Uklart om taushetsplikt ved innsyn i e-post

Hanne Gillebo-Blom Om forfatteren
Artikkel

Arbeidsgivere som får innsyn i helsepersonells e-post, kan komme bort i lovbestemt taushetsbelagt informasjon.

Legeforeningen oppfordrer i en høringsuttalelse myndighetene til å avklare hvordan man skal håndtere arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post i slike tilfeller.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ønsker et klarere regelverk for når arbeidsgiver har anledning til å få innsyn i ansattes e-post. Legeforeningen støtter hovedregelen i forslaget, som sier at arbeidsgiver ikke har slik innsynsrett. Unntak fra hovedregelen foreslås blant annet ved den ansattes fravær fra arbeidsplassen og ved mistanke om straffbare forhold.

Legeforeningen etterlyser en avklaring fra departementet på hva man skal gjøre med situasjoner hvor e-post kan tenkes å inneholde opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Legeforeningen understreker hvor viktig det er at taushetsbelagt informasjon blir sikret, også når den formidles via e-post. En kan få situasjoner hvor det at arbeidsgiver får innsyn i e-post, vil kunne være et brudd på taushetsplikten. Ved arbeidstakers fravær vil samtidig mangel på innsyn kunne føre til at retten til nødvendig helsehjelp ikke blir oppfylt. Disse grensene og problemstillingene bør vurderes av departementet, mener Legeforeningen.

Les hele høringen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=112454

Anbefalte artikler