Refusjonsendring for KOLS – grunn til bekymring?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Statens legemiddelverk innførte fra 1.7. 2006 endrede forskrivningsregler for legemidler ved obstruktiv lungesykdom. Alle pasienter med astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) skal vurderes på nytt, og resepter skal forskrives på punkt 44 eller 45 ut ifra hvilken sykdom som behandles. Endringen innebærer en begrensning i forskrivningen av kombinasjonspreparater med inhalasjonssteroider og langtidsvirkende β-2-agonister samt langtidsvirkende antikolinergika ved kronisk obstruktiv lungesykdom. For disse medikamentene må man søke etter § 10a.

  Norsk forening for lungemedisin er bekymret for konsekvensene av det nye reglementet. Legemiddelverkets holdning om at legene selv må sjekke deres Internett-side for å få informasjon om forskriftsendringer, gir risiko for feil praksis.

  Det nye reglementet kan føre til mangelfull medisinering av pasienter med alvorlig kronisk astma og av dem med både astma og kronisk obstruktiv lungesykdom. Legemiddelverket skriver: «… kombinasjonspreparater til behandling av KOLS vil ikke fås etter forhåndsgodkjent refusjon. Ved alvorlig KOLS (FEV₁ < 50 % av forventet) og hyppige eksaserbasjoner kan legen søke trygdeetaten om refusjon etter § 10a.» Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom er verken tjent med over- eller undermedisinering, ei heller at deres diagnose kodes som astma for å oppnå refusjon. Vår oppfordring til landets leger er å følge intensjonen i forskriftene og søke etter § 10a når pasienten oppfyller kravene i retningslinjene. Så forventer vi at behandlingstiden er rask og godkjenningspraksisen liberal. Mange pasienter kan få nedsatt livskvalitet og risikerer sykehusinnleggelse hvis de slutter med medikamentene.

  Legemiddelverket skriver at «der sykdomsbildet preges av både astma og KOLS, vil legen (...) kunne vurdere hvilken av diagnosene som ligger til grunn for bruken av hvert enkelt legemiddel. (...) Dersom legen vurderer at en pasient har behov for og effekt av behandling av (påvist) astma, vil behandlingen kunne refunderes uavhengig av om vedkommende også har KOLS.» Til dette er å si: Hos 10 – 20 % av pasientene med kronisk obstruktiv lungesykdom vil man også finne astmakarakteristika. Alvorlig kronisk astma kan også medføre en utvikling mot kronisk obstruktiv lungesykdom, dvs. at de aldri oppnår normal lungefunksjon, selv i «gode faser». Å skille astma og kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt reversibilitetstesting er av liten verdi, med mindre lungefunksjonen normaliseres fullstendig.

  Man kan ha ulike oppfatninger om Legemiddelverkets håndtering av blåreseptordningen med oppsplitting av § 2 i to nye punkter og innføring av § 10a som ekstra «hinder». Likevel virker det som om at Statens legemiddelverk nå er på linje med det lungemedisinske miljø når det gjelder medikamentell behandling i de ulike stadier av kronisk obstruktiv lungesykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media