K. Søreide svarer:

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Jeg takker for NorDiags kommentar på min artikkel (1), men konstaterer at de unnlater å omtale flere sentrale poenger, og at de fortsatt ikke presenterer noen dokumentasjon for eget produkt.

At NorDiag utvinner representativt og tilstrekkelig neoplasi-DNA fra 0,5 g avføring, får stå for deres egen regning. Brukere av Genefec mottar ikke sjelden prøvesvaret «uegnet materiale; send inn ny prøve». Refusjon av nye 1 100 kroner dobler kostnaden, som faller på skattebetalernes regning.

Bedre etterlevelse for markørtester enn for koloskopi er nyttig med tanke på screening og mindre avgjørende for diagnostikk av symptomatiske pasienter, som uansett bør koloskoperes (1).

Selv ved optimale forhold vil minst halvparten av alle neoplasier i tykktarmen bli oversett med K-ras og p53 som eneste testmarkører (2). Uklarhetene rundt pasientseleksjon, forekomst av patologiske funn og manglende kontroll og oppfølging av negative gentester er det fortsatt ikke gjort rede for.

Påvisning av K-ras i avføring har vært kjent siden tidlig på 1990-tallet (3). Mayo-gruppen publiserte resultater fra multipaneltesting i 2000 (4), før Genefec 1 ble lansert. At NorDiag nå tar i bruk flere nye markører, er spennende og kan bidra til en oppklaring om hvilke markører som er egnet i en slik test. Da må disse resultatene publiseres. Markedslansering av Genefec 2 i 2005 er ikke det samme som dokumentasjon, abstraktene fra kongressen i Barcelona er identiske i tekstinnhold, og studier på NorDiags fekale gentester er foreløpig fraværende i litteraturen.

At et bioteknologiselskap må sikre sine rettigheter gjennom patentering, har jeg full forståelse for. Sikring av patenter og rettigheter er nok høyt prioritert også av Exact Science og tilsvarende firmaer. Likevel klarer de å dokumentere sine produkter vitenskapelig. Troverdighet bygger på dokumentasjon og ikke på påstander.

Anbefalte artikler