Hvor representativt er landsstyret?

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Landsstyret er valgt for perioden 1.9.2003 – 30.8.2005 og består av 125 delegerte. Dette er tre flere enn i forrige periode.

Selv om det ikke har vært noen helt ny sammensetning av landsstyret siden i fjor (1, 2), er det likevel en del endringer. Av de 125 delegerte i år er det 111 som var ordinære delegerte i fjor, mens 11 kom inn som vararepresentanter. Det er dermed tre delegerte i år som ikke var delegerte ved landsstyremøtet i fjor, og av disse var én delegert i 2002 og 2003.

Av de delegerte er seks medisinstudenter og to alderspensjonister, noe som innebærer en kraftig underrepresentasjon av begge disse gruppene. Vi ser i det følgende på de 117 yrkesaktive legene og sammenlikner disse med alle yrkesaktive legemedlemmer. De delegerte har gjennomsnittlig 3,4 verv i Legeforeningen – inkludert landsstyret – noe som er en nedgang fra 3,7 verv i fjor. Gjennomsnittet har også gått ned for alle med verv i Legeforeningen, fra 1,5 til 1,4.

Kvinner underrepresentert

Som tidligere år er det fortsatt en klar underrepresentasjon av kvinner, av de yngste og de eldste legene. Nøyaktig en tredel av representantene er kvinner, eller 34,4 % når studenter og pensjonister medregnes, mens kvinneandelen er 36,0 % for alle legemedlemmer under 70 år og 38,8 % blant alle Legeforeningens medlemmer.

Få av de yngste og de eldste

Gjennomsnittsalderen er 45,6 år, noe som helt tilsvarer gjennomsnittsalderen for alle legemedlemmer under 70 år. Foruten studentene er bare to av de delegerte under 30 år. Dette tilsvarer 1,7 %, mot 8,0 % blant medlemmene. Samtidig er bare 6,1 % av de delegerte 60 år eller eldre, mot 12 % av medlemmene. Enda større blir denne forskjellen dersom vi tar pensjonistene med i sammenlikningen.

Hovedtyngden av de delegerte er i aldersgruppen 40 – 54 år, som utgjør 53,8 %. Blant medlemmene utgjør denne aldersgruppen bare 40,1 %. Akkurat som i 2003 og i 2004 er overrepresentasjonen størst i aldersgruppen 50 – 54 år, hvor vi finner 21,4 % av de delegerte mot bare 13,5 % av medlemmene.

Utenlandske leger meget sterkt underrepresentert

Den mest åpenbare underrepresentasjon i landsstyret gjelder utenlandske leger. Fortsatt er det kun én utenlandsk statsborger i landsstyret, fra Danmark, noe som utgjør godt under én prosent. Når vi tar med alle vararepresentanter, finner vi totalt åtte utenlandske statsborgere, hvorav fire fra Tyskland. Men selv medregnet disse, blir ikke andelen med utenlandsk statsborgerskap høyere enn 3,7 %. Til sammenlikning er det 16,0 % utenlandske statsborgere blant leger under 67 år i Norge, eller 13,7 % blant legemedlemmene.

Ylf underrepresentert

I forhold til medlemskap i yrkesforening, er Yngre legers forening (Ylf) mest underrepresentert med 25,6 % av de delegerte, mot 32,1 % av medlemmene. Med 30 delegerte er Ylf vesentlig svakere representert enn i 2002, og også svakere enn i 2003 da de hadde 33 delegerte. Dette til tross for at Ylfs andel av medlemmene er raskt økende.

Små yrkesforeninger overrepresentert

Det er også en liten underrepresentasjon for Praktiserende spesialisters landsforening (PSL). Alle de tre minste yrkesforeningene er klart overrepresentert. Mest overrepresentert er Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) med 7,7 % av de delegerte, mot 3,7 % av medlemmene. Norsk overlegeforening (Of) og Alment praktiserende lægers forening (Aplf) er representert i forhold til medlemstallet, det siste i motsetning til de tre foregående årene.

Nordland underrepresentert

I år som i fjor er det en viss overrepresentasjon fra Hedmark, Telemark, Aust-Agder og Finnmark – noe reglene for sammensetningen av landsstyret i noen grad bidrar til – mens det er en klar underrepresentasjon fra Nordland og i noe mindre grad underrepresentasjon fra Buskerud og Rogaland. I motsetning til for noen år tilbake, er det en svak underrepresentasjon fra Oslo og Akershus.

Anbefalte artikler