()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – For tidlig født barn representerer en utsatt gruppe, og mange vil ha behov for tverrfaglige tjenester innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten i mange år under oppveksten.

  Legeforeningen støtter i en høringsuttalelse til Sosial- og helsedirektoratet et forslag om etablering av faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn. Det er en arbeidsgruppe nedsatt av direktoratet som har utarbeidet forslaget. Arbeidsgruppen er opprettet med bakgrunn i Nasjonal plan for nyfødtmedisin som kom i 2001, og har vært ledet av Trond Markestad.

  – Barna og familiene vil være best tjent med at kommunale tjenester får hovedoppgaven med å utrede og tilrettelegge spesielle tiltak for de av barna som ikke har åpenbare problemer med nevrologi, lungefunksjon eller vekst, mener Legeforeningen, som også gir uttrykk for at retningslinjene i sterkere grad bør beskrive fastlegens rolle som medisinskfaglig aktør i det tverrfaglige samarbeidet og koordineringen av tjenester for barnet og nære pårørende. – En av de viktigste intensjonene med fastlegeordningen er at kronisk syke pasienter med langvarig behov for koordinerte tjenester skal ha en forutsigbar, trygg og sikker forankring til en lege i sitt lokalmiljø. Dette bør retningslinjene også synliggjøre understreker foreningen.

  Legeforeningen mener også at bruk av standardiserte kartleggingsinstrumenter kan være hensiktsmessig forutsatt at funnene brukes i den praktiske oppfølgingen av barnet. – Dette fordrer samarbeid og kompetanseoverføring mellom nivåene, mener foreningen.

  Overføring av informasjon til førstelinjetjenesten og klare ansvarsforhold mht. oppfølging mellom 12 måneder og tre år blir også viktig, skriver foreningen, slik at helsestasjon, fastlege, kommunal fysioterapeut, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnehage iverksetter tiltak etter behov i denne perioden og ikke avventer til etter at barnet har vært til treårskontroll.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=118906

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media