Kan fiskeoljer beskytte mot utvikling av atrieflimmer?

Kommentar
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Noen få undersøkelser har indikert at inntak av fisk og fiskeoljer rik på omega-3-fettsyrer kan redusere hyppigheten av atrieflimmer hos individer med latent eller manifest koronarsykdom. Hos pasienter som gjennomgikk elektiv aortokoronar bypassoperasjon, halverte inntak av omega-3- fettsyrer hyppigheten av postoperativt atrieflimmer.

  Flere observasjonelle og klinisk, kontrollerte undersøkelser har vist at inntak av fisk og fiskeoljer rik på omega-3- fettsyrer (eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA)), kan beskytte mot ventrikulære arytmier og plutselig død (1) – (5). Dyreeksperimentelle og humane studier har dokumentert at omega-3-fettsyrer har antiarytmiske effekter, og flere undersøkelser har indikert at virkningen på hjertets elektrofysiologi kan forklare disse (6).

  Hvorvidt fisk og fiskeoljer har effekt på supraventrikulære arytmier (atrieflimmer og -flutter) er ikke avklart. Men de få undersøkelser som foreligger, indikerer at slik behandling kan være gunstig.

  Omega-3-fettsyrer og supraventrikulære arytmier

  Omega-3-fettsyrer og supraventrikulære arytmier

  Dyreeksperimentell undersøkelse

  Dyreeksperimentell undersøkelse

  25 hunder med vagusmediert atrieflimmer ble undersøkt (7). Åtte hunder ble forbehandlet med omega-3-fettsyrer, mens de resterende var kontroller. Antall episoder med atrieflimmer ble ved ekstrastimulus og «burst»-teknikk hos de behandlede hundene signifikant redusert med henholdsvis 79 % og 42 %.

  Humane observasjonelle undersøkelser

  Humane observasjonelle undersøkelser

  I en undersøkelse ble 47 949 individer uten kjent hjertesykdom fulgt i 5,7 år (8). 556 (1,2 %) utviklet atrieflimmer eller -flutter, og dette var ikke relatert til inntak av omega-3-fettsyrer. Men personene var relativt unge, presumptivt friske og hyppigheten av atrieflimmer svært lav.

  I en prospektiv kohortstudie ble 4 815 eldre med flere kardiovaskulære risikofaktorer inkludert (9). Etter 12 år var det et inverst forhold mellom inntak av tunfisk og hyppigheten av atrieflimmer, som opptrådte hos 980 individer (20,4 %). Hos dem som inntok ≥ 5 fiskemåltider/uke var det en signifikant 30 % reduksjon i hyppigheten av atrieflimmer i forhold til dem som spiste < 1 fiskemåltid/måned. Det ble justert for en rekke kliniske variabler, og resultatene kan derfor indikere en mulig sammenheng.

  Klinisk kontrollert undersøkelse

  Klinisk kontrollert undersøkelse

  Omega-3-fettsyrer reduserte hyppigheten av atrieflimmer hos pasienter som hadde gjennomgått elektiv aortokoronar bypassoperasjon (10). Over halvparten hadde tidligere hatt hjerteinfarkt, og mange hadde hypertensjon og diabetes. Av 160 pasienter inkludert fikk 79 omega-3-fettsyrer 2 g/dag fra minst fem dager før operasjonen til utskrivningen, resten fikk ingen behandling. Postoperativt atrieflimmer opptrådte hos 12 pasienter (15,2 %) i omega-3-gruppen mot 27 pasienter (33,3 %) i kontrollgruppen (p = 0,013), dvs. en relativ risikoreduksjon på 54,4 %. En annen gevinst hos de aktivt behandlede pasientene var et kortere sykehusopphold, 7,3 dager mot 8,2 dager (p = 0,017). Det var ingen signifikante forskjeller i hyppigheten av ikke-fatale postoperative komplikasjoner, og postoperativ mortalitet var den samme hos de aktivt behandlede pasientene (1,3 %) som hos kontrollpersonene (2,5 %).

  I denne studien kunne effekten av omega-3-fettsyrer måle seg med de reduksjoner som er funnet i en metaanalyse for betablokkere (relativ risikoreduksjon 43 %), sotalol (relativ risikoreduksjon 54 %) og amiodaron (39 %) (11). I motsetning til disse medikamentene er behandling med omega-3-fettsyrer forbundet med ytterst få bivirkninger, og kan trygt brukes hos pasienter med respirasjons- og hjertesvikt (10).

  Konklusjon

  Konklusjon

  Atrieflimmer er den hyppigste komplikasjon ved aortokoronar bypassoperasjon, og forekommer hos 11 – 40 % av pasientene (12).

  Kan fiskeoljer beskytte mot utvikling av atrieflimmer? Dokumentasjonen er svært sparsom, men indikerer at omega-3-fettsyrer kan redusere hyppigheten hos individer med latent eller manifest koronarsykdom. Dette kan ha stor klinisk betydning. Flere studier er imidlertid nødvendig før dette kan fastslås med sikkerhet. Hvorvidt omega-3-fettsyrer kan ha effekt på etablert atrieflimmer, er ikke kjent.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Knud Landmark har tidligere hatt oppdrag for Pharmacia/Pfizer.

  Oppgitte interessekonflikter: Se til slutt i artikkelen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media