()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen etterspør en større grad av prioritering mellom tiltak samt en handlingsplan for måloppnåelse i ny rapport om fremtidig kreftstrategi.

  Det er nødvendig dersom rapporten skal tjene som en hensiktsmessig nasjonal strategi,skriver Legeforeningen i et høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet. Saken gjelder en rapport fra en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til en nasjonal strategi for oppfølging av Nasjonal kreftplan 1998 – 2003. I mandatet var arbeidsgruppen også bedt om å skissere status og hovedutfordringene innen kreftomsorgen, herunder å redegjøre for hvordan spesialisthelsetjenesten kan og bør håndtere økningen i tallet på kreftpasienter og kravene til behandlingskvalitet.

  Legeforeningen vurderer rapporten som grundig, ambisiøs og nødvendig, og berømmer dens vektlegging av forebyggende aspekter og tiltak. Med enkelte unntak slutter foreningen seg til premissene og vurderingene, som i hovedsak anses som relevante og dekkende for behovene innen kreftomsorgen.

  Legeforeningen har i høringssvaret kommentert noen av temaene som strategien omfatter; blant annet forebygging, diagnostikk og behandling, lindrende behandling, forskning, nasjonale kvalitetsregistre og kompetansebehov.

  Legeforeningen understreker særlig betydningen av at det er lagt vekt på lindrende behandling, og at Standard for palliasjon (1) er fremhevet som et sentralt dokument i arbeidet med å organisere og bygge opp det palliative fagfeltet. Legeforeningen støtter en tverrfaglig tilnærming til organisering av det palliative tilbudet til kreftpasienter. Forslaget om å etablere rehabiliteringsteam og palliative team anses som viktig for å styrke samarbeidet med primærhelsetjenesten og skape kompetansenettverk. Den enkelte pasients behov kan endre seg raskt, og pasienten trenger derfor faste kontaktpersoner med klare ansvarsforhold, skriver Legeforeningen.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=36933

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media