Diabetisk nevropati – en klinisk oversikt

Kjersti Nøkleby, Tore Julsrud Berg Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1646 – 9

I Tidsskriftet nr. 12/2005, s.1649, 2. spalte, 18. og 19. linje, skal stå: Ved diabetisk diaré kan man prøve tetrasyklin 250 mg x 4 i en uke.

Anbefalte artikler