Vil vurdere systemet for hvordan man får lisens/autorisasjon

Fra sentralstyret Møte 9.12.2005
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sentralstyret nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede synspunkter på systemet for hvordan man blir lege i Norge.

  Arbeidsgruppen som vil bestå av representanter fra Norsk medisinstudentforening (Nmf), Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Overlegeforeningen (Of) og Yngre legers forening (Ylf), skal ta utgangspunkt i det nåværende norske systemet, forholdene i andre EØS-land og de gjensidig forpliktende internasjonale avtalene.

  Bakgrunnen for at sentralstyret har nedsatt arbeidsgruppen er bl.a. direktoratets brev med tittelen «Presiseringer vedrørende krav til turnustjeneste i bestemte situasjoner» av 1.2. 2005, som understreker krav til gjennomført turnustjeneste som forutsetning for å oppnå norsk autorisasjon for alle kandidater/leger fra EØS-området (det europeiske økonomiske samarbeidsområdet). Bakgrunnen for disse kravene var bl.a. EU-utvidelsen med ti nye land fra 1.5. 2004 og samtidig bortfall av det tyske kravet til Arzt im Praktikum på 18 måneder før tysk autorisasjon.

  Ved instruksen av 1.2. 2005 forutsatte direktoratet en tolkning av helsepersonelloven § 48 som innebærer at det alltid skal kreves at turnustjeneste eller liknende tjeneste er gjennomført før norsk autorisasjon meddeles, selv om søkeren har en legeutdanning fra land som ikke oppstiller krav om turnustjeneste (1). Instruksen understreker kravet til gjennomført turnustjeneste som forutsetning for å oppnå norsk autorisasjon for alle kandidater/leger fra EØS-området. Direktoratets instruks avviker fra norsk praktisering av regelverket i tiden forut for 1.2. 2005, hvor det ikke ble stilt krav om norsk turnustjeneste til personer med legeutdanning fra EU/EØS-land uten turnustjeneste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media