Nyttig om barn med AD/HD og Tourettes syndrom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rønhovde, Lisbeth Iglum

  Kan de ikke bare ta seg sammen

  2. utg. 308 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 350

  I løpet av de siste tiårene er det gjort fremskritt når det gjelder å kartlegge årsaker, forløp og behandling ved AD/HD og Tourettes syndrom. Likevel er nyere kunnskap langt fra utbredt blant dem som møter barna i hverdagen. Barn med oppmerksomhetssvikt, impulsivitet, hyperaktivitet og tics kan lett oppfattes som late og uoppdragne. Det er fortsatt en vanskelig del av hverdagen for mange barn og foreldre at de møter holdninger som dem som gjenspeiles i bokens tittel.

  Lisbeth Iglum Rønhovde er spesialpedagog med erfaring fra grunnskolen, spesialskoler og spesialpedagogiske kompetansesentre. Hun har lang erfaring fra samarbeid og tilrettelegging av tilbud til barn og ungdom med AD/HD og Tourettes syndrom. Med den nye utgaven av boken som kom ut første gang i 1997, henvender hun seg til alle som samhandler med disse barna, men særlig til personale i førskolesektoren, skoleverket og den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

  Forfatteren omtaler nyere forskning om årsaksforhold og utviklingsforløp fra småbarnsalder til voksen alder, ledsagende tilstander som atferdsforstyrrelser, affektive lidelser, lærevansker og motoriske problemer og nyere synspunkter på medikamentell behandling. En vesentlig del av boken omhandler tilrettelegging av tiltak. Denne er full av ideer og kunnskap om hvordan man kan arbeide for å fremme barnas sosiale og faglige utvikling i hjemmet, barnehagen og på skolen inkludert SFO. Boken viser også hvordan man kan komme videre når alt tilsynelatende er prøvd.

  Forfatteren har en utpreget evne til å integrere ulike forståelsesmodeller og innfallsvinkler i arbeidet og vise hvordan dette kan omsettes til tiltak i hverdagen. Hun deler rikelig av sin omfattende kliniske erfaring og viser hva disse barna virkelig strever med. Her er det mye å lære om tverrfaglig samarbeid.

  Boken inneholder tabeller og figurer i svart-hvitt som illustrasjon til kapitlene om pedagogiske tiltak. I kapitlene om medisinske forhold kunne det med fordel ha vært tatt inn illustrasjoner og luket ut enkelte unøyaktigheter. Når det gjelder medikamentell behandling, hadde det vært ønskelig med direkte henvisning til nyere forskningslitteratur eller aktuelle oversiktsartikler.

  Boken passer spesielt godt for pedagoger og yrkesgrupper i helsevesenet som møter barn gjennom skolen. For leger som deltar i tverrfaglige drøftinger rundt barn med AD/HD eller Tourettes syndrom, kan boken anbefales som et hjelpemiddel til å sette seg inn i helhetlig tenking og planlegging av tiltak for disse pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media