Interkommunalt samarbeid

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Forslaget om regulering av interkommunale samarbeidsmodeller kan bidra til en bedre struktur på samarbeidet mellom kommunene.

Det skriver Legeforeningen i et høringssvar til Kommunal- og regionaldepartementet. Legeforeningen stiller seg generelt positiv til hovedlinjene i forslaget, og mener at en utvidet adgang til delegering av kommunal myndighet er en forutsetning for reelt samarbeid.

Foreningen understreker imidlertid at eventuelle klare svakheter ved dagens kommunestruktur best lar seg utbedre ved å foreta endringer i kommuneinndelingen. Interkommunalt samarbeid bør ikke være et alternativ til en bedre og mer hensiktsmessig kommunestruktur, skriver foreningen som – i påvente av en slik endring – ser et klart behov for enklere og mer effektive samarbeidsløsninger mellom kommuner.

Legeforeningen peker på at det er vanskelig å forutse konsekvensene av en innføring av modellene. Implementeringen av forslaget vil bl.a. kunne påvirke administreringen av legevaktordninger, institusjonshelsetjeneste, sykehjem og rusmiddelomsorg, og innenfor samfunnsmedisinen vil den kunne påvirke smittevern, miljørettet helsevern og helseadministrasjon. Legeforeningen ser det som svært viktig at medisinsk-faglig kunnskap og kompetanse får innflytelse over vedtak og tiltak som har konsekvenser for befolkningens helse og helsetjenestene som ytes, og at kanaler for faglige innspill og medbestemmelse må sikres der dette er relevant.

Departementets forslag om at en kommune bare kan delta i én samkommune, må ikke være til hinder for allerede etablerte interkommunale legevaktordninger, mener Legeforeningen, som understreker at ønsket og målet om et større overgripende og effektivisert kommunalt samarbeid må innrettes slik at det ikke tar bort grunnlaget for et utvidet samarbeid på områder der man gjennom flere år har iverksatt enkeltprosjekter som involverer flere kommuner.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=86691

Anbefalte artikler