Skriftlig legemiddelreklame

Per Olav Kormeset,, Olav Spigset,, Lars Slørdal,, Hanne Indermo,, Håvard Rein Solhaug Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1946 – 7

I nr. 15 – 06 s. 1947 var det kommet inn en ikke for mye i 2. avsnitt, linje 5. Det skulle stått:

Vi synes ikke det er påfallende at 61 % av artiklene som ble brukt til å underbygge reklamepåstander, inneholdt opplysninger om forfatternes interessekonflikter i form av industrirelasjoner.

Anbefalte artikler