Nytt screeningredskap for vurdering av voldsrisiko

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 2001 omtalte vi i en kronikk i Tidsskriftet bruk av sjekklister ved vurdering av voldsrisiko i akutt- og allmennpsykiatrien (1). Mest brukt i nordiske land er fortsatt den kanadiske HCR-20-sjekklisten. Den inneholder 20 ledd for historisk og nåtidig klinisk risiko og fremtidig risiko og er et godt bidrag til klinisk og fornuftsmessig bedømning av voldsrisiko, både hos psykotiske og hos tilregnelige personer. HCR-20 har vist gode egenskaper i sikkerhets- og rettspsykiatrien, men er altfor tidkrevende til rutinebruk innen allmenn- og akuttpsykiatri. Vi anførte derfor den gang at det var et stort behov for langt mindre tidkrevende sjekklister for disse delene av psykiatrien, og at vi hadde startet utviklingen av en slik sjekkliste.

  Prosessen har bestått i å prøve ut et mer fyldig sammensatt redskap som ved logistisk regresjon skulle reduseres til ca. ti ledd. Denne prosessen er beskrevet i en artikkel i 2006 (2). Vi prøvde listen på alle pasienter i ett års sirkulasjon i en akuttpsykiatrisk avdeling og sammenholdt prediksjonene ved utskrivning med registrerte alvorlige trusler og fysisk vold i det kommende året for pasienter fulgt opp i poliklinisk ettervern. Resultatene var oppløftende, idet skjemaer med langt under ti ledd viste prediktiv validitet av høy statistisk signifikans på gruppenivå.

  Neste runde, i 2006 – 07, var å utprøve en tipunkts sjekkliste valgt ut fra forundersøkelsen og drøfting med og i internasjonale miljøer. Sjekklisten er svært enkel å bruke, med gjennomsnittlig variasjon i tidsforbruk fra 1 – 10 minutter. Listen har vist høy interraterreliabilitet (ICC = 0,86). Prediktiv validitet for trusler og fysisk vold under oppholdet i to akuttavdelinger i ett år er funnet svært god (AUC henholdsvis 0,79 og 0,87 ved ROC-analyse, med sensitivitet og spesifisitet på henholdsvis 0,85 og 0,76).

  Vi synes det er riktig å gi denne korte meldingen i Tidsskriftet for å vise oppfølgingen av vårt forsett i 2001. Vi har kalt listen VRS-10 (voldsrisiko-sjekkliste-10) (3). Den er for øvrig, sammen med de ovenfornevnte redskapene og noen andre i tillegg, beskrevet og anbefalt i et rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet fra mai 2007 (4) og er bestemt implementert i Stockholm-regionen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media