()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen er positiv til et forslag om å utvide unntaket for forhåndskontroll av forskningsprosjekter gjennom å begrense konsesjonsplikten og i stedet legge større vekt på etterkontroll av slike prosjekter gjennom tilsyn.

  Dette fremgår av høringssvar til Datatilsynet basert på et forslag om å forenkle oppstart av mindre omfattende forskningsprosjekter. Forslaget er begrunnet i et ønske om å flytte de ressursene som i dag brukes på forhåndskontroll av slike prosjekter, til etterfølgende kontroll og bredere informasjonsarbeid. En slik prioritering av ressursene vil ifølge Datatilsynet ha økt personvernmessig effekt, og det vil forenkle forskernes situasjon ved oppstart av forskningsprosjekter.

  Endringen foreslås gjennomført som en endring av personopplysningsforskriften § 7 – 27.

  I dag er det konsesjonsplikt for alle forskningsprosjekter med mindre forskjellige, kumulerte betingelser er oppfylt. Blant annet stilles det krav til hvordan førstegangskontakt er etablert, til samtykke fra respondenten, samt til avslutning av prosjektet på et på forhånd fastsatt tidspunkt.

  Datatilsynet har foreslått to nye alternativer når det gjelder å definere konsesjonspliktige forskningsprosjekter. Ifølge Legeforeningen tilsier hensynet til forutsigbarhet for forskerne at det i selve forskriftsteksten settes klare grenser for krav om konsesjonsplikt. Legeforeningen anbefaler derfor at Datatilsynet velger det foreslåtte alternativet som gir konkrete grenser for når det foreligger et konsesjonspliktig forskningsprosjekt, dvs. enten når det involverer flere enn 5 000 personer, eller når det har en varighet over 15 år.

  Legeforeningen mener også at det bør åpnes for frivillig adgang til å søke konsesjon for forskningsprosjekter som ikke er pålagt konsesjonsplikt. Dette fordi det kan være i forskernes egen interesse å oppnå slik forhåndskontroll av prosjektet, eksempelvis for å eliminere risikoen for at hele eller deler av prosjektet som følge av etterfølgende pålegg fra Datatilsynet, ikke kan benyttes.

  Les hele høringsuttalelsen:www.legeforeningen.no/index.gan?id=36933

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media