av fiberinntaket kunne redusere forekomsten av tykktarms- og endetarmskreft med 40 % i en populasjon med et lavt gjennomsnittlig fiberinntak (16). Et noe mer konsistent funn er den økte risikoen for tykktarms- og endetarmskreft hos personer med et høyt inntak av rødt kjøtt og bearbeidede kjøttvarer – kylling eller fisk ga ikke tilsvarende risiko (17, 18). En rekke faktorer som korrelerer med kostholdet gir økt risiko for tykktarms- og endetarmskreft, det gjelder høy kroppsmasseindeks (BMI), fedme og sedat livsstil (17, 19, 20).

  Man har ment at kalsiumtilskudd har en potensielt kjemopreventiv virkning på kreft i tykktarm og endetarm, men kostholdsstudier der slikt tilskudd har vært inkludert har vært inkonsistente, og i de fleste studiene har man bare funnet svake inverse sammenhenger. En signifikant invers sammenheng ble nylig påvist i Multiethnic Cohort Study (21) og i Nurses’ Health Study (men kun for kreft i distale colon) (22), mens det i Women’s Health Study ikke ble funnet noen sammenheng (23). Hormonterapi kan også gi redusert risiko for tykktarms- og endetarmskreft hos kvinner (17).

  Eksponeringer tidlig i livet spiller muligens en viktig rolle for utviklingen av tykktarms- og endetarmskreft. Willett har hevdet at den største mangelen ved de fleste epidemiologiske og randomiserte studiene har vært manglende data om kostholdet i barneårene (12). Svensson og medarbeidere viste at det var lavere forekomst av tykktarms- og endetarmskreft hos generasjonen som var født i Norge under eller rett etter den annen verdenskrig (8). Hypotesen var at sykdomsrisikoen kan ha blitt påvirket av en 20 % reduksjon i energiinntaket på grunn av restriksjoner under krigen – det kan bety at kostholdet tidlig i livet kan beskytte mot kreft i tykktarm og endetarm senere (24).

  På forebyggingssiden står kosten sentralt. Det er fordelaktig med et kosthold med mye grønnsaker og et lavt inntak av rødt kjøtt, bearbeidede kjøttvarer og fett. Fysisk aktivitet gir også lavere risiko, dessuten det å unngå fedme. Randomiserte studier av testing for blod i avføringen har vist at screening reduserer forekomsten (25) og dødeligheten (25) – (27) av tykktarms- og endetarmskreft. I de senere år er det kommet indikasjoner på at fleksibel sigmoidoskopi og koloskopi kan være mer effektivt, men resultater fra større randomiserte forsøk må avventes før man kan fatte beslutninger om optimale screeningformer. Representanter fra de fem nordiske landene samarbeider om å utvikle et nordisk screeninginitiativ i form av en forskningsprotokoll med formål å fremme vitenskapelig kunnskap om screening av tykktarm og endetarm (28).

  Når det gjelder overlevelse, ligger Norge over gjennomsnittet i europeisk sammenheng. Femårs relativ overlevelse har økt fra ca. 40 % for pasienter diagnostisert i 1958 – 62 til nærmere 60 % for dem diagnostisert i midten av 1990-årene. Etter dette har det skjedd markante endringer i behandlingen av endetarmskreft. I 1993 startet det norske Rektumcancerprosjektet med innføring av en ny og mer nøyaktig operasjonsmetode (29). Den nye metoden viste seg å være svært viktig når det gjaldt å redusere frekvensen av lokalt residiv, og det ble observert en markert reduksjon helt fra starten av prosjektet (29). Den klare betydningen av dette ble gjenspeilet i økt totaloverlevelse fra 1998 (30).

  Antallet sykehus med ansvar for behandling av endetarmskreft er nær halvert de siste årene. Medvirkende årsak til dette er etableringen av et nasjonalt register for endetarmskreft ved Kreftregisteret. Med dette spesialregisteret ble det mulig å overvåke behandlingskvaliteten ved hver enkelt avdeling. Alle sykehus fikk regelmessige rapporter om resultatene i institusjonen, med landsgjennomsnittet til sammenlikning (31). Dermed fikk avdelingene en unik mulighet til å korrigere eventuelle svakheter ved organiseringen av virksomheten. Videre førte det til økt funksjonsfordeling av kreftkirurgien i Norge.

  Parallelt med utviklingen av norsk kirurgi er det blitt satset på å optimalisere utredningen. Det har gitt mulighet for å ta i bruk mer skreddersydd behandling, bedre tilpasset pasientens tilstand og sykdommens stadium. Dette har bidratt til å bedre prognosen for pasienter med endetarmskreft i Norge (32). Fra 2007 er Rektumcancerregisteret utvidet til også å dekke tykktarmskreft. Dette vil gjøre det mulig å sammenlikne regional variasjon i behandlingstilbudet også for denne kreftformen, og vil legge til rette for liknende tiltak som dem som er gjennomført for endetarmskreft.

  Konklusjon

  Konklusjon

  På tross av vanskelighetene med å klarlegge spesifikke årsaker til tykktarms- og endetarmskreft er det trolig at endringer i livsstilsfaktorer de siste tiårene, inkludert endringer i kostholdet, er medvirkende til at insidensratene for yngre generasjoner i Norge nå stabiliseres eller (for tykktarmskreft) muligens er svakt fallende. Denne tendensen er oppmuntrende i lys av den radikale økningen observert over de siste 50 år. Hvis dette vedvarer hos de yngre, kan vi forvente en nedgang i de høye ratene av tykktarms- og endetarmskreft i Norge i løpet av de neste tiårene. Videre er det potensial for å minske sykdomsbyrden ved å introdusere organiserte screeningprogrammer, selv om man foreløpig ikke har funnet den optimale screeningmodalitet. Det har vært en økning i overlevelsen av tykktarms- og endetarmskreft i de senere år.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media