Lønnsforhandlingene er i gang

Anne-Gry Rønning Moe, Bente Kvamme Om forfatterne
Artikkel

Vårens lønnsoppgjør bærer preg av at det er et mellomoppgjør i NAVO- og HSH-området, og hovedoppgjør i KS, staten og Oslo kommune.

Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse (f.v.), nestleder i Akademikerne Helse Torunn Janbu, direktør Anne-Kari Bratten i NAVO og spesialrådgiver Svein Tore Valsø i NAVO innledet forhandlinger i februar. Foto Lise B. Johannessen

Allerede nå er det antydet at oppgjøret mellom Akademikerne og staten kan føre til streik.

Staten

Hovedoppgjøret i staten startet 31. mars og Akademikerne stat fastslo sine krav den 29. mars. Det er ventet at forhandlingene vil gjennomføres i løpet av april, og at de skal være ferdige innen 1. mai.

Akademikerne mener at lønnssystemet og forhandlingsordningen i staten må forenkles. Da kan det tilpasses utviklingen på alle områder innen statens tariffområde. Akademikerne ønsker at offentlige virksomheter gis større handlefrihet i lokale lønnsforhandlinger.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (tidligere Moderniseringsdepartementet) og Akademikerne stat er i gang med å følge opp riksmeklingsmannens møtebok fra oppgjøret i 2005 gjennom en arbeidsgruppe. Gruppen skal vurdere lønns- og forhandlingssystemet i staten, og komme med anbefalinger om hva som må gjøres for å sikre at vesentlig større deler av lønnsmidlene blir fordelt etter lokale forhandlinger.

– I et nyhetsbrev til medlemmene gir Knut Aarbakke, leder i Akademikerne stat, uttrykk for at det imidlertid er kommet signaler fra departementet som tyder på at både statens personaldirektør og ansvarlig statsråd offentlig nærmest har fraskrevet seg ansvaret for å følge opp forpliktelsene i møteboken (1). Statens personaldirektør skal bl.a. ha uttalt at protokollen ble inngått for å unngå streik, men at han ikke føler seg bundet av dette i vårens oppgjør. Dersom Akademikerne gjennom vårens forhandlinger ikke når målet om et lønnssystem som sikrer at medlemmene får bedre lønnsutvikling, er man godt forberedt på å sette foten ned, og gi staten beskjed om at nå er det nok. Dette innebærer i ytterste konsekvens å ta i bruk streikevåpenet.

KS-området og Oslo kommune

Begge disse områdene har hovedoppgjør per 1.5. 2006, og forhandlingene skjer samtidig med øvrige hovedsammenslutninger. Oppstart i KS (Kommunenes Sentralforbund) er avtalt til 3.4. 2006 og Oslo vil ventelig ha oppstart på samme tid. Forhandlingene ventes avsluttet per 1. mai. Foreløpig er det ikke varslet særlig krevende problemstillinger i disse sektorene, men det er fortsatt en uavklart situasjon i forhold til hovedavtaleforhandlingene i KS og hvorvidt disse skal bringes inn som tema i hovedtarifforhandlingene.

Særavtalen i Oslo er sagt opp fra Oslo kommunes side, og det forventes forhandlinger om eventuelle endringer også i løpet av våren. Foreløpig er det ikke avtalt noen tidsplan med Oslo kommune.

Særavtalen i KS vil på samme måte forhandles i løpet av våren/forsommeren, men uten at dette foreløpig er avtalt nærmere.

NAVO

– Partene satser på å gjennomføre et ryddig forhandlingsforløp, sa Torunn Janbu, Legeforeningens president og nestleder i Akademikerne Helse, da forhandlingene om mellomoppgjøret mellom Akademikerne Helse og NAVO startet 28. februar. Partene avtalte et nytt møte 24.3. 2006 samtidig som man jobbet med å kartlegge lønnsutviklingen lokalt og sentralt i forkant av oppgjøret. Fristen for dette var satt til 29. mars.

Avtalen som man kommer frem til i mellomoppgjøret, gjelder fra 1.1. 2006 med mindre partene avtaler noe annet. Hovedoppgjøret i NAVO for forbundene i Akademikerne vil starte i slutten av året. Hovedoppgjøret i NAVO for øvrige grupper (Unio, LO stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) m.fl.) gjelder fra 1.5. 2006 og hadde oppstart 5.4. 2006.

HSH-området

Innen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) er det på samme måte som i NAVO, avtalt et mellomoppgjør for legene per 1.1. 2006. Det er avtalt i særavtalen at disse forhandlingene skal være ferdigforhandlet innen 1.5. 2006.

Rammeforhandlingene starter i mai

I tariffutvalgets møte 7. mars bearbeidet utvalget kravene vedrørende prioriteringer i forhold til normaltariffen. Sentralstyremøtet behandlet disse i sitt marsmøte og kravene ble deretter sendt staten. I sitt aprilmøte vil tariffutvalget ta stilling til rammekravet og samme måned vil det bli innledende møter med staten der kravene gjengis. Det forventes at rammeforhandlinger med staten starter i uke 21. Siste Statsråd er 2. juni og rammeforhandlingene bør derfor være ferdige senest 29. mai.

Forhandlinger om normaltariffen tar til i uke 22 og forventes ferdig i løpet av en ukes tid. Siste tidsfrist er 20. juni og normaltariffen trer i kraft 1.7. 2006.

Anbefalte artikler