Svensk debatt om AD/HD og DAMP

Pål Zeiner Om forfatteren
Artikkel

Beckman, Vanna

ADHD/DAMP – en uppdatering

151 s. Lund: Studentlitteratur, 2004.

Pris SEK 237

ISBN 91-44-03532-2

I Sverige har det vært mer debatt om AD/HD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og DAMP (Disorders of Attention, Motor Functions, and Perceptions) enn vi kjenner fra Norge. Denne debatten har inkludert mange spørsmål; blant annet om AD/HD finnes, om psykiatrisk diagnostikk generelt, om behovet for objektive funn (og ikke bare pasienter eller foreldres utsagn om atferd, følelser og annet) og om ulike behandlingsalternativer. Boken om ADHD/DAMP må ses i lys av denne debatten. Den representerer et innspill for å gi oppdatert kunnskap om AD/HD og DAMP i tråd med det man finner i nye lærebøker på feltet.

Beckman er journalist og redaktør for boken. Med seg har hun fått fagpersoner på feltet, sju svenske og én norsk. Det er kapitler om biologiske årsaksfaktorer, hjernedysfunksjoner, epidemiologi, kliniske karakteristika og psykososial behandling. Medikamentell behandling er så vidt nevnt, men ikke omtalt på en tilfredsstillende måte. Det kanskje mest interessante kapitlet omhandler den aktuelle strid i Sverige hvor man får et godt inntrykk av hvilke argumenter som har vært brukt.

Boken har nok hatt sin plass i den svenske debatten. I Norge vil den sannsynligvis ha liten interesse. Kunnskapen som presenteres er god, men i mange henseende såpass kortfattet at den ikke blir nyttig i klinisk sammenheng.

Anbefalte artikler