Landsstyret presiserte Loen-vedtaket

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Etter en kort debatt vedtok landsstyret å gi sin tilslutning til seks prinsipper vedrørende Legemiddelindustriens tilstedeværelse ved kurs i legers videre- og etterutdanning.

Bjørn Martin Aasen og Wenche Frogn Sellæg loset møtet sikkert og profesjonelt i havn. Foto Lise B. Johannessen

Landsstyret vedtok i mai 2004 bl.a. at tellende utdanningstilbud i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk og praktisk medvirkning fra firmaer. I kjølvannet av dette vedtaket hadde det dukket opp noen sentrale problemstillinger som sentralstyret mente det var nødvendig at landsstyret tok stilling til.

Følgende prinsipper ble vedtatt:

  1. Prinsippene i landsstyrets vedtak mai 2004 (1) om tellende, godkjent videre- og etterutdanning uten medvirkning fra medisinindustrien, opprettholdes.

  2. Det tillates heller ikke markedsføring av andre typer produkter og tjenester i tilknytning til tellende kurs i legers videre- og etterutdanning.

  3. Retningslinjene for vurdering av kurs (2), vedtatt av sentralstyret 24.8. 2004 opprettholdes, og prinsippene i disse videreføres.

  4. Sentralstyret kan fortsatt etter begrunnet søknad, gi unntak fra bestemmelsene for lån av utstyr fra utstyrsfirmaer når det er nødvendig av hensyn til kursets kvalitet.

  5. Når det for kursgjennomføring er nødvendig å låne utstyr fra firmaer, skal innbydelse sendes alle aktuelle firmaer og minst to bør låne ut utstyr.

  6. Leger skal normalt undervise og demonstrere bruk av utstyr. Bare når det er nødvendig for undervisningen, kan firmarepresentanter bistå i demonstrasjon og bruk av utstyr.

De tre siste punktene utløste debatt, og det ble derfor stemt over forslagene i to omganger. Punkt 1 – 3 ble enstemmig vedtatt. Også punkt 4 – 6 gikk gjennom, men landsstyret påla sentralstyret i et oversendelsesvedtak, å utrede konsekvensene av vedtaket om samhandling med utstyrsindustrien.

Anbefalte artikler