Paracetamolforgiftning – forekomst og behandling

Rune Aakvik,, Dag Jacobsen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1731 – 3

I ovennevnte artikkel i nr. 13 – 14/2006 s. 1731 under Resultater i sammendraget skal det stå: Av 869 innleggelser på grunn av akutt forgiftning var det 158 som skyldtes paracetamol (18 %). Det samme gjelder s. 1732, 1. linje i 1. spalte: Det var 158 tilfeller (18 %) av mistenkt paracetamolforgiftning.

Anbefalte artikler