Bekkenmåling med computertomografi

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  CT-pelvimetri ble tatt i bruk ved Ullevål universitetssykehus i 1993. Denne typen undersøkelse stiller strenge krav til nøyaktige lengdemål. Dessuten må man sørge for at fosteret blir utsatt for minst mulig stråling og samtidig finne laveste effektive dose for pasienten (moren). Vi ønsket derfor å kvalitetssikre CT-pelvimetriundersøkelsen.

  Metode.

  Metode.

  Vi brukte en blylinjal til lengdemålingene og eksponerte denne i forskjellige høyder under og over isosenter. Lengdene ble målt på scoutbildene og sammenliknet med linjalen. I tillegg ble det gjort doseberegninger ved hjelp av et doseberegningsprogram på et matematisk fantom. Det ble beregnet effektiv dose til pasienten og fosterdose. Fosterdosen ble satt lik uterusdosen til mor.

  Resultater og fortolkning.

  Resultater og fortolkning.

  Vi viser at lengdemålene overestimeres betydelig når bordet flyttes fra isosenter og nærmere rør. Tilsvarende underestimeres de når bordet flyttes fra isosenter mot detektor. Målene i isosenter er nøyaktige. Dette betyr at dersom pasienten sentreres i isosenter, kan CT-pelvimetri gjøres med god nøyaktighet. Beregnet fosterdose i vår undersøkelse er 0,74 mGy, effektiv dose til pasienten 0,3 mSv. Resultatene tyder på at fosterdosen ved CT-pelvimetri er like lav som eller lavere enn tilsvarende dose ved konvensjonell pelvimetri. Videre viser studien at dersom CT-pelvimetri gjøres med nøyaktig sentrering i isosenter, vil lengdemålene være nøyaktige.

  Abstract

  Background.

  In 1993, Ullevaal University Hospital started CT pelvimetry. The accuracy of CT pelvimetric measurements and a low fetal dose are very important. In our study we tested the accuracy of CT pelvimetry and measured the fetal dose and the effective dose to the mother.

  Method.

  A lead scalar was exposed in different heights compared to the isocentre. Measurements were done at front and side scout views and compared to the real scale. Dose estimates were done in CT dosimetry (NRPB). Effective doses to patient as well as fetal doses were measured in this study. Fetal dose was estimated as uterus dose.

  Results.

  Our results show that the measurements are overestimates when the table is moved away from the isocentre against the tube. If the table is moved away from the tube and against the detector, the measurements are underestimates. The measurements in the isocentre are accurate. This means that CT pelvimetric measurements are accurate if the patient is placed in the isocentre. In our study the estimated fetal dose was 0.74 mGy and mother's effective dose was 0.3 mSv.

  Interpretation.

  Our results show that the fetal dose is as low or lower than with conventional pelvimetry. The CT pelvimetric measurements are accurate if they are performed on patients in the isocentre. We recommend that CT pelvimetry replace conventional pelvimetry.

  Artikkel

  Pelvimetri kan utføres med konvensjonell røntgen eller CT. CT-pelvimetri gir lavere doser til både pasient og foster enn konvensjonell metode (1, 2). Ved Radiologisk divisjon ved Ullevål universitetssykehus startet vi med CT-pelvimetri i 1993.

  Det stilles strenge krav til nøyaktig gjengivelse av lengdemålene, da disse danner grunnlag for vurderingen av hvorvidt det skal foretas keisersnitt eller om fødselen skal forløpe normalt. I tillegg skal pasientdosen og dermed fosterdosen være lavest mulig, men samtidig gi tilstrekkelig klinisk bildeinformasjon.

  Målet med denne studien var å vurdere eventuelle feil ved lengdemåling gjort ved hjelp av CT-pelvimetri samt kartlegge dosenivå for undersøkelsen. Begrepene er forklart i ramme 1.

  Begreper

  • Isosenter

   Sentrum i åpningen på CT-maskinen (gantry). I isosenter er avstand til fokus den samme, uavhengig av i hvilken retning man måler

  • Scoutview

   Preskann maskinen tar. Da står røret stille i én posisjon mens bordet raskt kjøres gjennom åpningen på CT-maskinen

  • Effektiv dose

   Ulike organer kan bli ulikt eksponert. Organer har forskjellig følsomhet for senvirkninger av stråling. Effektiv dose er summen av den absorberte dosen til ulike organer, vektet med organenes følsomhet for ioniserende stråling. Effektiv dose oppgis i sievert (Sv)

  • Fosterdose

   I vår studie beregnet vi fosterdosen som uterusdosen til mor. Denne er organdose og oppgis i mGy

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Ved CT-pelvimetri er pasienten i ryggleie, med beina først inn i åpningen på CT-maskinen (gantry) og med armene over hodet. Det er viktig at hun ligger på hjertebrett med stikklaken under bekkenet, slik at man kan få løftet opp halebeinet. Tærne må peke mot hverandre og hun må ligge rett med bekkenet. Dette gjør at kun ett aksialt bilde sentrert over caput fovea er nødvendig.

  Isosenter må være i trochanter major i sideplan og crista iliaca i frontplan. Det tas et frontscout (fig 1), et sidescout (fig 2) og et aksialt bilde (fig 3). Skanningsvariablene som blir brukt, er vist i igell 1.

  Tabell 1

  Skanningsvariablene for CT-pelvimetri på GE Lightspeed QX/i Advantage

  Type skann

  Bordbevegelse (mm/s)

  Detektorbredde (mm)

  Skanningslengde (mm)

  mA

  kV

  Frontscout

  100

  4x1.25

  300

  10

  120

  Sidescout

  100

  4x1.25

  300

  60

  120

  Aksialt skann

  0

  10/1i

  10

  40

  120

  I frontplanet måles tverrmål inngang og intertubaravstand (fig 1). Sagittal inngang og utgang måles i sagittalplanet (fig 2), mens interspinalavstand måles i aksialplanet (fig 3).

  For å vurdere lengdemålet ble en blylinjal avbildet. Alle målingene i dette prosjektet ble gjennomført på GE LightSpeed QX/i Advantage, som som regel blir benyttet til pelvimetri ved Ullevål universitetssykehus. Tilsvarende ble dosene beregnet med et matematisk fantom i et doseberegningsprogram. Det er altså ikke pasienter involvert i våre målinger.

  Når man benytter scoutbildene til å gjøre lengdemålinger på, vil det kun være lengder målt i isosenter som blir gjengitt korrekt (3, 4). Bilder fiksert nærmere røret blir forstørret, bilder fiksert lenger vekk fra røret blir forminsket. For å vurdere avvik i lengdemål i forhold til vertikal høyde brukte vi en 15 cm lang blylinjal. Denne avbildet vi i isosenter og i forskjellige avstander fra isosenter (fig 4).

  Det ble først gjennomført en test med linjalen i horisontal og i vertikal retning for både side- og frontscout. Som antatt var det vertikale lengder som avvek ved sidescout og horisontale lengder som avvek ved frontscout. Siden målene som gjøres i sidescout ligger i isosenter, er disse målingene nøyaktige. Vi valgte derfor å unnlate å gjøre flere forsøk for sidescout, og heretter omtales kun lengdemålinger på frontscout.

  Under målingene ble linjalen først lagt direkte på bordet i isosenter. Deretter ble bordhøyden justert opp mot røret og ned mot detektoren 1 cm om gangen i forhold til isosenter. Lengdene ble målt på scoutbildene og sammenliknet med virkelig lengde på linjalen. Flytting av bordet nærmere røret regnes som positiv retning, negativ retning går fra isosenter mot detektor.

  Dosen er spesielt viktig ved denne typen undersøkelse, fordi fosteret er i strålefeltet. Det ble derfor gjort doseoverslag for pelvimetriundersøkelsen i isosenter.

  Doseberegningene ble gjort i programmet CT Dosimetry (ImPACT version 0.99m, 1/07/2002, NRPB 250). I programmet er det definert et matematisk fantom der strålefølsomme organer og vev er gitt bestemte koordinater. Programmet gjør teoretiske simuleringer av strålingens vekselvirkning i pasienten, forenklet kan man si at det gjør statistiske beregninger av strålenes vekselvirkninger.

  I CT Dosimetry-programmet må rørrotasjonstid oppgis for at doseberegningene skal kunne gjennomføres. Dette er et problem i forbindelse med beregning av doser på scout, fordi røret står stille. Dose til pasient vil derfor ha en annen dosefordeling i pasient for et scout sammenliknet med et vanlig CT-skann. Vi valgte likevel å benytte dette programmet med noe tilpasning for å kunne beregne dosen. Skannet er 300 mm langt og bordbevegelsen 100 mm/s. Ved å sette rørrotasjonen lik 3,0 s «roterer» røret kun én gang i løpet av skannet, og dermed blir doseoverslaget tilnærmet riktig.

  Resultater

  Resultater

  Resultatene viste at lengdemålingene i isosenter er pålitelige, og at avviket øker med økende avstand fra isosenter (tab 2).

  Tabell 2

  Lengdemålinger fra frontscoutet i forhold til avstand fra isosenter. Negative avstander indikerer avstand under isosenter mot detektor, positive avstander indikerer avstander over isosenter nærmest rør. Avstand 0 er isosenter

  Blylinjals avstand fra isosenter (cm)

  Lengde linjal (mm)

  Avlest lengde på scout (mm)

  14

  100

  125,3

  10

  100

  123,2

  9

  100

  121,1

  8

  100

  118,5

  7

  100

  115,9

  6

  100

  114,4

  5

  100

  111,3

  4

  100

  108,7

  3

  100

  107

  2

  100

  104,6

  1

  100

  103

  0

  100

  100,4

  -1

  100

  98,9

  -2

  100

  97,8

  -3

  100

  95,2

  -4

  100

  93,7

  -5

  100

  93,2

  -6

  100

  92

  -7

  100

  90,1

  -8

  100

  87,5

  I isosenter er det omtrent ikke avvik mellom målt lengde på scoutbildene og målt lengde på linjalen i virkeligheten. Målingene overestimeres betydelig når linjalen flyttes fra isosenter nærmere røntgenrøret og underestimeres når den flyttes fra isosenter nærmere detektor. Avviket er så stort som 25 % 14 cm over isosenter (maksimalhøyde), og det er 12,5 % 7 cm under isosenter mot detektor (laveste målte høyde).

  Uterusdose var 0,74 mGy, og dette tilsvarer fosterdosen (tab 3). Effektiv dose til pasient var 0,3 mSv. Denne dosen tilsvarer omtrent dosen man får på en 16 timers flytur (to ganger tur-retur Europa-USA) ifølge Gesellschaft für Strahlenforschung.

  Tabell 3

  Doser for CT-pelvimetri ved Ullevål universitetssykehus

  Type skann

  Uterusdose/fosterdose (mGy)

  Effektiv dose til pasient (mSv)

  Aksialt skann

  0,07

  0,06

  Frontscout

  0,26

  0,12

  Sidescout

  0,41

  0,12

  Total dose for CT-pelvimetri ved sykehuset

  0,74

  0,3

  Diskusjon

  Diskusjon

  Resultatene fra lengdemålingene våre stemmer godt overens med tilsvarende resultater i en engelsk studie (1).

  I vår studie benyttet vi et doseberegningsprogram med et matematisk fantom, mens det i andre studier er brukt termoluminescensdosimetri og et faktisk fantom (1) - (3). Siden det er benyttet forskjellige metoder, vil dette bidra til avvikende resultater. Imidlertid er dosene vi beregnet for CT-pelvimetri i samsvar med tilsvarende doser i andre artikler (1) - (3).

  Morris og medarbeidere (4) benytter bare to scout ved CT-pelvimetri og får derfor lavere fosterdose enn vi får. Imidlertid kan avviket i dose også skyldes ulike metoder for doseberegning og ulike forsøksoppsett.

  Ved de fleste sykehus i Norge bruker man fremdeles konvensjonell røntgenpelvimetri. Vi ønsket derfor å sammenlikne doser ved CT-pelvimetri med doser ved røntgenpelvimetri i litteraturen. Badr og medarbeidere (2) har sammenliknet en del studier i sin artikkel. De konkluderer med at i de fleste tilfeller vil CT-pelvimetri gi lavere dose til pasient og foster enn konvensjonell røntgenpelvimetri. Tilsvarende er konklusjonene i en engelsk, en australsk og en sørafrikansk studie (3) - (5). Fosterdoser ved CT-pelvimetri ved Ullevål universitetssykehus er lavere enn dosene som oppgis for konvensjonell pelvimetri i disse studiene.

  Det er alltid knyttet usikkerhet til doseberegninger, fordi man må benytte ulike modeller for å estimere dosen. I vår studie er usikkerheten knyttet til bruk av matematisk fantom som simulerer et gjennomsnittsmenneske. I tillegg er det knyttet usikkerhet til tilnærmingen som ble gjort i beregningene i forbindelse med rørrotasjon. Imidlertid ville ikke usikkerheten vært mindre ved bruk av termoluminescens, fordi man da må gjøre flere tilnærminger for å estimere dosen.

  Konklusjon

  Konklusjon

  CT-pelvimetri gir gode lengdemål, uten behov for korrigering, forutsatt at lengdene som skal måles, er avbildet i isosenter. Det er viktig at pasienten ligger med isosenter i trochanter major i sideplan og crista iliaca i frontalplan når skannet gjøres, for at måleresultatene ikke skal bli over- eller underestimert.

  Dosen vi beregnet for CT-pelvimetri hos oss, er betydelig lavere enn tilsvarende doser for konvensjonell røntgenpelvimetri, sammenliknet med andre studier.

  Vi anbefaler at CT-pelvimetri erstatter konvensjonell pelvimetri.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media