Genital chlamydiainfeksjon blant elever i videregående skole

Originalartikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Forekomsten av genital Chlamydia er økende i Norge. Tilstanden er asymptomatisk hos de fleste, og screeningundersøkelser synes å være den beste måten å fange opp chlamydiainfeksjon på.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Undersøkelsen omfattet 905 registrerte elever i avgangsklassene ved de videregående skolene i Bærum kommune. Informasjon om seksuelt overførbare sykdommer ble gitt direkte fra helsepersonell samme dag som spørreskjema og urinprøvetakingsutstyr ble utlevert. Skjema ble utfylt anonymt. Urinprøve ble levert umiddelbart og undersøkt for Chlamydia trachomatis med polymerasekjedereaksjon (PCR). Ved positivt resultat ble eleven kontaktet per mobiltelefon og behandling og oppfølging gitt på Folkehelsekontoret.

  Resultater.

  Resultater.

  Av 905 elever deltok 673 (74 %), hvorav 571 (63 %) leverte urinprøve. Deltakelse var lik mellom kjønnene, men guttene leverte noe hyppigere urinprøve. Chlamydiainfeksjon ble påvist hos åtte elever, seks jenter og to gutter. Dette gir en prevalens på 1,4 %, 2,2 % for jenter og 0,7 % for gutter. Av elevene som deltok, oppga 457 (69 %) at de hadde debutert seksuelt. Blant disse var prevalensen 2,0 %. For 53 % var debutalder under 17 år.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Undersøkelsen viste lav chlamydiaforekomst blant avgangsklasseelevene, men en høy seksuell aktivitet og begrenset bruk av kondom. Screeningundersøkelse av elever ved videregående skoler i Norge lar seg gjennomføre og kan være et godt redskap i kampen mot chlamydiainfeksjoner.

  Abstract

  Background.

  The prevalence of genital chlamydial infection is increasing in Norway. The condition is usually asymptomatic, and screening seems to be the best way of finding infected persons. Our aim was to establish the prevalence of genital chlamydial infection among senior high school pupils in a Norwegian municipality and to link individual results with information on sexual behaviour.

  Material and method.

  All registrated 905 senior high school pupils in Bærum municipality were invited to participate in the study. Health care workers informed all classes about sexually transmitted infections, requested students to participate in the study, distributed anonymized questionnaires and laboratory requistions with containers for urine sampling and collected the urine samples; all on the same day in the different classes. The urinary samples were analysed for Chlamydia trachomatis by polymerase chain reaction. Pupils with positive results were contacted by mobile phone and given treatment and follow-up by the municipal medical officer.

  Results.

  673 (74 %) of 905 invited pupils participated in the study and 571 (63 %) delivered a urine sample. Chlamydia infection was detected in 8 (1.4 %) pupils; 6 (2.2 %) girls and 2 (0.7 %) boys. The prevalence was 2.0 % among the 457 (69 %) who had had sexual intercourse. The sexual debut age was below the age of 17 for 53 % of the pupils.

  Discussion.

  This study showed a low prevalence of chlamydia infection among high school pupils, but much sexual activity and limited use of condom. The timing for giving information was therefore regarded as favourable. The participation rate was high, but lower than we had hoped for. Screening for chlamydia among high school pupils in Norway is feasible and may be a valuable tool for limiting the spread of genital chlamydia infections.

  Main findings
  Tabell

  Hovedbudskap

  • Urinbasert screeningundersøkelse med tanke på chlamydiapåvisning lar seg gjennomføre i videregående skoler

  • Oppslutningen om urinprøvetaking var høy i forhold til andre undersøkelser hvor ungdom er oppfordret til å ta prøve og levere eller sende inn testmaterialet

  • Bare en av 50 elever som hadde debutert, hadde chlamydiainfeksjon

  Artikkel
  Innledning

  Genital infeksjon med C trachomatis er den vanligste seksuelt overførte sykdom i Norge og representerer et stort folkehelseproblem (ramme 1). I 2005 ble det ved laboratorieanalyser påvist 19 973 chlamydiatilfeller i Norge (1). Antallet har vært økende de siste seks årene.

  Ramme 1

  Chlamydia

  • Chlamydia er den vanligste seksuelt overførbare infeksjon i Norge

  • 60 – 80 % av tilfellene er asymptomatiske

  • Infeksjonen er antakelig en vanlig årsak til sterilitet og barnløshet

  • Infeksjonen er vanligst hos seksuelt aktive under 25 år

  • I 2005 ble det diagnostisert 19 973 tilfeller i Norge

  • Nordiske befolkningsbaserte studier har funnet prevalenser på 1 – 8 %

  Folkehelsekontoret i Bærum kommune har som mål å kontrollere og behandle seksuelt overførbare sykdommer. Vi ønsket å redusere smittepotensialet blant ungdom. Seksuell debutalder i Norge er gjennomsnittlig 16,7 år for jenter og 18,0 år for gutter i 2002 (2), og 60 % av alle påviste chlamydiatilfellene i Norge i 2005 var i aldersgruppen under 25 år (1). Derfor ville vi belyse forekomsten av chlamydiainfeksjon og gi informasjon om seksualatferd til avgangselevene ved de videregående skolene i kommunen. Så vidt vi vet, er det ikke utført screeningundersøkelse blant skoleelever i Norge tidligere. Vi ønsket også å vinne erfaringer om gjennomførbarheten av denne måten å drive forebyggende helsearbeid på.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Undersøkelsen ble gjennomført fra november 2004 til april 2005 og omfattet alle de sju videregående skolene i Bærum kommune, med totalt 905 registrerte elever på siste skoletrinn. Dette utgjorde 71 % av totalt antall registrerte 18-åringer i kommunen. Elevene var gjennomgående født i 1986 og derfor 18 år på undersøkelsestidspunktet. Skriftlig og muntlig informasjon om prosjektet og forespørsel om deltakelse ble rettet til skolenes rektorer, som videreformidlet dette til lærere og elever. Alle skolene aksepterte å delta.

  Leger og helsesøstrer ved Folkehelsekontoret besøkte hver klasse og informerte generelt om smitte og forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner og om prosjektet spesielt. Spørsmål fra elevene ble besvart. Det ble påpekt at deltakelse i prosjektet var frivillig, men alle ble oppfordret til å delta uavhengig av om de hadde debutert seksuelt eller ikke. Umiddelbart etter informasjonsmøtet fikk hver elev utlevert et sett med følgende elementer: Informasjonsskriv, spørreskjema med koblingsnummer, forhåndsutfylt laboratorierekvisisjon for chlamydiaanalyse påført koblingsnummeret, prøvetakingsutstyr bestående av plastbeger for oppsamling av initialurin ved vannlating, samt en propylenbeholder merket med koblingsnummeret for overføring og forsendelse av 10 ml urin.

  Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om kjønn, seksuell debut og debutalder, antall seksualpartnere siste år, kondombruk og tidligere diagnostisert chlamydiainfeksjon. Deltakerne fylte ut spørreskjemaet uten personalia og laboratorierekvisisjonen med personalia og mobiltelefonnummer. Deretter avla deltakerne urinprøve ved toalettbesøk. Selve innsamlingen i den enkelte klassen tok om lag en halv time.

  Spørreskjemaene ble samlet inn for seg til Folkehelsekontoret, mens urinprøvene med rekvisisjoner ble levert samme dag til Mikrobiologisk seksjon, Sentrallaboratoriet, Sykehuset Asker og Bærum, hvor urinprøvene ble analysert fortløpende med en nukleinsyreamplifiseringstest for Chlamydia (Cobas Amplicor, Roche). Svarrapport for hver elev, uten koblingsnummer, ble sendt til smittevernlegen i Bærum kommune. Vi ringte mobiltelefonen til elever med positivt resultat og ga dem time ved Folkehelsekontoret til behandling, oppfølging og smitteoppsporing.

  Etter at alle analyser var utført, ble en anonym liste med analyseresultat relatert til koblingsnummer sendt fra laboratoriet til smittevernlegen. På denne måten ble resultat, men ikke navn, koblet til spørreskjemaene.

  Undersøkelsen var godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk.

  Resultater

  Resultater

  Av 905 elever deltok 673 elever (74 %), hvorav 571 (63 %) leverte urinprøve. Av deltakerne leverte 557 både spørreskjema og urinprøve (83 %), 102 bare spørreskjema (15 %) og 14 bare urinprøve (2 %). Deltakelsen i spørreskjemaundersøkelsen var tilnærmet lik for begge kjønn, men gutter leverte hyppigere urinprøve enn jenter. Elever som hadde debutert seksuelt, leverte også hyppigere urinprøve enn de øvrige (tab 1).

  Tabell 1

  Deltakelse og funn av genital chlamydiainfeksjon blant avangselever i videregående skoler i Bærum 2004 – 05

  Antall elever

  Antall elever levert urinprøve

  Andel (%) levert urinprøve

  Elever med positiv prøve

  Andel (%) med positiv prøve

  Totalt deltatt

  673

  571

  85

  8

  1,4

   Jenter

  339

  274

  81¹

  6

  2,2

   Gutter

  334

  297

  89¹

  2

  0,7

  Besvart spørreskjema

  659

  557

  85

  8

  1,4

  Kjønn

   Jenter

  335

  270

  81²

  6

  2,2

   Gutter

  324

  287

  89²

  2

  0,7

  Seksuell debut

   Nei

  202

  158

  78³

  0

  0

   Ja

  457

  399

  87³

  8

  2,0

  [i]

  [i] ¹  p = 0,003  |  

  ²  p = 0,005  |  

  ³  p = 0,003

  Åtte elever fikk påvist chlamydiainfeksjon, seks jenter og to gutter. Dette gir en prevalens på 1,4 % av alle undersøkte, 2,2 % for jenter og 0,7 % for gutter. Chlamydia ble ikke påvist hos elever som anga at de ikke hadde debutert seksuelt.

  Av deltakerne oppga 457 (69 %) at de hadde hatt samleie. Av disse var 53 % under 17 år ved debut (tab 2). Prevalensen av Chlamydia basert kun på elever som hadde debutert seksuelt var 2,0 %. Fem av de åtte elevene med chlamydiainfeksjon var under 17 år ved første samleie.

  Tabell 2

  Deltakelse og funn av genital chlamydiainfeksjon blant videregående skolers avgangselever med seksuell erfaring, Bærum 2004 – 05

  Antall elever

  Andel (%) av elevene

  Antall elever levert urinprøve

  Andel (%) levert urinprøve

  Elever med positiv prøve

  Andel (%) med positiv prøve

  Debutert seksuelt

  457

  399

  87

  8

  2,0

   Jenter

  237

  52

  204

  86

  6

  2,9

   Gutter

  220

  48

  195

  89

  2

  1,0

  Alder første samleie

   19 år

  4

  1

  4

  100

  0

  0,0

   18 år

  83

  18

  73

  88

  1

  1,4

   17 år

  128

  28

  114

  89

  2

  1,8

   < 17 år

  242

  53

  208

  86

  5

  2,4

  Antall sexpartnere siste år

   0

  27

  6

  23

  85

  0

  0,0

   1

  228

  50

  200

  88

  2

  1,0

   2

  98

  21

  84

  86

  2

  2,4

   > 2

  103

  23

  91

  88

  4

  4,4

   Ikke angitt

  1

  0

  1

  100

  0

  0,0

  Kondom ved samleie

   Alltid

  81

  18

  67

  83

  0

  0

   Av og til

  252

  55

  224

  89

  4

  1,8

   Aldri

  122

  27

  106

  87

  4

  3,8

   Ikke angitt

  2

  0

  2

  100

  0

  0,0

  Tidligere chlamydiainfeksjon

   Ja

  10

  2

  7

  70

  2

  28,6

   Nei

  446

  98

  391

  88

  6

  1,5

   Ikke angitt

  1

  0

  1

  100

  0

  0,0

  Kondom ble benyttet av og til av 55 % av elevene, mens 27 % aldri benyttet kondom. Ingen elever som anga at de alltid benyttet kondom, fikk påvist chlamydiainfeksjon.

  Om lag halvparten av elevene hadde hatt én seksualpartner siste året, mens 23 % hadde hatt flere enn to partnere. Fire av de åtte elevene med positivt prøvesvar hadde hatt mer enn to partnere siste året.

  Ti (2,2 %) av elevene anga at de hadde fått diagnostisert genital chlamydiainfeksjon tidligere. Sju av disse leverte urinprøve og to hadde positiv prøve. Det vil si at kumulativt hadde 16 elever (3,5 %) aktuell eller tidligere chlamydiainfeksjon.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Nordiske befolkningsbaserte studier av chlamydiainfeksjoner har funnet prevalenser på 1 – 8 %. Vi fant en prevalens på 1,4 % for hele gruppen og 2,0 % blant dem som hadde debutert seksuelt, altså noe lavere enn i tidligere norske undersøkelser.

  Deltakelsen i vår studie var høy (69 %). Andre studier har hatt deltakelse på under 50 % (3, 4). Årsaker til den høye oppslutningen kan være at elevene ble oppsøkt i skolesituasjonen og at alle ble oppfordret til å delta uavhengig av blant annet seksuell debut, antall seksualpartnere og symptomer. På denne måten oppnådde vi både høy deltakelse og unngikk stigmatisering. Chlamydia ble påvist bare hos elever som hadde hatt samleie uten kondom. Dette indikerer at ungdommene har svart sannferdig vedrørende seksualatferd.

  Urinprøve ble foretrukket fremfor penselprøve fra livmorhals, skjede eller urinrør på grunn av den enkle prøvetakingen i skolesituasjonen. Det er dokumentert at urinprøve har tilnærmet like god validitet som penselprøver (5). Vi antar også at oppslutningen ble høyere fordi prøvene ble tatt på skolen i direkte tilslutning til informasjonsmøtet istedenfor at elevene skulle ta med prøvetakingsutstyret hjem og så levere morgenurin neste dag på skolen.

  Trass i høy deltakelse var det 334 (37 %) som ikke ble undersøkt. Dette skyldtes i første rekke at klassene ikke var fulltallige på aksjonsdagen. Vi merket oss at det stadig var ekskursjoner og ulike prosjekter på gang ved skolene. Fravær og årsaker til dette ble ikke notert under innsamlingen, noe vi i ettertid ønsket var gjort. Vi vet derfor ikke i hvilken grad deltakelse skyldtes fravær eller manglende vilje til å delta. 15 % av elevene som deltok leverte kun utfylt skjema, men ikke urinprøve. Noen mente urinprøve var unødvendig fordi de ikke hadde debutert seksuelt, mens enkelte nylig hadde levert prøve til chlamydiatesting på kommunens helsestasjon for ungdom og derfor ikke ønsket å levere ny prøve.

  Blant deltakerne var det også flere gutter enn jenter som leverte urinprøve, noe som kan relateres til at det er enklere å ta prøve for en gutt. Dette står i sterk kontrast til landsdekkende undersøkelser, hvor testaktiviteten er minst blant unge menn. Ved Mikrobiologisk seksjon, Sykehuset Asker og Bærum var i 2005 kun 19 % av mottatte chlamydiaprøver fra menn. Resultatene gir ikke grunnlag for å si at elever med høyest risiko for chlamydiainfeksjon er tilbakeholdende med å levere urinprøve.

  Den seksualatferden vi registrerte blant elevene stemmer overens med en undersøkelse utført i 2002 av Pedersen & Samuelsen (2). De fant at flere tenåringsjenter var seksuelt aktive i 2002 i forhold til 1992 samt at median debutalder har falt med ett år (til 16,7 år) i samme periode. Hos guttene var det ikke et tilsvarende fall i perioden. I vår undersøkelse hadde mer enn halvparten (53,0 %) av dem som hadde debutert, gjort det før de var 17 år, og det var ikke signifikant forskjell mellom kjønnene (resultater ikke vist).

  Ifølge RFSU benytter tre av fem personer mellom 16 – 25 år sjelden eller aldri kondom ved seksuell omgang (tall fra 2005). I vår undersøkelse svarte 55 % av elevene at de av og til brukte kondom, mens så mange som 27 % oppga at de aldri benyttet det. Det var ingen signifikant forskjell mellom kjønnene.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Screeningundersøkelse for chlamydiainfeksjon i videregående skole lar seg gjennomføre med høy deltakelse. Personlig tilstedeværelse av helsepersonell og prøvetaking direkte etter informasjon antas å ha positiv innvirkning på deltakelsen. Cirka 70 % av deltakerne hadde debutert seksuelt. Det er derfor ikke for tidlig å teste for chlamydia i denne aldersgruppen. Avgangsklassene i videregående skole er også siste mulighet til å nå en så stor gruppe på en enkel måte.

  Undersøkelsen viser at årlig screeningundersøkelse av elever i avgangsklasser på videregående skoler bør vurderes som smitteforebyggende tiltak.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Aase Høviskeland og Gjertrud Lødøen har mottatt midler til prosjektet fra Den norske legeforening via Allmennpraktikerstipend og fra Sosial- og helsedirektoratet til forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer. De øvrige har ingen oppgitte interessekonflikter.

  Oppgitte interessekonflikter: Se til slutt i artikkelen

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media