Støtter etablering av nasjonalt kompetansesenter

Fra sentralstyret Møte 10.12.2004
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen er i hovedsak positiv til innholdet i et høringsnotat om nasjonal strategi for arbeid innenfor kreftomsorgen.

  I notatet fremgår det at forskning og kartlegging av langtidseffekter, langtidsbivirkninger og senskader som følge av kreftsykdom og behandling må bli en strategisk satsing.

  I tilknytning til høringen var Legeforeningen bedt om å vurdere behovet for et nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft,samt om det er ønskelig at Det norske radiumhospital HF skal ivareta en slik funksjon.

  Ved vurderingen av spørsmålet om kompetansesenter har Legeforeningen tatt utgangspunkt i myndighetenes definisjoner og virksomhetsbeskrivelser. Her fremgår det blant annet at et kompetansesenter skal ivareta oppbygging og formidling av kompetansen innen et særskilt område, ved å følge nasjonal og internasjonal faglig utvikling, etablere nødvendige faglige standarder, bidra til forskning, etablere og kvalitetssikre registre, sikre nasjonal kompetanseoppbygging og spredning av kompetanse og være rådgivende instans.

  Legeforeningen legger stor vekt på at kunnskapen som utvikles, skal spres til andre. Under denne forutsetningen ser man positivt på føringene i høringsnotatet. Foreningen støtter således etableringen av et kompetansesenter ved Radiumhospitalet, idet det er viktig å ivareta den kompetansen som finnes på området.

  – I arbeidet med å kartlegge langtidseffekter etter kreftbehandling, vil det være nødvendig med etterkontroller av pasientene. I en tid med knapphet på tid og ressurser i poliklinikkene, må det foreligge takster og dekning av reiseutgifter for etterkontroller, skriver Legeforeningen.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=36933

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media