Behandling av pasienter med akutt koronarsyndrom i norske sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Artikkelen av Tor Melberg og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 21/2005 om behandling av pasienter med akutt koronarsyndrom ved norske sykehus (1) har fått betydelig oppmerksomhet i mediene til tross for meget kjedelige svakheter. Jeg nevner her bare noen få.

  Utvalget av sykehus er sterkt skjevfordelt og antyder muligheten av betydelig utvalgsbias. Jeg savner for eksempel St. Olavs Hospital i Trondheim, Haukeland Universitetssjukehus og Akershus universitetssykehus. At 13 av 30 utvalgte sykehus ikke har deltatt, er i seg selv en alvorlig svakhet. Noen sykehus har «deltatt med liv og lyst», som Nordlandssykehuset i Bodø, Ålesund Sykehus, Stavanger universitetssykehus og noen lokalsykehus. De fleste andre må ha deltatt med laber interesse. Forfatterne burde for eksempel ha undersøkt hvorfor Ullevål universitetssykehus bare har deltatt med 76 pasienter, Sykehuset i Vestfold med 24 etc. Uoversiktlig bias mistenkes.

  Det hevdes at legemiddelfirmaer ikke har hatt noen innflytelse på utformingen av artikkelen. Hvorfor er da statinbehandling ført opp under risikofaktorer?

  Når det gjelder tabellene, må Tidsskriftet ta ansvaret for en nesten systematisk mangel på evne til å addere. Verst er tallene for streptokinasebehandling i tabell 4, der 12 + 65 = 119 (les selv og legg sammen).

  Det konkluderes med at kvinner systematisk får dårligere invasiv oppfølging enn menn. Ifølge tabell 5 er dette bare en korrekt påstand for dem mellom 50 og 59 år. På side 2927 henviser for øvrig forfatterne til at randomiserte studier viser dårligere effekt av invasiv behandling ved ustabil angina pectoris hos kvinner enn hos menn. Kan også deltakende leger ha lest dette?

  Man sitter igjen med betydelig usikkerhet om resultatene og spesielt om konklusjonenepga. disse svakhetene, som dessverre allmennheten ikke er i stand til å se. Dessuten mangler en del viktige data, for eksempel om angiografiske funn og opplysninger om hvilke medikamenter pasientene ble utskrevet med. Hvor har Tidsskriftets eksterne fagvurderere vært?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media