Ny rapporteringsmal fra 2008

Erling Bakken Om forfatteren
Artikkel

Sekretariatet skal i løpet av 2007 utarbeide en konkret aktivitetsbasert rapporteringsmal basert på hovedtrekkene i ny regnskapsstandard for ideelle organisasjoner.

Vedtaket i sentralstyrets desembermøte er utformet med bakgrunn i et overordnet ønske om å sikre ryddige forhold knyttet til økonomisk drift og regnskapsførsel i alle Legeforeningens organer. I den forbindelse skal det også opprettes en referansegruppe av representanter fra Legeforeningens avdelinger som «brukerrepresentanter» for å utforme de praktiske løsningene.

Problemstillinger knyttet til den praktiske fortolkningen av lovenes regulering av regnskapsplikten for avdelingene er blitt aktualisert i forbindelse med arbeidet knyttet til implementering av de fagmedisinske foreningene som obligatoriske avdelinger i Legeforeningens organisasjon. Sekretariatet har som en følge av dette innhentet en konsulentrapport fra statsautorisert revisor Siri Reidulff i revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen. Rapporten drøfter inngående spørsmålet om regnskaps- og bokføringsplikt for Legeforeningens avdelinger.

Sentralstyrets vedtak innebærer at alle Legeforeningens avdelinger skal sende inn sine regnskap til hovedforeningen senest én måned etter at regnskapet er godkjent av årsmøte/landsrådsmøte. Kravet gjelder fra og med regnskapsåret 2008.

Ny rapporteringsmal skal følge en aktivitetsbasert struktur til forskjell fra en tradisjonell artsbasert struktur. Malen gjøres obligatorisk fra og med regnskapsåret 2008. Fra samme tidspunkt skal regnskapene i alle Legeforeningens avdelinger (lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger) revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

Sentralstyret pålegger sekretariatet å fremforhandle en rammeavtale med et revisjonsfirma. Avtalen med dette firmaet skal fungere som et frivillig tilbud til avdelingene.

Anbefalte artikler