Dag Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Jacobsen

Elisabet Trydal, Anders B. Martinsen, Frode Beisland, Dag Jacobsen, Aleksander Rygh Holten
27.05.2019
Sepsis er en livstruende tilstand der kroppens reaksjon på infeksjon fører til organsvikt. Det er en hyppig årsak til innleggelse på sykehus og intensivavdelinger. Den årlige insidensen i Norge er...
Marie Vangstad, Mari Asphjell Bjørnaas, Dag Jacobsen
08.01.2018
Vi takker Tazmini og kollegaer på Diakonhjemmet for en interessant artikkel om treningsindusert rabdomyolyse ( 1 ). Vi er enige med forfatterne i fortolkningen om at friske personer med...
Dag Jacobsen
26.06.2017
Fred F. Ferri Ferri’s Clinical Advisor 2017 - 5 Books in 1 19. utg. 1 934 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier 2016. Pris EUR 77 ISBN: 978-0-323-28048-8 Dette er 19. årlige utgave av en...
Marianne Bjerva*, Dag Berild, Dag Jacobsen
19.01.2017
En mann i 50-årene med mekanisk aortaklaff ble gjentatte ganger vurdert poliklinisk grunnet smerter fra venstre legg samt en episode med kortvarig synsnedsettelse. Riktig diagnose ble ikke stilt før...
Dag Jacobsen
01.02.2007
Denne sykehistorien viser hvor vanskelig klinisk diagnostikk kan være og samtidig hvor brutal fasiten kan være når utfallet blir fatalt, og det skyldes en av de vanligst oversette abdominallidelser...
Espen Molden, Kirsti Svendsen Andersson, Dag Jacobsen
14.06.2007
Det er beskrevet flere tilfeller av rabdomyolyse etter kombinert bruk av statiner og makrolidantibiotika. Nye hendelser kan forebygges med enkle tiltak, men det krever oppmerksomhet rundt denne typen...
Dag Jacobsen
17.04.2008
Foto Marianne Loraas Giftinformasjonen har døgnservice. Årlig betjenes 40 000 innringere fra allmennhet og helsepersonell – fra ufarliggjøring av inntak hos barn, til mer sofistikerte råd ved...
Ivar Eide, Øivind Ekeberg, Dag Jacobsen, Sverre Erik Kjeldsen, Ingrid Os, Morten Rostrup, Magne Stendal
13.09.2016
Erik Enger Professor dr.med. Erik Enger – en av de siste store klinikere og læremestre – døde 89 år gammel 15.6. 2016 etter lengre tids sykdom. Han var sin tids medisinske ekspert innen både jus og...
Dag Jacobsen
15.01.2009
Jones, AL Dargan, PI. Toksikologi 157 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2008. Pris DKK 250 ISBN 978-87-7749-494-6 Dette er en praktisk håndbok til hjelp for leger og sykepleiere som behandler...
Dag Jacobsen
16.11.2006
Hulting, Johan Matell-Reichards Akutmedicin 432 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2005. Pris SEK 358 ISBN 91-44-03909-3 Dette er den 8. og en totalt omarbeidet utgave av Matell-Reichards...
Rune Aakvik,, Dag Jacobsen
10.08.2006
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1731 – 3 I ovennevnte artikkel i nr. 13 – 14/2006 s. 1731 under Resultater i sammendraget skal det stå: Av 869 innleggelser på grunn av akutt forgiftning var det 158...
Rune Aakvik, Dag Jacobsen
22.06.2006
Håndkjøpspreparatet paracetamol er Norges mest brukte legemiddel. Siden 1.11. 2003 selges pakker på opptil 10 g i dagligvarebutikker som har salgskonsesjon. Paracetamol inngår også i flere...
Tonje Amb Aksnes, Dag Jacobsen
01.07.2004
Det har vært kjent fra slutten av 1970-årene at narkotikakurerer har smuglet illegale stoffer i kroppens hulrom ( 1 ). Begrepet «bodypacking» (kroppspakking) finnes i litteraturen fra begynnelsen av...
Odd Helge Hunderi, Knut Erik Hovda, Bastian Lie, Steinar Listerud, Anders Hartmann, Dag Jacobsen
16.12.2004
Metanolforgiftning er uvanlig, og i de senere år er kun sporadiske tilfeller rapportert (Giftinformasjonen, personlig meddelelse). Siste store masseforgiftning her i landet var i Kristiansand i 1979...
Knut Erik Hovda, Odd Helge Hunderi, Steinar Øvrebø, Dag Jacobsen
16.12.2004
Diagnostikk av metabolsk acidose er basert på analyse av venøse eller arterielle blodgasser. Utredning av bakenforliggende årsak kan være vanskelig, særlig der det ikke foreligger en kjent...
Kjetil Sunde, Eldar Søreide, Dag Jacobsen, Petter Andreas Steen
01.04.2004
Hvert år rammes 6 000 – 8 000 personer av plutselig, uventet hjertestans i Norge. Brorparten av disse dør, men av dem som skrives ut av sykehus i live, gjenvinner de fleste sin mentale kapasitet og...
Sten Frøyshov, Dag Jacobsen, Lars Bjertnæs, Hans Flaatten
18.03.2004
Alvorlig sepsis er en hyppig og underdiagnostisert tilstand med høy dødelighet, som varierer mellom forskjellige kohorter, avhengig av materialets sammensetning ( 1 ). Det foreligger ingen egne...
Odd Helge Hunderi, Dag Jacobsen
23.01.2003
Metanol i seg selv er ikke en toksisk substans. Den nedbrytes til formaldehyd via enzymet alkoholdehydrogenase i leveren og videre til maursyre som er den toksiske metabolitten ( 1 , 2 )...
Barbro Spillum Svendsen, Axel Gjellestad, Gunvald Eivindson, Gerd Berentsen, Dag Jacobsen
20.03.2002
Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus, tidligere Cortinarius speciosissimus) og butt giftslørsopp (Cortinarius orellanus) (begge fig 1) gir nyreskade etter meget lang latenstid (3 – 17 dager)...
Lene Solheim, Erik Andrew, Dag Jacobsen
30.04.2002
Antidoter kan defineres på flere måter. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i WHOs definisjon av antidoter som legemidler som primært benyttes for å motvirke de toksiske effektene av...