J.S. Ekgren & H.T. Andersen svarer:

Joe Siri Ekgren, Harald T. Andersen Om forfatterne

Vi registrerer med tilfredshet at Helge Waal og medarbeidere nå deler vår oppfatning om at QTc-forlengelse som gir arytmier, er et klinisk betydningsfullt fenomen. Det er fortsatt et åpent spørsmål om forfatterne stadig betrakter rutinemessig EKG ved metadonbehandling som «feil prioritering» (1).

Uavhengig av LAR-Østs omtalte forskningsinteresser bør den nyvunne erkjennelse snarest få konsekvenser i form av EKG-kontroll som rutinemessig prosedyre før og under metadonbehandling. Dette er muligens nye tanker for Waal og medarbeidere, men metoden er anbefalt i så vel norsk som internasjonal litteratur (2 – 4). I Sosial- og helsedirektoratets utkast til nye retningslinjer ved substitusjonsbehandling med metadon heter det: «Ved oppstart med metadon skal det gjøres EKG med måling av QTc-tid før oppstart og etter ferdig oppstart» (5).

Vi påpeker at metadonindusert arytmi og hjertestans ganske sikkert underdiagnostiseres. Ved rettsmedisinsk obduksjon uten komparentopplysninger er det tilnærmet umulig å skille hjertestans fra respirasjonsstans som dødsårsak. Dødsårsaksregisteret reflekterer denne underdiagnostikken. Den reelle forekomsten av metadonindusert hjertestans er nok hyppigere enn Waal og medarbeidere angir.

EKG er billig, kan utføres og tolkes hvor som helst i landet og forsinker ikke utredning eller behandling. Rutinemessig EKG kan vise seg å redde liv, og slik forhindre noen av de halvt hundre metadonrelaterte forgiftningsdødsfall som forekommer årlig. Fortsatt å unnlate rutinemessig EKG før og under metadonbehandling er etter vårt syn en alvorlig forsømmelse, uavhengig av de «nasjonale anbefalinger» som er «publisert» på LAR-Østs nettsider.

1

Krook AL, Waal H, Hansteen V. EKG som rutine før metadonassistert rehabilitering er feil prioritering Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2940 – 1.

2

Madsen S. Fare for hjerterytmeforstyrrelser: Metadon kan gi QT-forlengelse. Nytt om Legemidler 2004; 1: 11.

3

Østvold C, Topper M. Metadonindusert hjerterytmeforstyrrelse Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2021 – 2.

4

Maremmani I, Pacini M, Cesaroni C et al. QTc interval prolongation in patients on long-term methadone maintenance therapy. Eur Addict Res 2005; 11: 44 – 9.

5

Nasjonal faglig retningslinje for medikamentell behandling og rehabilitering av opioidavhengige – Utkast under arbeid per 10 oktober 2006. Sosial- og Helsedirektoratet; 21. www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00012/_Kladdebok_12058a.doc (16.1.2007).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler