Omfattende debatt om A2-avtalen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Yngre legers forening startet en lang og viktig debatt da Hilde Engjom, Ylfs leder, gav en redegjørelse om Ylfs oppfatning av forholdene omkring A2-avtalen.

Hilde Engjom startet en lang og viktig debatt. Foto Lise B. Johannessen

Debatten engasjerte Anna Midelfart, Gerd Tranø og Stein Olav Samstad fra Sør-Trøndelag legeforening. Foto Lise B. Johannessen

– For Ylf er det helt avgjørende at verne- og arbeidstidsbestemmelser i avtaleverket sikres slik at de yngre legene ikke opplever at deres situasjon svekkes, sa Hilde Engjom da hun innledet til debatt under landsstyremøtets første dag. Ylf mente at sentralstyrets godkjenning av protokollen fra A2-forhandlingene bryter med prinsipper vedtatt av landsstyret, om sikring av elementer relatert til legers lønns- og arbeidsvilkår i sentrale avtaler, og vurderte på denne bakgrunn å fremme mistillit mot sentralstyret. Ylf ønsket imidlertid først å få landsstyrets synspunkter på fire forslag.

Fikk sympati

Det var svært mange talere under den påfølgende debatten. Det utspant seg en debatt om regulering av arbeidstidsbestemmelser, om sosiale bestemmelser i de sentrale avtalene og om arbeidstidens plassering. Mange understreket at et fremtidig sentralstyre måtte ta synspunktene fra salen svært alvorlig.

Hans Kristian Bakke, Legeforeningens president, gav uttrykk for at flertallet i sentralstyret vurderte det slik at det ikke ville vært mulig å oppnå mer for medlemmene gjennom en konflikt, enn ved å akseptere forhandlingsresultatet. – Sentralstyret vurderte det slik at vi i denne saken ikke hadde kunnet oppnå noe mer om vi hadde gått til konflikt, sa han og understreket at sentralstyrets motiv aldri har vært å angripe eller svekke rettighetene for de svakeste medlemmene. Han sa også at det ikke var vanskelig å se at forhandlingsprosessen ble opplevd som krevende for flere. – Visse sider kunne vært håndtert bedre, nå må vi se fremover, sa han.

Etter ytterligere debatt vedtok landsstyret å oversende Ylfs forslag samt forslag til noen endringer fra sentralstyret, til redaksjonskomiteen.

Enstemmig vedtak

Redaksjonskomiteens forslag som var behandlet i fellesskap med sentralstyret og forslagsstiller, ble enstemmig vedtatt på alle punkter:

  1. Landsstyret pålegger sentralstyret å arbeide for at den enkelte lege skal kunne velge om han/hun vil arbeide etter arbeidsmiljølovens vernebestemmelser uten avtalte unntak, eller etter overenskomstens vernebestemmelser.

  2. Landsstyret pålegger sentralstyret å vektlegge sentral lønnsdannelse for medlemsgrupper/yrkesforeninger som ønsker det.

  3. Landsstyret forutsetter at sentralstyret ikke aksepterer B-delsavtaler som, utover A2-avtalens begrensninger, utvider, svekker eller på andre måter forringer legers arbeidstidsordninger, med mindre det er oppnådd enighet lokalt.

  4. Landsstyret mener at reguleringen av sosiale rettigheter må opprettholdes i overenskomstens del A1.

Anbefalte artikler