Presidenten svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk for spørsmål angående retningslinjene for godkjenning av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning. Landsstyremøtet i Loen i 2004 vedtok prinsipper for samhandling mellom Legeforeningens organer og industrien. I vedtakets punkt 9 står: «Tellende utdanningstilbud i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk og praktisk medvirkning fra firmaer.» Det er viktig å merke seg at firma i samme vedtak er definert som «legemiddelindustri, utstyrsfabrikanter samt andre typer firmaer med markedsinteresser eller private forretningsinteresser innen helsetjenesten».

  Etter dette vedtaket kom det opp flere problemstillinger både om fortolkninger av vedtaket og spørsmål om andre typer aktører kunne ha stands/utstillinger på tellende kurs. Før årets landsstyremøte i Bergen sendte derfor sentralstyret ut en oppfølgingssak til bred høring i alle foreningens ledd. Det ble bedt om synspunkter på bl.a. markedsføring av andre typer produkter. Tilbakemeldingene viste at de aller fleste mente at legers kurs ikke skulle være markedsføringsplass for noen type produkter. Det ble også poengtert at å prøve å skille ut noe ville være vanskelig gjennomførbart og skape gråsoner. I samsvar med dette vedtok landsstyret enstemmig på sitt møte i Bergen i mai 2005 at prinsippene i vedtaket fra Loen i 2004 skulle opprettholdes. Det ble også enstemmig vedtatt at «det tillates heller ikke markedsføring av andre typer produkter og tjenester i tilknytning til tellende kurs i legers videre- og etterutdanning».

  Landsstyrevedtaket i Loen gav rom for fortolkninger. Vedtaket i Bergen i år var en klar innskjerping ved at man ikke ønsket noen form for markedsføring på kurs. Det forholder Legeforeningen seg lojalt til. Dersom man gikk inn og vurderte for og imot i enkeltsaker, ville man raskt være inne i den gråsoneproblematikken som landsstyret ikke ønsket, og som ville blitt svært vanskelig å praktisere.

  Jeg har full forståelse for at gjennomføring av de vedtak landsstyret har gjort, krever omstilling. Men vedtakene er klare. I saksfremlegget til landsstyremøtet gikk sentralstyret inn for en evaluering etter at retningslinjene har fungert over noe tid, og dette skal bli fulgt opp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media