()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et dommerledet narkotikaprogram kan bidra til at pasienter med alvorlig rusmiddelmisbruk får bedre behandling og oppfølging enn i dag.

  Det skriver Legeforeningen i ethøringssvar til en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og politidepartementet (1). Legeforeningen understreker viktigheten av at programmet må tilføres tilstrekkelige ressurser til at det lar seg gjennomføre, og at evalueringen av tiltaket planlegges nøye.

  Hensikten med programmet er ifølge departementet å bidra til at rusmiddelbrukere reduserer eller helst blir kvitt sin rusmiddelavhengighet. Departementet foreslår prøveordningen med alternativ straffereaksjon for tunge rusmiddelmisbrukere som har begått gjentatt narkotikarelatert kriminalitet. Rapporten understreker betydningen av individuell plan for behandling og oppfølging. Dette er etter Legeforeningens syn svært positivt. Det er imidlertid ikke usannsynlig at det kan oppstå uavklarte situasjoner i den praktiske gjennomføringen av programmet. Foreningen vil derfor understreke fastlegens rolle, med utgangspunkt i forslaget om at en teamrepresentant eller pasientens faste lege skal sørge for henvisning til spesialisthelsetjenesten. Rusmiddelmisbrukerne er omfattet av helselovgivningen, og fastlegen har ansvaret for behandlingstilbudet, også når pasienten deltar i dommerledet program. Henvisning til spesialisthelsetjenesten for fysisk og psykisk sykdom bør derfor gjøres av fastlegen, understreker Legeforeningen.

  Videre støttes prinsippet om at deltakerne i programmet ikke skal gis forrang når det gjelder tidspunkt for behandling, men at de skal følge samme prioriteringssystem som for øvrige pasienter. Likeledes støtter Legeforeningen punktet om at deltakerne skal følge de samme retningslinjene for søknad til legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det må komme tydelig frem at dommeren ikke kan avgjøre hvorvidt LAR skal avsluttes eller prolongeres. Det er en legeoppgave, fastslår Legeforeningen.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=36933

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media