Når hjerneslagdiagnosen er feil

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . Kunnskapen om symptomer ved akutt hjerneslag er mangelfull. Mange ikke-vaskulære sykdommer kan klinisk likne på hjerneslag. I denne studien har vi undersøkt hvilke symptomer og diagnoser pasienter henvist med hjerneslag har når denne diagnosen er feil.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  I en observasjonsstudie registrerte vi 354 konsekutive pasienter henvist grunnet mistenkt hjerneslag. Alle ble innlagt i en akuttenhet for slagbehandling og fulgte standard utredning.

  Resultater

  Resultater

  . 88 av 354 pasienter (25 %) henvist og innlagt i slagenheten med mistenkt hjerneslag hadde ikke slag. Disse var litt yngre (65,5 år) enn pasienter med hjerneslag (71,5 år). De vanligste henvisningssymptomene til dem som ikke hadde slag, var fall/ustøhet (23 %), sensoriske symptomer (19 %), svimmelhet (13 %), motoriske utfall (12 %), bevissthetstap (11 %) og forvirring (9 %). Nær halvparten av pasientene som ikke hadde hjerneslag, fikk ved utskrivning diagnosen migrene, infeksjon, perifer vertigo eller sekvele etter tidligere hjerneslag. Hver fjerde hadde annen nevrologisk sykdom. Blant de 11 pasientene med infeksjon var det seks som hadde hatt hjerneslag tidligere.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Feildiagnostisering av hjerneslag er vanlig. De som ikke har slag, har ofte en annen nevrologisk sykdom. Det er derfor viktig at personer som blir henvist til sykehus grunnet mistenkt slag, blir undersøkt av nevrolog, for at sikker slagdiagnose kan bli stilt.

  Abstract

  Background.

  There is a lack of knowledge of stroke symptoms in the population and among health professionals. Many non-cerebrovascular diseases present with a strokelike clinical picture. The present study focuses on non-cerebrovascular conditions that were referred to a neurological acute stroke unit as strokes.

  Methods.

  In an observational study, 354 consecutive patients who presented to the stroke unit with a diagnosis of stroke were evaluated. Patients were assessed by neurologists and classified as non-stroke patients or true stroke patients.

  Results.

  Eighty-eight were non-stroke patients (25 %), who were younger than the true strokes (65.5 vs 71.5). Clinical features were falls (23 %), sensory impairment (19 %), vertigo (13 %), loss of consciousness (11 %) and confusion (9 %). Half of the non-stroke diagnoses were either migraine, infection, postural vertigo or sequelae after a previous stroke. In 25 % another neurological disease was present, such as epilepsy, cranial nerve disorder, neuropathy, transient global amnesia or demyelinating disease. There were 6 patients with previous stroke among the 11 non-stroke patients who had a final diagnosis of infection.

  Discussion.

  Misdiagnosis of stroke is common among non-neurologists. Non-stroke patients often have another neurological disease. All stroke patients should be seen by a neurologist in the early phase.

  Artikkel

  Rundt 15 000 mennesker i Norge rammes av hjerneslag hvert år. Sykdommen er den vanligste årsaken til død av nevrologisk sykdom og den tredje vanligste dødsårsak totalt. Hjerneslag er den sykdom som oftest fører til varig funksjonssvikt hos voksne. Tidligere tiders manglende tro på at sykehusinnleggelse var nyttig for slagpasienter, er nå blitt erstattet av en klar anbefaling om at alle skal innlegges i slagenhet (1). Selv om ingen annen sykdom som rammer hjernen har et så stort omfang, er det imidlertid fortsatt forholdsvis få slagpasienter som blir vurdert av nevrolog. På grunn av kompleksiteten er hjerneslag et godt eksempel på en sykdom hvor det er nyttig at ulike spesialister involveres i et flerfaglig samarbeid. Forebygging, diagnostikk og behandling av slag krysser flere spesialiteters spesialområder. Likevel, eller kanskje derfor, er det til tross for omfanget liten kunnskap om sykdommen i befolkningen, ikke minst om de akutte symptomene (2, 3). Også blant helsepersonell hersker det usikkerhet knyttet til symptomer som er spesifikke for akutt hjerneslag og som dermed skiller denne sykdommen fra mange andre lidelser med liknende symptombilde.

  Moderne akuttbehandling av hjerneslag må imidlertid skje innenfor til dels smale tidsvinduer, noe som innebærer strenge krav til diagnostisk presisjon. Trombolytisk behandling er potensielt svært effektivt, men kan gi alvorlige blødningskomplikasjoner. Risikoen kan øke dersom slik behandling blir gitt til feil pasienter (4). Sekundærprofylaktisk behandling vil for slagpasienter oftest vare livet ut, derfor er det ekstra viktig at riktig diagnose er stilt.

  I mange tilfeller der personer blir henvist til sykehus pga. mistenkt hjerneslag, vil undersøkelse og utredning avdekke at andre sykdommer er årsak til symptomene.

  Vi ønsket å identifisere symptomer som førte til at pasienter ble innlagt i slagenhet, men hvor den tentative slagdiagnosen var feil. Videre ville vi avdekke hvilke diagnoser som hyppigst gav slike innleggelser.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Akershus universitetssykehus har som opptaksområde for hjerneslag hele Romerike i Akershus og to bydeler i Oslo, en befolkning på ca. 270 000 personer (2001). Sykehuset har en egen seksjon for akutt slagbehandling i nevrologisk avdeling – en post med 18 senger kun beregnet til slagpasienter. Alle slagpasienter uansett alder eller alvorlighetsgrad som henvises eller henvender seg til sykehuset, blir innlagt i slagenheten. Det er sendt ut informasjonsmateriell til legevaktsentralene om kriteriene for å stille diagnosen akutt hjerneslag. Den samme informasjonen er gitt til AMK-sentralen og til akuttmottaket ved sykehuset. Informasjonen bygger i hovedsak på WHOs definisjon av akutt hjerneslag (raskt innsettende fokale nevrologiske symptomer eller tegn, med varighet over 24 timer, som ikke har en ikke-vaskulær årsak, men hvor symptomer og funn gir grunnlag for å konkludere med sannsynlig, mulig eller ikke-sannsynlig hjerneslag).

  Sykehuset har nevrologvakt (lege under utdanning i spesialiteten nevrologi) til stede hele døgnet. Vedkommende vurderer alle pasienter henvist med diagnosen slag. Pasientene vurderes i felles akuttmottak. De med sikkert eller sannsynlig hjerneslag innlegges ved seksjon for akutt hjerneslag. Personer med mulig hjerneslag legges også inn ved slagposten dersom det ikke umiddelbart kan sannsynliggjøres en annen årsak til symptomer og utfall. Egen seksjon for generell nevrologi tar imot alle pasienter med andre akutte nevrologiske lidelser.

  Ved posten følger man prinsippene for en god slagenhet med henblikk på akuttutredning, behandling og tidlig rehabilitering i et tverrfaglig behandlingsmiljø hvor det er utarbeidet rutiner og prosedyrer som styrer aktiviteten. Slagpasientene følger en uavbrutt behandlingskjede. Etter akuttbehandling og tidlig rehabilitering overføres de som har behov for videre rehabilitering til sykehusets rehabiliteringsavdeling, og ved utskrivning til hjemmet følges pasientene av et rehabiliteringsteam. En egen koordinator for samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og nevrologisk avdeling er knyttet til avdelingen.

  354 pasienter innlagt konsekutivt i slagenheten i perioden august til november 2004 ble registrert. Alle ble undersøkt av vakthavende nevrolog ved innleggelsen, deretter ble standard prosedyrer for utredning og behandling fulgt. Akuttutredningen inkluderte vurdering av sannsynligheten for at pasienten hadde hjerneslag, cerebral CT umiddelbart etter klinisk undersøkelse, ev. cerebral MR med diffusjonssekvenser, EKG og standard blodprøver. Alle ble dagen etter innleggelsen undersøkt av nevrolog tilknyttet seksjonen, med mer erfaring i å stille diagnosen hjerneslag. Sannsynligheten for at pasienten hadde gjennomgått et hjerneslag ble vurdert igjen, i tillegg til tripleksundersøkelse av halskar, klinisk subklassifisering og identifisering av etiologisk årsak. Gjennomsnittsalderen for pasientpopulasjonen var 70,0 år (variasjonsbredde 21 – 96 år), og det var 183 kvinner (52 %).

  Resultater

  Resultater

  88 av de 354 pasientene (25 %) som var henvist og innlagt i slagenheten, hadde ikke hjerneslag. Litt over halvparten av pasientene ble lagt inn direkte via AMK-sentralen (53 %), de øvrige ble innlagt av fastlege eller legevaktlege. Av pasientene innlagt via AMK hadde 24 % (45/187) ikke hjerneslag, i gruppen henvist fra lege hadde 25 % (42/167) en annen utskrivningsdiagnose enn slag. For noen flere kvinner (47/88, 53 %) enn menn var ikke hjerneslag årsak til innleggelsesymptomene. Pasienter som ikke hadde hjerneslag, var litt yngre (65,5 år, variasjonsbredde 21 – 93 år) enn pasienter med hjerneslag (71,5 år, variasjonsbredde 24 – 96 år).

  Innleggelsessymptomer og utskrivningsdiagnose for de 88 pasientene med feil innleggelsesdiagnose er vist i e-tabell 1. Alle disse ble innlagt i slagenheten selv om det etter undersøkelse i akuttmottaket var usikkert om de hadde gjennomgått et akutt hjerneslag. Fire pasienter med subaraknoidalblødning og tumor cerebri ble flyttet til en annen avdeling. De øvrige ble utredet og behandlet ved slagposten, og enkelte ble henvist til poliklinisk oppfølging ved andre avdelinger. Dette gjaldt personer med vertigo, demyeliniserende sykdom, synkope og demens. Av dem som ikke hadde slag, var det 26 med sekvele etter tidligere hjerneslag. Hos åtte av disse var symptomene fra tidligere hjerneslag innleggelsesgrunn, mens 18 hadde annen tilleggsårsak til aktuell funksjonssvikt.

  Tabell 1

  Innleggelsessymptomer som forårsaket innleggelse i slagenhet, men hvor utskrivningsdiagnosen var en annen enn hjerneslag

  Utskrivningsdiagnose

  Innleggelsessymptomer

  Migrene

  Infeksjon

  Perifer vertigo

  Sekvele etter tidligere hjerneslag

  Ortostatisme/kardialsynkope

  Epilepsi

  Alkohol/medikamenter

  Perifer facialisparese

  Somatoform lidelse

  Demens

  Nevropati

  Demyeliniserende sykdom

  Transitorisk global amnesi

  Tumor cerebri

  Subaraknoidalblødning

  Brudd

  Kronisk obstruktiv lungesykdom

  Sinusvenetrombose

  Fall/ustøhet

  4

  1

  5

  2

  4

  1

  1

  1

  1

  20

  Sensoriske symptomer

  9

  3

  2

  2

  16

  Svimmelhet

  2

  8

  1

  1

  12

  Motoriske utfall

  1

  5

  2

  2

  1

  11

  Bevissthetstap

  1

  2

  4

  4

  11

  Forvirring

  1

  2

  1

  3

  2

  9

  Hodepine

  2

  1

  2

  5

  Afasi

  1

  1

  2

  Asteni

  1

  1

  2

  Totalt antall

  12

  11

  9

  8

  7

  6

  6

  5

  5

  4

  4

  2

  2

  2

  2

  1

  1

  1

  88

  I e-tabell 1 vises det til at 62 av de 88 pasientene fikk diagnoser som kan relateres til nevrologiske utfall og nevrologisk sykdom. De hyppigste diagnosene var migrene, infeksjon, perifer vertigo og sekvele etter tidligere hjerneslag, og disse gjaldt nær halvparten av alle pasientene. Hver fjerde hadde annen nevrologisk sykdom, innbefattet anfallsvis sykdom som epilepsi og transitorisk global amnesi eller ulike former for nevropati og demyeliniserende sykdom. Av de 11 pasientene med infeksjon hadde seks hatt hjerneslag tidligere.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Hver fjerde pasient henvist med diagnosen akutt hjerneslag har altså feil henvisningsdiagnose. Funnene i vår undersøkelse korresponderer godt med resultater i liknende studier når det gjelder andelen som ikke har slag og andelen som har annen nevrologisk sykdom. Heckmann og medarbeidere viste at hver femte pasient innlagt med diagnosen slag fikk en annen diagnose. Denne andelen var uavhengig av om pasienten henvendte seg direkte eller via legevakt/primærlege (5).

  I vår undersøkelse er det en større andel pasienter med migreneaura og perifer vertigo feildiagnostisert som hjerneslag før innleggelsen, i andre studier er det krampeanfall og akutte forvirringstilstander (delirium) som er hyppigste årsak til feilinnleggelse for slag. Pasienter med krampeanfall har ofte sekvele etter tidligere hjerneslag, pasienter med delirium en underliggende kognitiv svikt.

  Studier viser at 19 – 27 % av dem som blir henvist til slagenhet, har annen sykdom enn slag, av disse er det flest pasienter med krampeanfall/epilepsi og infeksjoner med konfusjon. Av de feildiagnostiserte hadde 52 % en nevrologisk sykdom, de øvrige hadde sykdommer som vanligvis blir behandlet av indremedisiner eller geriater. Av de indremedisinske årsakene er infeksjoner vanligst, og når det gjelder TIA, er spesielt synkope en vanlig årsak til feilinnleggelse. Blant dem man trodde hadde fått et nytt akutt hjerneslag, var det hos 14 % nevrologiske utfall etter tidligere slag. Sannsynligheten for at en person ikke har hjerneslag øker dersom vedkommende har redusert bevissthet, men normal øyemotilitet (6) – (8).

  Det var få personer med alvorlige nevrologiske sykdommer som subaraknoidalblødning, subdurale hematomer eller tumor cerebri i gruppen «ikke-slag». Flertallet av pasienter med subaraknoidalblødning har ganske entydige symptomer, og når det gjelder dem med subdurale hematomer og tumor cerebri, skiller ofte anamnesen seg klart fra anamnesen ved akutt cerebral sirkulasjonssvikt. Disse pasientene blir derfor ved vårt sykehus som regel henvist til seksjon for generell nevrologi.

  I vår studie er viktigste grunn til at pasientene som ikke har hjerneslag er yngre enn slagpasientene, den store andelen forholdsvis unge personer med migrene.

  Sykehuset har lav terskel for å ta imot mennesker med symptomer på hjerneslag og for å utrede personer med akutte nevrologiske symptomer. Dette fører antakelig til at mange med for eksempel aurafenomener og vertigo utredes for mulig slag. Det er ingen aldersrestriksjoner, og mange geriatriske pasienter med uklart symptombilde kan derfor ha lettere tilgang til sykehusinnleggelse ved funksjonssvikt med tentativ diagnose hjerneslag.

  Ettersom god effekt av trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt er avhengig av at den igangsettes i tide, er det svært viktig å stille riktig diagnose raskt.

  Andelen feildiagnostiserte slag hos pasienter som får trombolytisk behandling, ser ut til å være lavere enn det som er rapportert hos dem som blir innlagt i en slagenhet uten slik behandling. Det er naturlig å forvente at pasienter som tilbys trombolytisk behandling har en sikrere slagdiagnose, ettersom akuttbehandlingen er mer risikofylt enn slagenhetbehandling alene. Scott & Silbergleit fant at ti av 151 pasienter som fikk trombolytisk behandling, ikke hadde akutt iskemisk hjerneslag (9). Imidlertid kan ulempene for dem som får vanlig slagbehandling og sekundærprofylakse etter et feildiagnostisert slag også være store – det kan bl.a. innebære livslang sekundærprofylakse med platehemmer eller antikoagulasjonsmidler. I tillegg kommer belastningen det kan være for pasient og pårørende å leve med uroen for et nytt slag.

  Når diagnosen akutt hjerneslag er feil, har ofte pasienten en annen nevrologisk sykdom (10). I vår undersøkelse hadde tre av fire som ikke hadde slag, migrene, epilepsi eller nevropati eller symptomer som kunne relateres til en nevrologisk diagnose (vertigo, somatoform lidelse). Mange hadde symptomer som kunne tolkes som uttrykk for sirkulasjonssvikt i det posteriore kretsløp (vertigo, ustøhet, aura). Flere sykdommer som likner slag kan det være vanskelig for andre enn nevrologer å diagnostisere. Mange forholdsvis sjeldne nevrologiske sykdommer utgjør til sammen en ganske stor andel av lidelsene til pasienter med slagliknende symptomer. For eksempel er raskt debuterende symptomer på myasteni blitt tolket som symptomer på basilaristrombose. Myastenisymptomer hos eldre kan være svært vanskelig å skille fra symptomer på slag (11) – (13).

  I Storbritannia og mange steder i Skandinavia er slagenheter lokalisert i indremedisinske avdelinger, mens i resten av Europa og i USA behandles stort sett hjerneslagpasienter av nevrologer. Indremedisinsk, inkludert geriatrisk, kunnskap er vesentlig for å kunne gi slagpasientene god behandling. Karkirurger med dokumentert lav komplikasjonsrate ved carotiskirurgi samt nevroradiolog er viktige i teamet av spesialister som bør samarbeide om behandlingen av slagpasienten i sykehus. Nevrologene har best kunnskap om hjernens anatomi, funksjon og sirkulasjon og står derfor helt sentralt i diagnostikk og behandling av personer med hjerneslag, men flere spesialister må integreres i arbeidet med denne pasientgruppen. Resultatene i vår studie understøtter oppfatningen om at det fortsatt mangler kunnskap om de spesifikke symptomene på hjerneslag både blant helsepersonell og i befolkningen generelt.

  Nevrologer og nevrologiske avdelinger bør ha en viktig rolle i utformingen av informasjon, utdanning av helsepersonell og behandling av slagpasienter. I Norge er den årlige Hjerneuken et godt etablert prosjekt for å informere om hjerneslag og andre nevrologiske sykdommer. Dette er en landsdekkende kampanje som avholdes over en uke og som dels koordineres nasjonalt av Norsk Nevrologisk Forening, dels lokalt fra de enkelte nevrologiske avdelinger. Utdanning i slagmedisin er en prioritert oppgave for World Federation of Neurology (WFN) (14). Det spiller neppe noen stor rolle for pasienten hvilken spesialitet lederen i en avdeling for hjerneslag har, det avgjørende er at slagbehandlingen er organisert slik at man sikrer riktig diagnostikk og gir god behandling.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media