Finansiering av tannhelsetjenesten

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

Personer som har tannproblemer forårsaket av nødvendig medisinsk behandling, må gis rett til offentlig finansiert tannhelsetjeneste.

Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet har nedsatt et utvalg som har utredet det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Utvalget går ikke inn for en generell offentlig finansiering, men anbefaler at grupper som anses å ha et særlig behov for slike tjenester skal ha rett til offentlig finansierte tannhelsetjenester. Dette omfatter bl.a. barn og unge til og med 18 år, personer med alvorlige psykiske lidelser, personer i rusmiddelomsorgen og personer med spesielle odontologiske lidelser (1).

Legeforeningen støtter i all hovedsak forslaget, men mener at også personer som har tannproblemer forårsaket av nødvendig medisinsk behandling, må gis rett til offentlig finansiert tannhelsetjeneste. Foreningen mener det er bra at man setter i verk tiltak som har til hensikt å sikre at de pasientgrupper som har størst behov for offentlig finansiert tannhelsetjeneste faktisk får det, men peker på at det kan oppstå vanskeligheter når man setter likhetstegn mellom diagnose og funksjonsnivå.

Tannhelsetilbudet ved sykehus må styrkes, og Legeforeningen slutter seg derfor til et forslag om å utrede behovet for å etablere tannhelseteam ved utvalgte sykehus. Med bakgrunn i erfaringer fra tannhelseteamet ved kjevekirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital, vil Legeforeningen understreke at man ved opprettelse av tannhelseteam må sørge for finansieringsordninger som ikke står i veien for at pasienter får nødvendig behandling. Tannhelseteamet kan ikke sende krav til trygden, fordi stønad/bidrag kun kan utbetales til personer, og ikke institusjoner. Dette medfører at teamet ikke kan utføre behandling fordi finansiering mangler.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=86690

Anbefalte artikler