J. Telje og R. Førde svarer:

Jo Telje, Reidun Førde Om forfatterne
Artikkel

Det var både trist og bekymringsfullt å lese Kjeldsens innlegg. Trist fordi han ikke har forstått vedtaket i Rådet for legeetikk, og bekymringsfullt fordi han bruker ord og uttrykk som han neppe har dekning for.

Saken dreier seg ikke om faglig uenighet om bruk av tiazider i blodtrykksbehandlingen, men om kravet til saklighet i offentlig debatt mellom kolleger. Formuleringene i Dagbladets oppslag 11.2.2004 var svært sterke og egnet til å skape unødig frykt hos blodtrykkspasientene. Kjeldsen har selv i ettertid beklaget oppslaget, men burde altså ha sikret seg kontroll med hvorledes hans uttalelser til avisen ble formulert. Rådet har gjentatte ganger fremhevet legers rett og plikt til å si ifra når grensene for forsvarlig behandling er overtrådt, men ved faglig uenighet er saklighetskravet spesielt viktig. I slike saker er det særlig nødvendig at sitater gjennomleses og godkjennes, noe denne saken illustrerer. Før vedtak i Rådet for legeetikk fikk Kjeldsen anledning til skriftlig å redegjøre for bakgrunnen for saken ved to anledninger, og i tillegg møtte han rådet og utdypet sitt syn muntlig i det møtet hvor vedtaket ble fattet. Han må godta at rådet enstemmig kom frem til at saklighetskravet i våre etiske regler ikke var overholdt.

Saken ble reist overfor Rådet for legeetikk av tre kolleger, en knyttet til Kunnskapssenteret, en fra Universitetet i Oslo og en fra Universitetet i Bergen. De bad om en vurdering som privatpersoner og ikke på vegne av sine vitenskapelige miljøer. Det er riktig at Reidun Førde er medlem av det vitenskapelige råd for Kunnskapssenteret, men kan selvsagt ikke stå ansvarlig for hva enkelte ansatte mener og gjør som privatpersoner. Behandling av hypertensjon har ikke på noe tidspunkt vært tatt opp til diskusjon i det vitenskapelige rådet. Kjeldsen har tidligere fremsatt påstand om at klagen på ham ble skrevet på Kunnskapssenterets brevpapir, men dette er tilbakevist som feil (1). Vi kan med vår beste vilje ikke se noen form for inhabilitet i denne saken, som altså dreier seg om debatt mellom kolleger i henhold til Legeforeningens etiske regelverk.

At Kjeldsen mener at dette er en regissert sak for å kompromittere han som forsker på blodtrykksbehandling, får stå for hans regning.

Anbefalte artikler