Har Oslo96-reformen hatt betydning for legers oppdatering og ferdighetsnivå?

Olaf Gjerløw Aasland, Jannecke Wiers-Jenssen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2100 – 4

I Tidsskriftet nr. 16/2007 på side 2102, tredje spalte, 10. linje under mellomtittelen Kliniske ferdigheter skal stå: Tabellen gir et inntrykk av hvilke ferdigheter ferske leger i liten grad behersker…

Anbefalte artikler