Utvidelse av området for individuell plan

Anne Kjersti Befring Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utvide området for individuell plan til også å gjelde sosialtjenesten.

Det understrekes at hensikten med dette må være å bedre kvaliteten av – og samarbeidet om – behandling og oppfølging av personer som både behøver helsetjenester og sosiale tjenester. Det forutsettes at den personen som opplysningene gjelder, må ha samtykket til dette samarbeidet.

– Individuell plan må brukes slik at det gir pasientene en helhetlig og samordnet oppfølging, skriver Legeforeningen i sin høringsuttalelse.

Legeforeningen vil be departementet om å etablere felles kriterier for hvilke pasienter som har rett til individuelle planer, uavhengig av hvem som er tjenesteyter. Retten til individuelle planer bør forbeholdes pasienter med behov for samordnede tiltak for å sikre bedre ressursutnyttelse.

Legeforeningen ber også departementet om tydeligere å presisere hvordan planarbeidet skal koordineres, samt hvordan aktørene skal forholde seg ved forsinket eller manglende utarbeiding og gjennomføring av planer som skyldes ulik oppfatning av de forskjellige etaters og forvaltningsnivåers rolle.

Legeforeningen påpeker dessuten at økt bruk av elektronisk informasjonsteknologi vil være et viktig virkemiddel for å styrke samhandlingen både under utviklingen av planene og gjennomføring av disse.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=52035

Anbefalte artikler