RETTELSE

Svein Z. Bratland,, Steinar Hunskår Om forfatterne
Artikkel

Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger

Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 166 – 9

I nr. 2/06, s. 168 har to kolonneoverskrifter byttet plass i tabell 2. Riktig tabell er:

Tabell 2  Fordeling av diagnosegrupper

Diagnose

Reaksjon

Sum

Ingen

Uformell

Formell

Koronar hjertesykdom

6

1

9

16

Cerebrovaskulær sykdom

10

5

1

16

Gastrointestinal sykdom

11

4

1

16

Kreft

6

6

1

13

Psykiatri/legemiddelavhengighet

7

3

2

12

Infeksjoner

4

2

2

8

Svangerskap/endokrin sykdom

2

1

3

6

Tromboemboli

4

2

0

6

Muskel- og skjelettsykdom

2

2

2

6

Luftveissykdom

0

1

3

4

Andre

2

1

1

4

Sum

54

28

25

107

Anbefalte artikler