Uventede og uoppklarte dødsfall blant yngre personer med diabetes mellitus

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Vi ønsket å kartlegge forekomsten av uventet og uoppklart død (dead in bed syndrome) hos yngre personer med diabetes mellitus.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Det ble innhentet informasjon fra Statistisk sentralbyrå om alle personer med alder 0 – 39 år som døde i årene 1991 – 1995 med diagnosen diabetes mellitus på dødsattesten. I tillegg ble det tatt med opplysninger fra obduksjonsprotokoller, sykehusavdelinger og behandlende leger utenfor sykehus.

  Resultater.

  Resultater.

  117 dødsfall av alle årsaker ble registrert. Uventet og uoppklart død inntrådte hos fire personer (3,4 %), tre menn og en kvinne, aldersvariasjon 21 – 36 år, diabetesvarighet 5 – 23 år og ingen holdepunkter for diabetiske senkomplikasjoner. Obduksjon, utført hos tre, gav ingen forklaring. Alvorlige hypoglykemiske episoder var registrert hos tre av personene.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  En slik uventet og uoppklart død ved diabetes mellitus er en sjeldent forekommende, men dramatisk tilstand. Relasjonen til nattlig hypoglykemi er hypotetisk.

  Abstract

  Background.

  We studied the occurrence of unexpected and unexplained deaths in 0 – 39 year-old subjects with diabetes.

  Material and methods.

  Statistics Norway provided information about persons who had died in the 1991 – 1995 period with a diagnosis of diabetes on their death certificate. Relevant information was obtained from autopsy reports and patients’ physicians.

  Results.

  117 deaths from all causes were ascertained. Four patients (3.4 %) fulfilled the criteria of «dead in bed» syndrome; three males and one female, age range 21 – 36 years, duration of diabetes 5 – 23 years. Severe episodes of hypoglycaemia were reported in three cases. Autopsy, performed in three cases, was negative.

  Interpretation.

  Dead in bed syndrome in young persons with diabetes is a rare, but dramatic condition. The relationship to nocturnal hypoglycaemia remains hypothetical.

  Artikkel

  Betegnelsen «dead in bed»-syndrom knyttes til uventede dødsfall hos yngre personer med diabetes mellitus, hvor det ikke foreligger senkomplikasjoner, og hvor autopsien er negativ (1). I en tidligere undersøkelse som omfattet tiårsperioden 1981 – 90 fant vi at uventet og uoppklart død av denne typen utgjorde 6,7 % av alle dødsfall i aldersgruppen 0 – 39 år (2). På grunn av en opphoping av slike dødsfall mot slutten av nevnte tiårsperiode ble den foreliggende undersøkelse iverksatt for å kartlegge den videre utvikling i Norge.

  Materiale og metoder

  Materiale og metoder

  Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det innhentet opplysninger om alle dødsfall i perioden 1991 – 95 hos personer med alder 0 – 39 år og med ICD-9-diagnosen (3) diabetes mellitus på dødsattesten. Det ble registrert 121 dødsfall, men fire tilfeller var feilregistrert som diabetes. Der en klar dødsårsak ikke lot seg definere, ble det innhentet supplerende opplysninger fra indremedisinske og pediatriske avdelinger, avdelinger for patologi og fra behandlende leger utenfor institusjon.

  Dødsfallene ble klassifisert (3) i henhold til den umiddelbare dødsårsak, og ikke den bakenforliggende sykdom, selv om den i seg selv kunne være livstruende. Der hvor obduksjonen viste sikker eller overveiende sannsynlig dødsårsak, ble denne benyttet. Uventede dødsfall hos personer uten tegn til senkomplikasjoner, og hvor autopsien var negativ, ble klassifisert som «dead in bed»-syndrom.

  Resultater

  Resultater

  Etter revidering av tallene fra Statistisk sentralbyrå fant vi 117 dødsfall av alle kategorier i aktuelle femårsperiode. Den diagnostiske fordeling er tilgjengelig ved henvendelse til forfatterne. Kliniske data for de personer som tilfredsstilte kriteriene på «dead-in-bed»-syndrom, er vist i tabell 1. De bodde alene og det virket som de hadde dødd under søvn.

  Tabell 1

  Kliniske data hos fire personer med type 1-diabetes og «dead in bed»-syndrom 1991 – 95

  Pasient

  Kjønn

  Varighet diabetes (år)

  Alder v/død (år)

  Antall daglige injeksjoner

  Hypoglykemi, alvorlig

  Sendiabetiske komplikasjoner

  Annen sykdom

  Autopsi (funn)

  1

  M

  18

  21

  4 – 5

  Ja

  Nei

  Nei

  Ja (negativ)

  2

  K

  23

  32

  4 – 5

  Nei

  Nei

  Overvekt

  Ja (negativ)

  3

  M

  10

  27

  4 – 5

  Ja

  Nei

  Nei

  Ja (negativ)

  4

  M

  5

  36

  4 – 5

  Ja

  Nei

  Nei

  Nei

  Diskusjon

  Diskusjon

  Vi identifiserte på landsbasis fire tilfeller av syndromet hos yngre personer (0 – 39 år) med diabetes mellitus. Dette utgjør 3,4 % av alle dødsfall i denne aldersgruppe. I et tidligere arbeid påviste vi en økende forekomst av slike dødsfall mot slutten av tiårsperioden 1981 – 90 (fig 1). 15-årsperioden 1981 – 95 sett under ett tyder ikke på noen økende forekomst av slike tilfeller i Norge.

  Offisielle dødsmeldinger blir betraktet som en usikker kilde til informasjon om personer med diabetes mellitus, (4). Men rutinene i Statistisk sentralbyrå med å innhente supplerende opplysninger gjør at den norske statistikken antakelig er bedre enn i enkelte andre land.

  Vi vurderte nøye om det i de aktuelle tilfeller kunne foreligge skjulte suicid, uten å finne holdepunkter for dette (avskjedsbrev, tidligere suicidalforsøk). Vi fant heller ikke holdepunkter for alkohol- eller stoffmisbruk i de fire tilfellene.

  Hypoglykemi, spesielt om natten, har vært regnet som den mest sannsynlige forklaring på «dead in bed»-syndromet (1, 2). Diskusjonen omkring human insulin som årsak til tap av hypoglykemiske varselssymptomer må regnes som avsluttet (5, 6). Men anstrengelsene for å oppnå nær normale blodglukoseverdier og lav Hb A1c er ikke blitt mindre, og dette innebærer alltid en risiko for potensielt livstruende hypoglykemi (7, 8). Hypoglykemi forekommer imidlertid hyppig, mens dødsfall er svært sjeldent. Hypoglykemi som årsak er fortsatt hypotetisk, og hypoglykemi som eneårsak er ikke sannsynlig.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media