Anders Taraldset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Taraldset

Anders Taraldset
19.04.2007
For første gang siden 1994 er det en nedgang i antall medlemmer i Yngre legers forening (Ylf). Siden 1994 har Legeforeningens totale medlemstall økt med over 56 %, men økningen har vært veldig ulikt...
Anders Taraldset
23.08.2007
To av tre nye medlemmer som ble innmeldt i Norsk medisinstudentforening (Nmf) i første halvår 2007, studerer i Oslo. Første halvår 2007 fikk Nmf 186 nye medlemmer i Norge og 106 nye medlemmer i...
Anne Kjersti Befring, Anders Taraldset
17.05.2007
Det har fra 2003 – 06 vært reallønnsnedgang for leger i helseforetakene. Nedgangen har vært størst for kvinner. Når overtidsgodtgjørelsen er medregnet (totallønn), er utviklingen for mannlige leger 3...
Anders Taraldset
17.05.2007
Landsstyret er valgt for perioden 1.9. 2005 – 30.8. 2007 og består av 124 delegerte. Underrepresentasjonen av kvinner i landsstyret er den sterkeste i nyere tid. Studenter, pensjonister og...
Anders Taraldset
15.03.2007
Norsk forening for allmennmedisin er den største av de fagmedisinske foreningene, og har også hatt den største økningen i medlemstall. Det foreligger nå medlemstall for de 43 fagmedisinske...
Anders Taraldset
01.02.2007
Ved årsskiftet var det i Norge 249 innbyggere per yrkesaktiv lege under 70 år. Det er flest innbyggere per lege i Vestfold og færrest i Oslo og Troms, som har regionale funksjoner. Ifølge...
Anders Taraldset
11.09.2003
Det er nå like mange kvinner som menn i Yngre legers forening. Hittil har det bare vært Norsk medisinstudentforening, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og Norsk forening for palliativ...
Anders Taraldset
09.10.2003
Antallet nye utenlandske leger som kom til Norge, var høyest i 1998. Siden da har antallet utenlandske leger fortsatt å øke, og andelen var 15,5 % per 11.8. 2003. Antallet leger fra andre nordiske...
Anders Taraldset
17.01.2008
Spesialistreglene krever en årlig rapportering om utdanningsvirksomheten fra institusjoner som er godkjente for spesialistutdanning av leger. De siste årene har dette skjedd ved elektronisk...
Anders Taraldset
28.08.2008
Antallet nye medlemmer som er innmeldt i Norsk medisinstudentforening (Nmf) hittil i 2008, er litt lavere enn tidligere. I de sju første månedene i 2008 har Norsk medisinstudentforening (Nmf) fått...
Anders Taraldset
26.06.2008
Det nye landsstyret er utvidet med ti delegerte i forhold til forrige periode og består nå av 134 representanter. Det er nå 20 delegerte fra de fagmedisinske foreningene, og en kraftig økning i...
Anders Taraldset
27.08.2009
Kvinneandelen blant medisinstudentene fortsetter å øke både i Norge og i utlandet, og tre av fem medisinstudenter i Norge er nå kvinner. Medlemmer av Nmf per 1.8. 2008 og per 27.7. 2009 og antall...
Anders Taraldset
11.05.2006
Landsstyret er valgt for perioden 1.9.2005 – 30.8.2007 og består av 124 delegerte. Studenter, pensjonister og utlendinger er sterkt underrepresentert. Kvinneandelen er lavere enn i forrige...
Anders Taraldset
25.05.2006
30 – 40 % av legene i Norge er utdannet i utlandet. De fleste av disse har eksamen fra Tyskland, Danmark, Sverige, Polen, Ungarn, Irland og Nederland. Av de 18 287 legene under 67 år i Norge er 96,5...
Anders Taraldset
02.11.2006
Antallet spesialistgodkjenninger som er konvertert fra EU/EØS var per 1.10. 2006 allerede høyere enn i hele 2005. Dette skyldes i liten grad konverteringer fra de ti nye EU-landene (som i 2005), men...
Anders Taraldset
26.01.2006
Det er en jevnt økende kvinneandel i alle spesialiteter blant yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge, høyest er den i barne- og ungdomspsykiatri. Barne- og ungdomspsykiatri passerte en...
Anders Taraldset
23.02.2006
Det har vært en kraftig medlemsvekst i alle de fire største yrkesforeningene, mens medlemstallet for to av de minste foreningene er blitt redusert siden 1994. Legeforeningen innførte fra 1.1. 1994...
Anders Taraldset
10.08.2006
En sammenlikning mellom de nordiske landene viser at det generelt er ganske godt samsvar mellom landene når det gjelder antallet spesialister i forhold til folketallet. Det er imidlertid vesentlige...
Anders Taraldset
05.10.2006
En av tre medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens Lånekasse for utdanning er medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf). Norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen...
Anders Taraldset
24.08.2006
Det er nå 2 212 medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning, mens tallet på medlemmer i Nmf Utland går ned. Antallet medisinstudenter i utlandet er sjudoblet siden...