Spennende kvalitetsprosjekter

Anne Sofie Torp, Audun Fredriksen Om forfatterne
Artikkel

Pasientsikkerhet, utdanning i forbedringsarbeid og praksiskonsulentordningen var temaer under Legeforeningens kvalitetsdager i mars.

– Helsetjenester er høyrisikovirksomhet, og det antatte antall dødsfall som skyldes uønskede hendelser i sykehus, overstiger sannsynligvis langt de dødsfall som skyldes selvmord, transportulykker og branner, sa Anders Baalsrud, prosjektleder i Sosial- og helsedirektoratet. Han etterlyste en systematisk risikokartlegging og en klarere fordeling av ansvar og oppgaver for melding og behandling av avvik. – Det er viktig å lære av hendelser. Den neste ulykken er lik ulykker som har skjedd før, og har de samme årsaker, sa han.

Kjell Salvesen, leder i Norsk psykiatrisk forening og Gerd-Ragna Bloch Thorsen, nestleder i Norsk psykiatrisk forening, tok for seg utdanning i forbedrings- og sikkerhetsarbeid, og fremholdt behovet for systematisk utdanning også på dette området.

Kjell Maartmann-Moe, Odd Jarle Kvamme og Ståle Barstad fra Alment praktiserende lægers forening, redegjorde for praksiskonsulentordningen, erfaringer med og forventninger til å skape gode pasientforløp. Legeforeningen har fremforhandlet en rammeavtale med de regionale helseforetakene, som anbefales å ta i bruk ordningen.

Flere prosjekter som er støttet av kvalitetssikringsfondene, ble presentert. PANG-prosjektet (Primærmedisinsk Audit Norge Gjennombrudd) har som formål å få allmennpraktikere til å se hvordan de håndterer ryggpasienter i praksis. Psykologi i allmennpraksis (PIA-prosjektet) er et samarbeidsprosjekt i fastlegenettverket i Bærum kommune. Her ønsker man å arbeide for å styrke allmennpraktikerne i deres møte med et økende antall pasienter med psykiske lidelser og livskriser.

Gjennombruddsprosjektet Bedre utredning, diagnostikk og behandling av AD/HD var det tredje prosjektet som ble presentert. Prosjektet er organisert og finansiert av Legeforeningen etter initiativ fra Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Det fjerde prosjektet – Mindre vondt & kjapt på beina. Postoperativ smertebehandling – foregår i regi av anestesiavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus. Her ønsker man å få til en endring slik at alle pasienter som trenger det, får individuelt tilpasset og nok smertestillende behandling på en sikker måte.

De to prosentene – etiske og kommunikative utfordringer i en klinisk hverdag, er et samarbeidsprosjekt mellom allmennlege Siri Steine og pediater Britt Skadberg. Prosjektet har til hensikt å skape rom for økt innsikt, forståelse og ferdigheter knyttet til håndtering av faglige og emosjonelt vanskelige situasjoner.

Rapportene fås ved henvendelse til medisinsk fagavdeling. Les mer på www.legeforeningen.no/index.gan?id=65136

Anbefalte artikler