Ny avtale om forholdet til legemiddelindustrien

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legemiddelindustrien kan ikke medvirke ved arrangementer godkjent som tellende i videre- og etterutdanningen. Ansatte leger skal ha arbeidsgivers godkjenning for å delta på arrangementer i legemiddelindustriens regi.

  Dette er noe av innholdet i den nye avtalen mellom Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Legeforeningen om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien. Avtalen gjelder fra 1.1. 2005.

  Hovedmålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom leger og legemiddelindustri skjer på en troverdig og tillitsvekkende måte, og at hensynet til god utvikling av legemidler og riktig bruk av legemidler ivaretas. Samarbeidet skal skje på måter som ikke skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om slikt forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og innsyn.

  Avtalen som består av åtte kapitler, innledes med en felleserklæring om avtalens formål. Den henviser til de lover, forskrifter og foreningsmessige regler som er relevante for kontakt mellom leger og legemiddelindustri, også til de nye bestemmelsene om korrupsjon i straffeloven (1). Nedenfor presenteres noen sentrale nye elementer i forhold til tidligere avtale.

  Krav til dokumentasjon og åpenhet mv.

  Krav til dokumentasjon og åpenhet mv.

  Det er innført krav om skriftlighet i alle avtaler mellom industri og Legeforeningens organer eller grupper av leger, unntatt kontorbesøk på dagtid. Krav om skriftlighet gjelder også for enkeltleger som har konsulentoppdrag eller liknende for legemiddelindustrien. Avtalene skal gjøres tilgjengelige for offentligheten. Møtearrangør har ikke anledning til å favorisere enkeltfirmaer. Alle foredragsholdere skal avkreves informasjon om eventuelle interesser i forhold til industrien.

  Kurs, kongresser og faglige møter

  Kurs, kongresser og faglige møter

  Legemiddelindustrien kan ikke medvirke ved arrangementer som er godkjent eller gir tellende timer i legers videre- og etterutdanning. Reise- og oppholdsutgifter til kurs, kongresser mv. som legen skal benytte som godkjent og tellende i videre- og etterutdanningen, kan ikke dekkes av legemiddelfirmaer. Program for arrangementer hvor industrien kan medvirke, skal på forhånd sendes Rådet for legemiddelinformasjon.

  Satsene i statens reiseregulativ, både innenlands og utenlands, kan ikke overskrides for reise, kost og losji. Ansatte leger skal innhente arbeidsgivers samtykke. Det er inntatt flere begrensninger i forhold til arrangementer for norske leger utenlands. Arrangementer/symposier rettet mot norske leger skal normalt finne sted i Norge. Ved slike arrangement i andre land må norsk deltakelse stå i et rimelig forhold til deltakelse fra andre land.

  Arrangementer i utlandet krever forhåndsgodkjenning fra Rådet for legemiddelinformasjon. Det kan ikke annonseres for legemidler på Internett-kurs som er godkjent og tellende for legers videre- og etterutdanning. Det kan inngås egen avtale om maksimalpriser for utleie av utstillingsplass, annonseplass og ilegg av reklame. Økonomiske midler fra industrien til utdeling av priser og forskningsstipend skal inngå i eget fond for formålet, der industrien ikke er representert. Det skal tilstrebes bidrag fra flere firmaer. Det kan ikke ytes støtte til drift av foreningsorgan eller mottas støttemedlemskap eller uspesifikke ytelser fra firmaer.

  Det kan ikke kreves møteromsleie ved informasjonsmøter på legekontor, men industrien kan betale enkel servering. Faglige gaver (faglitteratur eller faglige hjelpemidler) må ikke ha verdi over kr 1 000. Ansatte leger må ha arbeidsgivers tillatelse til å inngå avtale om tjenester til legemiddelfirma.

  Samarbeid omforskning og utvikling

  Samarbeid omforskning og utvikling

  Dette kapitlet er nytt og omhandler blant annet forsknings- og utviklingsprosjekter. Alle prosjekter som ikke skal meldes til Statens legemiddelverk eller regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK), meldes inn og vurderes av Rådet for legemiddelinformasjon. Gjennomføring av prosjekt skal skje slik at det ikke kan tolkes som skjult markedsføring. Krav til publisering eller offentliggjøring gjelder ut fra vanlige forskningsetiske prinsipper.

  Avtalen kan lastes ned fra www.legeforeningen.no/index.gan?id=55565

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media