Nye faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ønsker forslaget velkommen, men mener etter en helhetsbetraktning at dokumentet bør bearbeides ytterligere før det kan anses som tjenlig for formålet.

– Det gjelder spesielt avsnittene som omhandler faglige forhold, skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til direktoratet. Foreningen vil derfor sterkt anmode om at utkastet sendes på ny høring etter en omarbeiding.

Retningslinjene omfatter kun basistilbudet til alle gravide. De kan derfor bare anvendes dersom man har forhåndskunnskap om at den gravide er frisk, og uten psykiske og sosiale forhold som kan gi behov for ytterligere helsetjenester. Det er etter Legeforeningens syn en betydelig mangel at retningslinjene ikke omtaler hvordan dette kan avklares senest ved første kontroll.

Først etter en vurdering hos fastlegen har den gravide gode forutsetninger for å gjøre sitt valg om hvor og hvordan hun vil gjennomføre samspillet med omsorgsapparatet. Dette tilsier at retningslinjene bør tilrå at første kontroll skal skje hos fastlegen. Alternativet er at den gravide får denne avklaringen hos fastlegen før første svangerskapskontroll, skriver Legeforeningen.

– Fastlegen har best kjennskap til hvem som har behov for hjelp med psykososiale problemer. Foreningen vil dessuten understreke at det ved psykososialt arbeid er nødvendig å arbeide ikke bare med den gravide, men med hele familien. Det vil oftest være riktig å involvere den vordende far, men også det må baseres på en individuell vurdering.

Etter Legeforeningens mening er flertallet av de gravide friske, sterke og selvstendige. Å oppdage og håndtere avvik som kan være tegn på sykdom eller komplikasjoner i svangerskapet, må fortsatt være svangerskapsomsorgens hovedmål. Kvaliteten i dette arbeidet må ikke svekkes, skriver Legeforeningen.

Retningslinjene angir en lang rekke situasjoner hvor det vil være aktuelt med henvisning til spesialisthelsetjenesten. – Det må tydelig fremgå at det skal foreligge henvisning fra lege, før det opprettes kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dette er en vesentlig premiss for gode rutiner rundt håndtering av eventuelle avvik oppdaget av jordmor, skriver foreningen i høringssvaret.

Retningslinjene må også påpeke at jordmor ikke bør foreslå sykmelding, men overlate til den gravides fastlege å vurdere om sykefravær er nødvendig og hensiktsmessig, og i samsvar med regelverket for dette.

Les hele høringsuttalelsen: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=52748

Anbefalte artikler