Behandling med imatinibmesylat av pasienter med gastrointestinal stromal tumor

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . Gastrointestinal stromal tumor (GIST) er den hyppigst forekommende mesenkymale svulst i gastrointestinaltractus. 30 – 40 % av pasientene har høygradig malign gastrointestinal stromal tumor og prognosen for disse har vært svært dårlig. Imatinib-mesylat er en nylig fremstilt tyrosinkinasehemmer med effekt på metastaserende gastrointestinal stromal tumor. Vi rapporterer her våre erfaringer med imatinibmesylat ved behandling av slike tumorer ved Haukeland Universitetssjukehus.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  . Siden august 2001 er ni pasienter blitt behandlet med imatinibmesylat for gastrointestinal stromal tumor. Åtte pasienter hadde metastaserende sykdom, en fikk adjuvant behandling. Pasientene ble vurdert etter standard protokoller for funksjonsnivå, behandlingseffekt og bivirkninger. Tumorvev fra pasientene ble analysert for mutasjoner i KIT og PDGFRA.

  Resultater

  Resultater

  . De åtte pasientene med metastaserende sykdom hadde klinisk nytte av behandlingen; tre hadde objektiv respons, de øvrige stabil sykdom. Pasienten som fikk adjuvant behandling, har ikke hatt residiv. Bivirkninger i form av diaré, kvalme og oppkast har vært lette til moderate. Sju pasienter hadde mutasjon i KIT ekson 11, en i KIT ekson 9 og en i PDGFRA ekson 12.

  Fortolkning

  Fortolkning

  . Resultatene bekrefter at imatinibmesylat er et effektivt medikament, som kan stabilisere og redusere tumorsykdom hos pasienter med avansert gastrointestinal stromal tumor.

  Abstract

  Background.

  Gastrointestinal stromal tumour (GIST) is the most frequent mesenchymal tumour type of the digestive tract. Between 30 and 40 % of patients have high-risk, malignant GIST with poor prognosis after surgery. Imatinib mesylate is a recently introduced KIT tyrosine kinase inhibitor with effect on metastatic GIST. We report our experience with imatinib mesylate in the treatment of GIST.

  Material and methods.

  Nine patients diagnosed with GIST have received imatinib mesylate since August 2001. Eight patients had metastatic disease, one patient received adjuvant treatment. The patients were evaluated according to standard protocols for clinical performance, effect of treatment, and adverse effects. Tumour tissue was analysed for mutational status in KIT and PDGFRA.

  Results.

  All patients with metastatic disease had palliative benefit; three had partial response and the remaining stable disease. The single patient receiving adjuvant treatment had no sign of recurrence. Side effects were mainly mild diarrhoea, nausea and vomiting. Seven patients had mutations in KIT exon 11, one in KIT exon 9, and one in PDGFRA exon 12.

  Interpretation.

  The results demonstrate that imatinib mesylate is an effective drug that can stabilise and reduce disease in patients with advanced GIST.

  Main findings

  Hovedbudskap

  • Gastrointestinale stromale tumorer er den største gruppen av mesenkymale svulster i gastrointestinaltractus, 30 – 40 % har høy risiko for utbredt sykdom

  • De fleste gastrointestinale stromale tumorer har mutasjoner i genet for tyrosinkinasereseptorene Kit eller PDGFR-α

  • Imatinibmesylat hemmer Kit og PDGFR-α, og er et viktig supplement til kirurgisk behandling ved utbredt sykdom

  • Mutasjonsstatus i KIT og PDGFRA er av betydning for overlevelse og effekt av behandling med imatinibmesylat

  • Imatinibmesylat kan være nyttig ved adjuvant og neoadjuvant behandling av gastrointestinale stromale tumorer

  Artikkel
  Innledning

  De siste 10 – 12 årene har det vært betydelige fremskritt i diagnostikk og behandling av gastrointestinal stromal tumor (GIST). Dette er den hyppigste tumortypen av de sjeldne mesenkymale svulster i fordøyelseskanalen. Ny kunnskap har gjort det mulig å skille gastrointestinale stromale tumorer fra svulster differensiert som glatt muskulatur og nerveskjedesvulster (1). I 1982 valgte enkelte patologer å gi disse svulstene den mer uspesifikke betegnelsen stromale svulster, da det viste seg svært vanskelig å finne entydig differensiering ved lysmikroskopisk, immunhistokjemisk og elektronmikroskopisk undersøkelse (2). I 1998 ble det vist at stromale svulster i gastrointestinaltractus differensierer i retning av en pacemaker-celle fenotype, med høy ekspresjon av tyrosinkinasereseptoren Kit (CD117) på celleoverflaten (3). Svulstene har fått den etter hvert aksepterte betegnelsen gastrointestinal stromal tumor. Påvisningen av at alle gastrointestinale stromale tumorer uttrykker Kit, danner grunnlaget for moderne diagnostikk av svulstene, og det førte til betydelig økning i vår kunnskap om denne tumortypen (4) – (6). De aller fleste av disse har aktiviserende mutasjoner i den kodende sekvensen for Kit (7, 8), og sjeldnere i genet for en annen tyrosinkinasereseptor innen samme familie, platederivert vekstfaktorreseptor-α (platelet-derived growth factor receptor-α, PDGFR-α) (9). Mutasjonene antas å være en tidlig og helt nødvendig hendelse i utviklingen av gastrointestinal stromal tumor (10).

  I et materiale fra Sør-Finland er det anslått en insidens av gastrointestinal stromal tumor på 4/100 000 innbyggere årlig (11). Svulstene har et spekter fra lav risiko til høy risiko for utvikling av metastaser, som antas å skje hos 30 – 40 % av pasientene. Svulstene kan oppstå i hele fordøyelseskanalen, i mesenteriet og omentet; hyppigst i ventrikkel og tynntarm (1). Kirurgisk behandling var inntil nylig hovedbehandlingen. Det kan være svært vanskelig på basis av morfologi og klinisk undersøkelse alene å gi en vurdering av svulstenes malignitetspotensial. Diagnostiske og prognostiske kriterier for gastrointestinal stromal tumor ble nylig etablert ved en internasjonal konsensuskonferanse (12).

  Imatinibmesylat er en signaltransduksjonshemmer med spesifikk effekt på enkelte tyrosinkinaser. Imatinibmesylat ble utviklet for å blokkere den konstitusjonelt aktive tyrosinkinasen Bcr-Abl ved kronisk myelogen leukemi. Under utviklingen av imatinibmesylat viste medikamentet seg også svært effektivt i sin evne til å hemme to tyrosinkinasereseptorer innen samme familie som Abl, Kit og PDGFR-α (13). Flere studier har vist betydelig behandlingseffekt hos pasienter med inoperabel eller metastaserende gastrointestinal stromal tumor (14, 15).

  Gjennom påvisningen av den sentrale rollen som aktiverende mutasjoner i KIT eller PDGFRA har i gastrointestinal stromal tumor, har man oppnådd et betydelig fremskritt i behandlingen av disse svulstene. Samtidig har vi fått en robust genotypisk og fenotypisk markør til bruk i diagnostikken av denne typen svulster (Kit).

  Siden august 2001og frem til april 2004 har ni pasienter fått behandling med imatinibmesylat i mer enn seks måneder ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen. Her rapporterer vi resultatene av diagnostikk og behandling av disse pasientene.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Ni pasienter med gastrointestinal stromal tumor ble behandlet med imatinibmesylat. Åtte hadde metastatisk sykdom, mens én fikk adjuvant behandling etter reseksjon av gastrointestinal stromal tumor med høy risiko for aggressiv sykdom.

  Pasientenes funksjonsstatus ble vurdert ved behandlingsstart i samsvar med WHOs performance score status (16). Imatinibmesylat ble gitt peroralt 400 mg x 1. Bivirkninger ble registrert i henhold til National Cancer Institute of Canada Common Toxicity Criteria (NCIC-CTC) (17). For å vurdere behandlinsrespons ble det utført spiral CT (5mm tykke snitt) hver tredje måned, og funnene ble registrert i henhold til retningslinjer fra Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) (18).

  Primærtumor og metastaser ble vurdert histologisk. Det ble telt mitoser i 50 synsfelt med stor forstørrelse. Tumormaterialet ble undersøkt for antigenekspresjon av KIT (polyklonalt), CD34 (klon QBEnd10), glatt muskel-aktin (klon 1A4), desmin (klon D33), S100 (polyklonalt) og Ki-67 (klon MIB-1) (alle primærantistoffer og EnVision deteksjonssystem fra Dako, Danmark). Antall celler med positivitet for Ki-67 ble vurdert av to patologer i 1000 celler i områder med høy immunreaktivitet.

  Materiale til DNA-analyse ble isolert fra parafininnstøpt tumormateriale. Tre 10 µm-tykke snitt fra en representativ blokk ble skåret. Isolering av DNA fra parafninnstøpt materiale ble foretatt semiautomatisk med en Biorobot M48 (Qiagen, Tyskland) med GenoPrep Tissue kit (Qiagen). Ekson 9, 11, 13 og 17 i KIT og ekson 12 og 18 i PDGFRA ble amplifisert med polymerasekjedereaksjon (PCR) med tidligere publiserte primere (MedProbe, Oslo), med mindre endringer (tab 1). Polymerasekjedereaksjon ble utført i en 25 µl- reaksjon med templat DNA; 0,125 µM av hver primer; 1,25U Amplitaq Gold polymerase (ABI, USA); 250 µM av hver dNTP, 1,5 mM Mg₂Cl og milli-QT vann (Millipore, USA) til endelig volum. Polymerasekjedereaksjonene ble foretatt under følgende betingelser: polymeraseaktivering 95 °C i 15 minutter, 45 sykler à 3 minutter med denaturering ved 95 °C i 1 minutt, hybridisering ved 56 °C i 1 minutt og polymerisering ved 72 °C i 1 minutt. Avsluttende elongering ble utført ved 72 °C i 10 minutt. Polymerasekjedereaksjonsproduktene ble renset med QIAquick PCR rense kit (Qiagen). Vurdering av kvalitet og templatkonsentrasjon før sekvenseringspolymerasekjedereaksjon ble gjort med 2 % agarosegel-elektroforese. DNA- sekvensering ble utført i begge retninger med et Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (ABI, USA) etter produsentens anvisninger. Sekvensene ble analysert på ABI PRISM 3100 kapillær elektroforese og identifisert ved databasesøk (HSU63834 og SEG_D50001S, NCBI database, www.ncbi.nlm.nih.gov).

  Tabell 1  

  Primersekvenser brukt ved polymerasekjedereaksjonsbasert mutasjonsanalyse av gastrointestinal stromal tumor

  Navn

  Primersekvens

  CK9F

  5´-CCTTTAGATGCTCTGCTTCTGT-3´

  CK9.3R

  5´-TGGTAGACAGAGCCTAAACATCC-3´

  CK10.4F

  5´-CCAGAGTGCTCTAATGACTG-3´

  CK11.3R

  5´-AGCCCCTGTTTCATACTGAC-3´

  CK13.1F

  5´-GCTTGACATCAGTTTGCCAG-3´

  CK13.2R

  5´-AAAGGCAGCTTGGACACGGCTTTA-3´

  CK17.1F

  5´-TCCTTACTCATGGTCGGATC-3´

  CK17.2R

  5´-CAGGACTGTCAAGCAGAGAA-3´

  PA12F

  5´-TCCAGTCACTGTGCTGCTTC-3´

  PA12R

  5´-GCAAGGGAAAAGGGAGTCTT-3´

  PA18F

  5´-ACCATGGATCAGCCAGTCTT-3´

  PA18R

  5´-TGAAGGAGGATGAGCCTGACC-3´

  Resultater

  Resultater

  Tabell 2 viser status ved diagnosetidspunktet for ni pasienter behandlet for gastrointestinal stromal tumor med imatinibmesylat. Pasientene hadde en jevn kjønnsfordeling, med gjennomsnittsalder på 64 år (40 – 87 år). Primærtumor var lokalisert til fordøyelseskanalen hos åtte pasienter, i mesenteriet hos en pasient. Alle pasientene var i høyrisikogruppen, basert på tumordiameter og mitotisk aktivitet (12). Histologisk hadde alle svulstene spolcellet og/eller epiteloid preg, og lett til moderat cellulær pleomorfi og atypi. Immunhistokjemi viste et karakteristisk reaksjonsmønster med kraftig positivitet for Kit og CD34 i alle svulstene og negativitet for desmin og S100.

  Tabell 2  

  Status ved diagnose av primærtumor

  Pasient

  Alder/kjønn

  Diagnoseår

  Symptomer

  Lokalisasjon

  Primær behandling

  Største tumordiameter

  Primær histologisk diagnose

  Immunhistokjemi, c-kit/CD34/SMA/Desmin/S100

  Ki-67 (%) Mitoser

  Mutasjoner

  1

  62/Kvinne

  1992

  Melena

  Ventrikkel

  Billroth I, radioterapi

  3,5 cm

  Leiomyosarkom

  +/+/–/–/–

  5/15

  KIT ekson 11 ins AC 572 – A 586 mellom A og AC i 586

  2

  45/Kvinne

  1994

  Peritonitt

  Tynntarm

  Tynntarmsreseksjon

  5 cm

  Leiomyosarkom

  +/+/+/–/–

  5/10

  KIT ekson 11 del 552 – 556R

  3

  51/Mann

  1999

  Ubehag i øvre abdomen

  Ventrikkel

  Ventrikkel-, tarm-, pancreas- og miltreseksjon

  8 cm

  Gastrointestinal stromal tumor

  +/+/–/–/–

  7/17

  KIT ekson 11 del 557 – 558

  4

  40/Mann

  1998

  Urinretensjon

  Rectum

  Intralesjonal tumorreseksjon

  12 cm

  Leiomyom

  +/+/–/–/–

  7/12

  KIT ekson 11 del 557 – 558

  5

  78/Kvinne

  2001

  Diaré, magesmerter

  Ventrikkel

  Ventrikkelreseksjon

  8 cm

  Gastrointestinal stromal tumor

  +/+/+/–/–

  25/15

  KIT ekson 11 V560D

  6

  83/Kvinne

  2001

  Magesmerter, økende bukomfang

  Mesenteriet

  Tykk- og tynntarmsreseksjon

  30 cm

  Gastrointestinal stromal tumor

  +/+/–/–/–

  6/5

  KIT ekson 9 dupl 502 – 503

  7

  87/Mann

  2001

  Anemi, dysfagi

  Oesophagus

  Ingen reseksjon

  4 cm

  Gastrointestinal stromal tumor

  +/+/–/–/–

  7/–

  KIT ekson 11 del 560

  8

  71/Kvinne

  2002

  Tumor i abdomen

  Ventrikkel

  Billroth I

  9 cm

  Gastrointestinal stromal tumor

  +/+/–/–/–

  17/25

  PDGFRA ekson 12 del 566 – 571R

  9

  56/Mann

  1988

  Diaré

  Rectum

  Intralesjonal tumorreseksjon

  7 cm

  Pelvin fibromatose

  +/+/–/–/–

  4/3

  KIT ekson 11 del 557 – 558

  Alle pasientene med metastaserende gastrointestinal stromal tumor, hadde metastaser til lever. Tre av de åtte pasientene med metastaserende sykdom hadde partiell respons, vurdert som > 30 % tilbakegang i største samlede tumordiameter, seks måneder etter behandlingsstart (tab 3). De fem øvrige pasientene hadde stabil sykdom med 15 – 27 % reduksjon av tumordiameter. Pasient 8 har ikke hatt tegn til residiv etter oppstart av adjuvant behandling. Alle med metastase hadde symptomer på tumorsykdommen ved behandlingsstart og opplevde nytte av behandlingen med symptomlindring. Pasient 4 og 5 viste tegn til sykdomsprogresjon etter henholdsvis 19 og 20 måneder. De oppnådde ny stabilisering av sykdommen etter doseøkning til 600 mg x 1 daglig.

  Tabell 3  

  Status ved oppstart og etter seks måneders behandling med imatinibmesylat

  Pasient

  Måneder etter primær diagnose

  Tidligere tilbakefallsbehandling

  Symptomer ved oppstart

  Sykdomslokalisasjon

  Funksjons- klasse (0 – 4)

  Radiologisk respons

  1

  119

  Ingen

  Hudkløe, allmennsymptomer, vekttap

  Solitær metastase i lever

  1

  Partiell respons

  2

  81

  Kirurgi x 1, radioterapi

  Magesmerter, vekttap

  Metastaser i lever

  1

  Partiell respons

  3

  31

  Kirurgi x 1, kjemoterapi

  Magesmerter, kvalme, vekttap, metthetsfølelse

  Lokalt residiv, metastaser i lever

  2

  Stabil sykdom

  4

  35

  Kirurgi x 2

  Diaré, trykkfølelse i abdomen

  Tumorrest i bekken, metastase i lever

  1

  Stabil sykdom

  5

  12

  Ingen

  Vekttap, kvalme. Diaré, smerter i epigastriet

  Lokalt residiv, metastase i lever

  1

  Partiell respons

  6

  11

  Ingen

  Stikking i abdomen

  Lokalt residiv, metastaser i lever

  1

  Stabil sykdom

  7

  13

  Ingen

  Vekttap, slapphet, anemi

  Lokalt residiv, metastaser i lever

  3

  Stabil sykdom

  8

  3

  Ingen

  Ingen

  Ingen

  1

  9

  171

  Kirurgi x 3, radioterapi

  Ischialgia

  Flerfokal lokal sykdom

  1

  Stabil sykdom

  Alvorlige bivirkninger av behandlingen ble ikke registrert, men alle fikk milde former av bivirkninger, oftest grad 1 med kvalme, diaré og ødem (tab 4). Pasient 1 og 9 fikk reduserte bivirkninger etter dosereduksjon til 300 mg x 1. Pasient 1 og 5 fikk grad 2-bivirkninger som ble behandlingstrengende. Pasient 1 oppnådde så stor volumreduksjon av sin solitære levermetastase at det ble mulig å gjøre reseksjon. To år senere har pasienten ikke tegn til residiv. Pasient 5 fikk moderate plager med diaré, behandlet med loperamid med god effekt.

  Tabell 4  

  Bivirkninger av behandling med imatinibmesylat etter National Cancer Institute of Canada Common Toxicity Criteria

  Pasient

  Behandlingstid (måneder)

  Kvalme (0 – 4)

  Diaré (0 – 4)

  Ødem (0 – 4)

  Muskel- og leddsmerter (0 – 4)

  Anemi (0 – 4)

  Annet

  1

  7

  2

  2

  0

  0

  0

  Asteni, vekttap

  2

  28

  1

  1

  1

  0

  0

  Nei

  3

  28

  0

  0

  1

  0

  0

  Tørr hud

  4

  27

  0

  0

  0

  0

  1

  Nei

  5

  20

  1

  2

  1 – 2

  1

  1

  Eksantem, palpitasjoner

  6

  20

  1

  1

  1

  0

  1

  Lett asteni, eksantem

  7

  16

  1

  0

  0

  0

  0

  Nei

  8

  12

  1

  0

  0

  0

  1

  Asteni

  9

  6

  0

  0

  0

  1

  0

  ↑ S-kreatinin

  Aktiverende mutasjoner i KIT eller PDGFRA ble funnet i alle svulstene. Sju av pasientene hadde mutasjon i KIT ekson 11, fem av disse hadde delesjoner (pasient 2, 3, 4, 7 og 9), en hadde punktmutasjon (pasient 5) og en hadde duplikasjon (pasient 1) i svulstvevet. Pasient 6 hadde en duplikasjon i KIT ekson 9. Hos pasient 8 ble det funnet en delesjon i PDGFRA ekson 12. De samme mutasjonene i KIT og PDGFRA ble funnet både i primærtumor og i metastase hos alle pasientene.

  Hos pasient 1 kunne vi studere både den radiologiske og histologiske effekten av imatinibmesylat i tumorvevet (fig 1). Før behandlingsstart med imatinibmesylat viste pistolbiopsi fra levermetastasen et spolcellet, celletett tumorvev med mindre myksoide områder. Cellene viste vakuolisering, lite atypi og pleomorfi. Materialet fra leverresektatet viste tap av tumorvevet, erstattet dels av hyalint, dels av løsmasket bindevev med dilaterte kar, større nekrotiske områder og blødning (fig 1). Det ble funnet spredte, pyknotiske tumorceller og rikelig hemosiderinholdige makrofager. I mindre områder fantes rester av vitalt tumorvev med samme utseende som i pistolbiopsien tatt før behandlingsstart. Immunhistokjemisk var det sterk positivitet for Kit i begge preparatene fra levermetastasen.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Arbeidet bekrefter at behandling med imatinibmesylat er effektivt ved metastaserende gastrointestinal stromal tumor. Åtte pasienter som fikk imatinibmesylat for tilstanden, hadde alle klinisk nytte av behandlingen, selv om bare tre hadde objektiv respons. De øvrige hadde stabil sykdom.

  De toksiske effektene av behandlingen med imatinibmesylat har vært beskjedne til moderate. De vanligst observerte bivirkningene har vært ødemer, diaré og kvalme, noe som er rapportert tidligere.

  Pasientene med partiell respons hadde alle mutasjon i KIT ekson 11, mens tre av pasientene med stabil sykdom hadde slik mutasjon. En av pasientene med stabil sykdom hadde mutasjon i KIT ekson 9. Det er vist at imatinibmesylat gir celledød og nedsatt proliferasjon i tumorceller med mutasjoner i KIT (19). Pasient 8 hadde en kombinert delesjon og punktmutasjon i PDGFRA ekson 12. Dette er en svært uvanlig mutasjon og er tidligere bare beskrevet hos en pasient med gastrointestinal stromal tumor (9). Pasienter med denne mutasjonen vil også forventes å respondere på imatinibmesylat. Det er vist at medikamentet hemmer tyrosinfosforylering i celler med mutasjoner i dette eksonet (20). Aktiverende mutasjoner i KIT eller PDGFRA er funnet i henholdsvis 88 %, 2 % og 4,7 % av alle gastrointestinale stromale tumorer i en større studie (15). Imatinib-mesylat viste seg særlig effektivt ved mutasjoner i KIT ekson 11, hvor 83 % av pasientene hadde partiell respons, og i PDGFRA ekson 12. Mutasjoner i KIT ekson 9 hadde i denne studien en betydelig lavere responsrate, på 47 %. Pasienter med tumor med mutasjoner i KIT ekson 17, PDGFRA ekson 18 eller som er uten mutasjon i genene KIT og PDGFRA, har liten eller ingen effekt av behandling med imatinibmesylat. Dette viser betydelig prognostisk tilleggsinformasjon i analyse av mutasjonsstatus i gastrointestinal stromal tumor før behandling med imatinibmesylat.

  At fire pasienter med mutasjon i KIT ekson 11 kun oppnådde stabil sykdom etter seks måneders behandling, kan ha flere årsaker. Ulike typer mutasjoner i KIT ekson 11 gir ulik prognose (21). Hvorvidt dette også gjelder behandlingsrespons, er uvisst. Resistensutvikling ved behandling med imatinib-mesylat for gastrointestinal stromal tumor er et problem. Primær resistens er ikke påvist hos våre pasienter, men pasient 4 og 5 har vist tegn til utvikling av sekundær resistens etter henholdsvis 19 og 20 måneder. Følgende fire mekanismer kan forklare resistensutvikling for imatinib:

  • Utvikling av nye mutasjoner i KIT eller PDGFRA

  • Genomisk amplifisering av KIT

  • Endring i aktivert tyrosinkinasereseptor og samtidig tap av KIT-ekspresjon

  • Funksjonell resistens med mutasjoner utenfor den jukstamembranøse delen av KIT og PDGFRA

  Om disse mekanismene kan forklare behovet for doseøkning hos pasient 4 og 5 er ukjent.

  Histologiske forandringer påvist i tumortomten etter behandling med imatinibmesylat hos pasient 1, et hyalint og løsmasket vev, er beskrevet tidligere (22). Hos vår pasient fant vi også vitalt tumorvev, noe som kan tilsi resistensutvikling.

  Dette arbeidet viser at imatinibmesylat kan stabilisere og redusere tumorsykdom hos pasienter med gastrointestinal stromal tumor. Ved metastaserende gastrointestinale stromale tumorer er kirurgi alene sjelden tilstrekkelig for et vellykket behandlingsresultat. Funnene viser nytte av neoadjuvant imatinibmesylatbehandling hos utvalgte pasienter. Pasienter som i utgangspunktet er inoperable, kan bli gjenstand for vellykket kirurgisk intervensjon etter medikamentell behandling. Selv om imatinibmesylat har vist seg å være et effektivt medikament i behandlingen av metastaserende gastrointestinal stromal tumor, er det fortsatt ukjent om bruk av imatinibmesylat adjuvant etter kirurgisk behandling kan helbrede flere.

  Imatinibmesylatbehandling av neoplasmer er et eksempel på at basal medisinsk forskning kan benyttes klinisk. Ved kronisk myelogen leukemi og gastrointestinal stromal tumor har genetikk og molekylær patologi gitt betydelig innsikt i tumorbiologi, noe som har dannet grunnlaget for ny målrettet behandling. I kliniske studier har ca. 60 % av pasientene med avansert eller metastaserende gastrointestinal stromal tumor oppnådd partiell respons med imatinib, ca. 30 % hadde stabil sykdom. Studiene av imatinibmesylat ved avansert gastrointestinal stromal tumor har kort observasjonstid. Selv om få med avansert sykdom kan helbredes med imatinibmesylat alene, ser det ut til at de fleste får et bedre og lengre liv med denne behandlingen.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Nina L. Jebsen har mottatt tilskudd til faglige reiser fra Novartis, som produserer Glivec.

  Oppgitte interessekonflikter: Se til slutt i artikkelen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media