M.I. Isaksen og medarbeidere svarer:

Torben Wisborg Om forfatteren

Vi takker Hans Husum for å ha gjort oss og leserne oppmerksomme på at en setning i sammendraget i vår artikkel i Tidsskriftet kan mistolkes, dersom man bare leser den uavhengig av selve artikkelen (1). For dem som ikke bare leser artikler etter «Ja, vi elsker-metoden» (2), vil dette klart fremgå av andre setning i innledningen i artikkelen: «Dersom behandlingen av de skadede i akuttfasen hadde vært optimal, blant annet ved å ha et organisert traumesystem, vil trolig 10 – 15 % av slike dødsfall kunne unngås,» noe som underbygges med henvisning til tre studier.

De to siste artikler fra Hammerfest har vært utsatt for en overraskende språklig interesse fra Husum (2, 3). I begge tilfeller mer enn antyder han at artiklene er uetterrettelige. Etterrettelighet og ærlighet anses som grunnverdier i vitenskapelig virksomhet og defineres som at forskerne ikke skal skjule noe, ikke fordreie noe og ikke forfalske noe (4). Vi kan ikke se at Husum har grunnlag for å påstå at vi har vært uetterrettelige.

I vår artikkel beskriver vi hvordan tverrfaglige team på landets sykehus tar ansvar for kvaliteten av egen skadeomsorg (1). Vi rapporterer en nasjonal fremgang som er bedre enn noe annet land vi kjenner til. Dette er oppsiktsvekkende, spesielt siden det ikke har vært ført offentlige kampanjer for å forbedre skadebehandlingen. Denne kvalitetsutviklingen har foregått uten støtte fra legemiddelindustri eller utstyrsprodusenter og er fra fagfolk til fagfolk på et likeverdig nivå. At initiativet startet ved to lokalsykehus og et universitetssykehus og siden har spredt seg til 45 av landets 50 akuttsykehus, er også unikt for denne typen kvalitetsforbedring (5).

Vi vil fortsette å beskrive funn og tiltak som vi tror styrker tilbudet til den del av befolkningen vi tjener. Dersom Husum også ønsker å forbedre pasientbehandlingen ved alvorlige skader (og å forebygge snøscooterskader), tror vi det er hensiktsmessig å konsentrere seg om innhold fremfor semantikk. Vi deltar gjerne i en faglig debatt som går på sak og innhold, men avslutter polemiseringen om formuleringer på det nivå Husum har lagt seg på.

1

Isaksen MI, Wisborg T, Brattebø G. Organisering av traumemottak – stor forbedring på fire år Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 145 – 7.

2

Husum H. Snøscooterskader ikke alvorligere enn før Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 340 – 1.

3

Husum H. Fagfeller – våkne opp! Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 636.

4

Bugge R. Forskning, etikk og åpenhet. Etikkinformasjon 1999; nr. 3. www.etikkom.no/fagbladet/EtikkInformasjon/1999/3/side1.htm/view (27.1.2006).

5

Wisborg T, Castrén M, Lippert A et al. Training trauma teams in the Nordic countries: An overview and present status. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49: 1004 – 9.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler