Støtter krav om politiattest for helse- og sosialpersonell

Elisabeth Huitfeldt Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter i hovedsak et lovforslag om at personell som skal yte helse- eller sosialtjenester til barn eller utviklingshemmede skal avkreves politiattest.

Plikten til å avkreve politiattest gjelder i forhold til helsepersonell som skal yte helsehjelp til barn og utviklingshemmede. Illustrasjonsfoto

Det fremgår av et høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet. Legeforeningen støtter også departementets forslag om at helse- og sosialpersonell som er ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffebestemmelser om seksuelle overgrep eller barnepornografi, skal være utelukket fra å arbeide med barn og utviklingshemmede.

Nødvendig harmonisering

Det fremlagte lovforslaget er et viktig ledd i arbeidet med å hindre seksuelle overgrep mot barn. I og med at det allerede eksisterer krav om fremlegging av politiattest for andre sektorer som barnehager, barnevern og skoler, anser Legeforeningen at forslaget vil medføre en nødvendig harmonisering og gi bedre sammenheng i lovverket.

Det er per i dag ingen hjemmel i helsepersonelloven til å kreve politiattest av helsepersonell. Lov om sosiale tjenester har heller ingen hjemmel for å kreve politiattest av sosialpersonell, men det finnes en forskriftshjemmel for å utstede politiattest i forbindelse med tilsetting av personer som skal yte tjenester til mindreårige etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a til d.

Legeforeningen støtter forslaget om lovhjemmel til å innhente fornyet politiattest dersom det foreligger «en aktverdig grunn som berettiger (slik) utstedelse», for eksempel dersom det foreligger mistanke om at det er begått seksuelle overgrep etter at den forrige attesten ble lagt frem. Legeforeningen støtter også at det kreves politiattest av helse- og sosialpersonell som ved lovens ikrafttredelse er i stilling, avtaleforhold eller privat virksomhet som omfattes av attestplikten, dersom det foreligger «aktverdig grunn som berettiger utstedelse».

Lovforslaget er generelt utformet ved at plikten til å avkreve politiattest gjelder i forhold til «helsepersonell som skal yte helsehjelp til barn og utviklingshemmede». Legeforeningen peker også i denne sammenheng på at det er viktig at attestplikten spisses til stillinger som har kontakt med de grupper kravet er ment å beskytte, og oppfordrer således departementet til å benytte forskriftshjemmelen til å presisere nærmere for hvilke stillinger kravet om politiattest skal gjelde.

Må ha gode rammebetingelser

Fremlegging av en politiattest uten anmerkninger ikke er noen garanti for at vedkommende ikke er en overgriper. Mange seksuelle overgrep mot barn anmeldes og påtales ikke, og fremgår dermed ikke av en politiattest. Lovendringsutkastet vil derfor sannsynligvis bare kunne forebygge et fåtall av potensielle overgrep.

Legeforeningen understreker på denne bakgrunn at attestplikten er et viktig tiltak, men ikke et tilstrekkelig virkemiddel til å forhindre overgrep i sosial- og helsesektoren mot barn og utviklingshemmede. Av denne grunn er det viktig at departementet også arbeider med andre ordninger som kan bidra til å hindre misbruk av barn og utviklingshemmede. Den foreslåtte lovendringen må heller ikke frata den enkelte arbeidsgiver ansvaret for selv å legge til rette rammebetingelser som i seg selv virker forebyggende mot seksuelle overgrep.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=86701

Anbefalte artikler